Privatskolförordningen (1967:270)

SFS nr
1967:270
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1967-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1079
Upphävd
1991-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1079

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för privatskolor och fristående
lanthushållsskolor vilkas huvudmän uppbär statsbidrag enligt
förordningen (1988:681) om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa
privatskolor m. m. och föreskrifter som avses där. Förordning
(1988:659).

2 § Vid privatskola meddelas undervisning som motsvarar undervisningen
vid grundskolan och gymnasieskolan eller endera av dessa skolformer.
Förordning (1983:200).

3 § Till privatskola får knytas elevhem.

4 § Ledningen av privatskola utövas av en styrelse och rektor.

Styrelsen består av minst fem ledamöter. Förordning (1990:1219).

5 § Skolöverstyrelsen och länsskolnämnden har inseende över privatskola.

6 § Vid privatskola finns kollegium och konferenser. Förordning
(1983:200)

7 § Skolöverstyrelsen fastställer reglemente för privatskola. Skolans
styrelse skall efter hörande av kollegiet avge förslag till reglemente.

Reglementet skall innehålla bestämmelser om förhållandet mellan skolan
och huvudmannen samt om skolans styrelse och skolans närmare
organisation ävensom övriga bestämmelser som fordras för arbetet vid
skolan.

Finnes flera privatskolor på samma ort, kan i reglementet intagas
bestämmelser om ett samarbetsorgan för dem.

8 § Skolöverstyrelsen skall fastställa de blanketter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (1987:742)

9 § När det i denna förordning hänvisas till grundskoleförordningen
(1988:655) och gymnasieförordningen (1987:743), gäller vad som
föreskrivs om skolstyrelsen eller styrelsen för skolan privatskolans
styrelse. Förordning (1990:1219).

Arbetets anordning m. m.

10 § har upphävts genom förordning (1986:532).

11 § Om inte annat följer av denna förordning eller andra föreskrifter
som regeringen meddelar eller regeringen på ansökan av privatskolas
styrelse bestämmer annat skall följande föreskrifter tillämpas vid
privatskolas grundskola.

1. 1980 års läroplan för grundskolan.

2. Föreskrifterna i 4 kap. 2–13 och 15–18 §§ samt 5 kap. 1–13 §§
grundskoleförordningen (1988:655). Huvudmannen skall därvid besluta om
och i vilken utsträckning samlad skoldag skall införas. Vidare skall
arbetsplanen avse privatskolans grundskola.

3. Föreskrifterna i 6 kap. 2–23 och 26 §§ grundskoleförordningen
(1988:655). Förordning (1988:659).

11 a § Sådan specialundervisning, särskild undervisning och anpassad
studiegång som avses i 5 kap. grundskoleförordningen (1988:655) skall
erbjudas elever vid privatskolas grundskola i den utsträckning som
behövs. Skolans styrelse skall besluta i dessa frågor. Förordning
(1988:659).

11 b § Privatskola skall för sin grundskola ha det antal
lärarveckotimmar som behövs för att upprätthålla undervisning enligt
läroplanen för grundskolan och andra föreskrifter som gäller för
undervisningen.

Med lärarveckotimme avses en lektion om 40 minuter per vecka under ett
läsår för en lärare eller annan som fullgör undervisning.

Skolöverstyrelsen bestämmer antalet lärarveckotimmar för varje
privatskolas grundskola med hänsyn till de för skolan gällande
föreskrifterna om undervisningens innehåll och till antalet elever i
olika årskurser. Förordning (1990:1219).

12 § Om inte annat följer av denna förordning eller andra föreskrifter
som regeringen meddelar eller regeringen på ansökan av privatskolans
styrelse bestämmer annat skall följande föreskrifter tillämpas vid
privatskolans gymnasieskola.

1. 1970 års läroplan för gymnasieskolan.

2. Föreskrifterna i 2 kap. 11–14, 17, 20–24, 27 och 30 §§, 3 kap. 1,
25 och 26 §§, 5 kap. 1, 7, 11 och 26 §§ samt 10 kap. 1–6, 8, 9, 13, 14,
16–22, 30–47 och 58–64 §§ gymnasieförordningen (1987:743). Sådan
undervisning i svenska som andraspråk som avses i 10 kap. 48 § samma
förordning skall i mån av behov erbjudas elever vid privatskolas
gymnasieskola.

3. Föreskrifterna i 9 kap. 1–84 §§ gymnasieförordningen. Därvid skall
bestämmelserna om elevvårdskonferens i stället gälla klasskonferens.
Förordning (1990:167).

12 a § Skolöverstyrelsen bestämmer för varje privatskola antalet klasser
av årskurs 1 på linjer som avses i 1 § 2 förordningen (1988:681) om
statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor m. m.

Skolöverstyrelsen bestämmer också vilka studievägar inom linjerna som
varje privatskola får anordna. Förordning (1988:659).

12 b § I privatskolorna används basläromedel och andra läromedel med den
innebörd som anges i 1 kap. 2 § grundskoleförordningen (1988:655) och 1
kap. 5 § gymnasieförordningen (1987:743).

Basläromedel antas av skolans styrelse efter förslag av rektor. Som
basläromedel får antas endast läromedel som vederbörande myndighet har
fastställt som basläromedel och tryckta läromedel som vid utgången av
juni 1982 var registrerade som centrala läromedel hos statens institut
för läromedel och som fortfarande likställs med fastställda
basläromedel.

Innan rektor avger förslag till antagande av basläromedel, skall han
samråda med berörda lärare och, åtminstone såvitt gäller
gymnasieskolenivån och årskurserna 7–9 på grundskolenivån, med
företrädare för berörda elever. Förordning (1990:1219).

12 c § Undervisningen i privatskola får ställas in under tid motsvarande
fem dagar varje läsår för planering av skolarbetet eller fortbildning av
lärare på studiedagar som anordnats genom skolmyndigheters eller skolans
egen försorg. Undervisningen får i stället inställas i visst eller vissa
ämnen under motsvarande tid. Förordning (1983:200).

13 § Skolöverstyrelsen får medge avvikelse från läroplan med hänsyn till
privatskolas speciella inriktning eller pedagogisk försöksverksamhet.

14 § har upphävts genom förordning (1983:200).

15 § Skolöverstyrelsen kan bestämma att elever från viss kommun har
företräde till intagning i privatskola.

16 § Vid intagning i privatskolas gymnasieskola skall företräde i skälig
omfattning ges åt elever från skolans grundskola.

De som har särskilt behov av skolgång vid privatskola skall i skälig
omfattning ges företräde vid intagningen.

17 § Slutbetyg och avgångsbetyg från privatskola medför samma allmänna
behörighet som slutbetyg respektive avgångsbetyg från motsvarande
kommunala skola.

Den som är eller har varit elev vid privatskola kan vid skolan undergå
särskild prövning eller fyllnadsprövning. Bestämmelserna i 6 kap. 26 §
grundskoleförordningen (1988:655) och 9 kap. 91–93 §§
gymnasieförordningen (1987:743) äger därvid motsvarande tillämpning.
Förordning (1988:659).

17 a § har upphävts genom förordning (1983:200).

17 b § har upphävts genom förordning (1986:532).

18 § har upphävts genom förordning (1986:532).

Skolhälsovård

19 § En privatskolas elever på grundskolenivå och gymnasial nivå skall
genom skolan erbjudas skolhälsovård motsvarande den som ges åt elever i
kommunernas grundskolor och gymnasieskolor. */k/ Förordning (1986:532)
*/-k/.

Kollegier och konferenser m. m.

20 § För varje privatskola skall finnas ett kollegium.

Kollegiet består av rektor samt lärare som har minst tio veckotimmars
tjänstgöring vid skolan. Vid behandling av fråga om elevs hälsa är även
skolläkare och skolsköterska ledamot. Rektor är kollegiets ordförande.

Kollegiet får bestå av ledamöter med tjänstgöring vid endast endera av
en privatskolas skolformer eller vid endast en viss studieväg vid
privatskolans gymnasieskola, när frågan rör bara denna skolform eller
studieväg. Förordning (1990:1219).

20 a § I kollegiet handläggs de frågor som ankommer på kollegiet enligt
denna förordning eller andra föreskrifter samt de andra frågor som
ordföranden tar upp.

Kollegiet sammankallas av ordföranden. Denne får kalla lärare som ej är
ledamot av kollegiet eller annan anställd att delta i kollegiets
överläggningar men ej i besluten.

Kollegiet är beslutfört, när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande. I fråga om omröstning tillämpas bestämmelserna i 18 §
förvaltningslagen (1986:223).

Vid sammanträde med kollegiet förs protokoll genom ordförandens försorg.
*/k/ Förordning (1986:991) */-k/.

20 b § För varje arbetsenhet vid en privatskolas grundskola skall det
finnas en arbetsenhetskonferens. För frågor som rör endast en klass inom
arbetsenheten skall det finnas klasskonferenser.

För varje klass vid en privatskolas gymnasieskola skall det finnas en
klasskonferens.

För varje klass inom båda skolformerna skall det finnas ett klassråd.

I fråga om arbetsenhetskonferenser, klasskonferenser och klassråd gäller
i tillämpliga delar föreskrifterna i 3 kap. 25–30, 37 och 38 §§
grundskoleförordningen (1988:655) och 7 kap. 18–22 och 26 §§
gymnasieförordningen (1987:743). */k/ Förordning (1988:659) */-k/.

20 c § Vid varje privatskola skall finnas en samarbetsnämnd för både
grundskolan och gymnasieskolan. Därvid gäller i tillämpliga delar
föreskrifterna i 7 kap. 28 § andra–fjärde styckena, 29 § första stycket
samt 30 och 31 §§ gymnasieförordningen (1987:743) i deras lydelse vid
utgången av juni 1989. Förordning (1990:167).

20 d § Rektor får kalla de arbetstagare som berörs för överläggning i
sådana pedagogiska frågor av allmän karaktär, som inte på grund av sin
begränsning till klassen eller arbetsenheten skall behandlas av klass-
eller arbetsenhetskonferens.

Om en sådan sammankomst anordnas, skall även företrädare för berörda
elever kallas att delta. Antalet företrädare för eleverna skall om
möjligt vara lika stort som antalet övriga. Företrädare för eleverna
utses av eleverna i den ordning som skolans styrelse bestämmer.

I frågor som rör skolan men inte är pedagogiska frågor av allmän
karaktär får kallas till överläggning med enbart berörda arbetstagare.
Förordning (1990:1219).

21 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

22 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

23 § har upphävts genom förordning (1976:1036).

Skolledning

24 § För ledningen av utbildningen i privatskolan skall det finnas en
rektor. Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i
privatskolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att
utbildningen utvecklas.

Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet
har förvärvat pedagogisk insikt. Förordning (1990:1219).

25 § Skolans styrelse beslutar om skolledningsorganisationen i övrigt
inom ramen för det skolledningsbidrag som lämnas enligt förordningen
(1988:681) om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa
privatskolor. Förordning (1990:1219).

26 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

27 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

28 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

29 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

30 § har upphävts genom förordning (1988:958) */-k/.

Lärare

31 § Huvudmannen är skyldig att för undervisningen använda lärare som
har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall
bedriva.

Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns
att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till
eleverna. Förordning (1990:1219).

32 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

33 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

34 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

35 § har upphävts genom förordning (1988:958).

36 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

förordnande tills vidare efter förslag av skolans styrelse och yttrande
av länsskolnämnden.

Ansökan till sådan tjänst skall ges in till skolans styrelse. Styrelsen
skall sända sitt förslag och övriga handlingar i tillsättningsärendet
till länsskolnämnden.

I övrigt skall i fråga om tillsättning av tjänst som rektor eller
studierektor tillämpas föreskrifterna i följande paragrafer i 17 kap.
skolförordningen (1971:235), nämligen

dels */-k/ 1, 11, 15, 17 och 19 §§,

dels */-k/ 2 och 4–9 §§ i deras lydelse vid utgången av juni 1989. */k/
Förordning (1989:143). */-k/

37 § har upphävts genom förordning (1982:746).

38 § har upphävts genom förordning (1988:958).

39 § har upphävts genom förordning (1988:1054).

40 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

41 § har upphävts genom förordning (1988:1054) */-k/.

42 § har upphävts genom förordning (1988:958) */-k/.

43 § har upphävts genom förordning (1986:532) */-k/.

44 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

45 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

46 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

Privatskolas ekonomiska förvaltning

47 § Privatskolas huvudman tillhandahåller lokaler för undervisningen,
ombesörjer deras uppvärmning, belysning och städning samt förser
lokalerna med inventarier och undervisningsmateriel.

48 § För undervisningen får terminsavgifter uttagas med belopp som
styrelsen bestämmer. Om normerande avgifter vid beräkning i vissa fall
av skolans inkomster av terminsavgifter meddelar regeringen särskilda
bestämmelser.

Huvudmannen svarar för de utgifter för skolan som ej täckes av
statsbidrag och andra medel. */k/ Förordning (1975:164) */-k/.

49 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

50 § Privatskolas räkenskapsår omfattar tiden den 1 juli–den 30 juni,
om skolöverstyrelsen ej föreskriver annat.

51 § Senast 2 1/2 månad efter räkenskapsårets slut skall skolans
styrelse tillhandahålla räkenskaperna för revision. Siffergranskning
skall därvid vara verkställd.

52 § Revision verkställes av minst två revisorer, av vilka
riksrevisionsverket utser en. Huvudmannen svarar för kostnaderna för
denne enligt verkets bestämmande.

Revisorerna avger gemensam revisionsberättelse till huvudmannen.
Avskrift av berättelsen sändes till riksrevisionsverket och
skolöverstyrelsen.

53 § Inom tre månader efter räkenskapsårets slut skall skolans styrelse
till skolöverstyrelsen sända balansräkning samt vinst- och
förlusträkning enligt fastställt formulär.

Skolans styrelse skall tillhandagå vederbörande myndigheter med de
uppgifter som fordras vid kontroll och granskning av medelsrekvisitioner
och räkenskaper.

54 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

55 § har upphävts genom förordning (1983:200)

56 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

57 § Beslut som länsskolnämnden har meddelat enligt denna förordning
eller enligt bestämmelser som avses i förordningen får överklagas hos
skolöverstyrelsen, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter.
Förordning (1987:742).

57 a § Beslut som skolöverstyrelsen har fattat enligt denna förordning
eller enligt bestämmelser som avses i förordningen får överklagas hos
regeringen, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Skolöverstyrelsens beslut i överklagade ärenden får inte överklagas.
Förordning (1990:1219).

58 § har upphävts genom förordning (1990:1219).

Övergångsbestämmelser

1971:259

1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1971.

3. I fråga om särskild prövning och fyllnadsprövning som avser lärokurs
enligt läroplanen för gymnasiet eller fackskolan gäller äldre
bestämmelser, om ej skolöverstyrelsen förordnar annat.

1982:746

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 1982.

3. Om en skoldirektör, biträdande skoldirektör, rektor eller
studierektor inträder i utövning av en ordinarie lärartjänst som har
förts över stat med stöd av bestämmelser som avses i den upphävda 37 §,
skall tjänsten återföras på stat i den ordning som skolans styrelse
bestämmer.

1985:553

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut
som har meddelats före ikraftträdandet.

1986:532

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats i första instans före den 1 juli 1986.

1987:742

Denna förordning träder i kraft 1 juli 1987. I fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1988:958

1. Denna förordning träder i kraft den 15 september 1988.

2. I punkterna 4 och 5 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
förordningen (1988:681) om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa
privatskolor m. m. har provisoriskt lämnats vissa föreskrifter angående
arvodestjänster för tiden efter utgången av juni 1988. Dessa ersätts av
bestämmelserna under 3–7 nedan.

3. Arvodestjänster som studierektor, huvudlärare och
institutionsföreståndare får finnas kvar så lång tid efter utgången av
juni 1988 som kan fordras för att få innehavarnas anställning på
tjänsterna att upphöra.

4. Den som den 30 juni 1988 innehade en arvodestjänst som huvudlärare
eller institutionsföreståndare i privatskolan med förordnande tills
vidare får behålla arvodestjänsten om

a) villkoren för att tjänsten skall få finnas enligt 30 och 35 §§ i
deras lydelse vid utgången av juni 1988 är uppfyllda och

b) högst fem år återstår till dess innehavaren uppnår nedre gränsen inom
den pensioneringsperiod som gäller för honom eller henne.

5. Den som med stöd av punkt 4 innehar en arvodestjänst som huvudlärare
eller institutionsföreståndare är skyldig att fullgöra sådana
specialfunktioner som motsvarar de uppgifter som ingått i
arvodestjänsten i den omfattning som skolans styrelse bestämmer.

6. Vid ledighet på arvodestjänst som avses i punkt 3 får vikarie inte
förordnas på tjänsten.

7. Bestämmelserna i punkterna 4 och 5 tillämpas med verkan från den 1
juli 1988.

1988:1054

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

2. Om skolförordningen (1971:235) skall tillämpas vid tillsättning av
lärartjänster vid en privatskola, skall intill den 1 mars 1989 17 kap.
31 och 38–42 §§ nämnda förordning tillämpas i deras lydelse vid
utgången av oktober 1988.