Förordning (1967:284) med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition

SFS nr
1967:284
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1967-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:653
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan den 3 december 1965 (nr 600) skall, med
undantag av 3 § 3, tillämpas på statens förlikningsmannaexpedition.

Uppgifter

2 § Expeditionen är central myndighet för det statliga
förlikningväsendet. Förordning (1976:827).

3 § Det åligger expeditionen särskilt att

handlägga ärenden om förhållandet mellan arbetsmarknadens parter, såsom
föreningsrätt och förhandlingsväsen, kollektivavtal och arbetstvister,

ha inseende över statens förlikningsmän för medling i arbetstvister.

Organisation

4 § Expeditionen ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är
expeditionens chef och två andra ledamöter, som regeringen utser
särskilt.

Regeringen förordnar en av de särskilt utsedda ledamöterna att vara
styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Förordning (1967:827).

5 § Hos expeditionen finns en kanslichef som är chef för expeditionen.

Hos expeditionen är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel. Förordning (1986:835).

6 § Av styrelsen avgöres

1) viktigare författningsfrågor,

2) viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter beträffande expeditionen eller statens
förlikningsmän,

3) frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

4) frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 13,

5) frågor om förordnande av förlikningsman som avses i 2 § förordningen
(1976:826) om medling i arbetstvister,

6) frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning,

7) frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,

8) andra frågor som expeditionens chef hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1976:827).

7 § Styrelsen är beslutför när två ledamöter är närvarande.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden
mellan expeditionens chef och minst en av styrelsens övriga ledamöter.
Kan ärende inte lämpligen avgöras på detta sätt, får chefen besluta
ensam. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:835).

8 § Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen, avgöres av
expeditionens chef.

9 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan
tjänsteman än expeditionens chef att avgöra ärende eller grupp av
ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
chefen.

10 § I kanslichefens frånvaro får inte fattas beslut av större vikt, som
kan anstå utan olägenhet, eller utan kanslichefens medgivande vidtagas
åtgärd, som rubbar eller ändrar av expeditionen meddelade föreskrifter
eller tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på
kanslichefstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning
(1986:835).

11 § Expeditionens chef eller, efter beslut av denne, annan tjänsteman
får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos
expeditionen.

Tjänstetillsättning

12 § Kanslichefen förordnas av regeringen tills vidare.

De styrelseledamöter som regeringen utser särskilt förordnas för högst
tre år.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av expeditionen.
Förordning (1986:835).