Sjöförklaringskungörelse (1967:294)

SFS nr
1967:294
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1967-05-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1112

1 § Har upphävts genom förordning (1990:719).

2 § Beträffande statsfartyg, som brukas uteslutande för
statsändamål och icke för affärsdrift, förordnar
Transportstyrelsen om sjöförklaring enligt 18 kap. 7 § sjölagen
(1994:1009) i samråd med den myndighet under vars förvaltning
fartyget hör. Förordning (2008:1222).

3 § Om rättsläkares och annan i allmän tjänst anställd läkares
skyldighet att biträda domstol, som håller sjöförklaring, gäller
särskilda bestämmelser. Förordning (1975:934).

4 § Äger sjöförklaring rum i annan hamn än den där händelsen
inträffat eller, om händelsen inträffat till sjöss, annan hamn
än den första till vilken fartyget eller befälhavaren därefter
anlänt, skall anledningen därtill utrönas vid sjöförklaringen.

Hålles sjöförklaring enligt 18 kap. 9 § andra stycket sjölagen
(1994:1009) i annan ort än den där fartyget befinner sig, skall
anledningen därtill antecknas i protokollet. Fartygets
uppehållsort skall alltid antecknas.

Beslut med stöd av 18 kap. 9 § tredje stycket och 18 kap. 16 §
sjölagen att sjöförklaring skall äga rum i viss ort utom riket
meddelar Transportstyrelsen i samråd med utrikesdepartementet.
Förordning (2008:1222).

5 § Behörig sjöförklaringsdomstol är, även om annan sådan domstol är
närmast, för hamn på Gotland Stockholms tingsrätt, för hamn i
norra Bohuslän Göteborgs tingsrätt och för hamn vid Vänern
Värmlands tingsrätt.

Till person som enligt 18 kap. 10 § § femte stycket sjölagen
(1994:1009) biträder konsul vid sjöförklaring utgår av allmänna
medel ersättning för resa och uppehälle enligt
utlandsresereglementet (1953:666). Reseersättning utgår enligt
reseklass B. Vidare utgår av allmänna medel skäligt arvode.
Arvodet bestäms efter vad som är brukligt i orten för uppdrag
av liknande slag. Det får dock ej överstiga vad som för varje
förrättningsdag motsvarar tre gånger beloppet av helt
traktamente. Beloppen betalas ut av konsuln.
Förordning (2004:1215).

6 § Formulär till anmälan om sjöförklaring enligt 18 kap. 11 §
sjölagen (1994:1009) tillhandahålls genom Transportstyrelsens
försorg.

I mån av behov utfärdar Transportstyrelsen för hamnar inom
riket anvisning om vilken sjöförklaringsdomstol som är närmast.

Genom utrikesdepartementets försorg tillkännages vilka konsuler
som enligt 18 kap. 10 § femte stycket sjölagen bemyndigats
hålla sjöförklaring. Förordning (2008:1222).

7 § Om det fordras för att fartyg ej onödigtvis skall uppehållas, hålles
sjöförklaring även söndag eller annan arbetsfri dag.

8 § Medför anstånd med sjöförklaring enligt 18 kap. 13 § första
stycket sjölagen (1994:1009) att förrättningen icke kommer att
hållas av den domstol som beviljat anståndet, skall domstolen
genast underrätta Transportstyrelsen. Beviljas anståndet av
konsul, har denne motsvarande underrättelseskyldighet.
Förordning (2008:1222).

9 § Dagbok, kladd till dagbok och, såvitt det är möjligt, på teknisk väg
gjord uppteckning rörande fartygets navigering och gången av dess
maskineri samt andra sådana handlingar skall i de delar som framlagts
vid sjöförklaringen fogas vid protokollet. Detsamma gäller
befälhavarerapport enligt 6 kap. 14 § sjölagen (1994:1009) eller, om sådan
rapport ej avgivits, den motsvarande skriftliga redogörelse för händelsen
som kan föreligga i ärendet.

Om hinder ej möter, skall behövlig utredning om iakttagelser på fartyget
och platsen för händelsen samt om föremål som granskats säkerställas
genom fotografering eller på liknande sätt. Utredningen fogas vid
protokollet. Förordning (1995:172).

10 § Utsaga enligt 18 kap. 15 § sjölagen (1994:1009) upptages genom
stenografi eller på fonetisk väg, om det lämpligen kan ske. Stenogram
eller fonogram över utsaga skall i vanlig skrift återges i eller fogas
vid protokollet.

Annan än befälhavaren eller medlem av besättningen äger för inställelse
till förhör vid sjöförklaring inför konsul erhålla ersättning av
allmänna medel för nödvändiga kostnader till resa och uppehälle samt för
tidsspillan. Kostnad för resa och uppehälle ersättes enligt rese- och
traktamentsklass B i utlandsresereglementet. Ersättning för tidsspillan
utgår, om det kan antagas att den som höres går miste om inkomst eller
på annat sätt lider ekonomisk förlust. Sådan ersättning får ej överstiga
vad som för varje dag motsvarar beloppet av helt traktamente. Ersättning
för inställelse betalas ut av konsuln och stannar på statsverket.
Förordning (1995:172).

11 § När domstol hållit sjöförklaring, skall avskrift av
protokollet snarast möjligt sändas till Transportstyrelsen. Har
sjöförklaringen hållits för utländskt fartyg enligt 18 kap.
18 § första stycket sjölagen (1994:1009), skall avskrift av
protokollet dessutom sändas, för danskt fartyg till det danska
handelsministeriet, för finskt fartyg till den finska
sjöfartsstyrelsen, för norskt fartyg till det norska
sjöfartsdirektoratet och för annat fartyg till
utrikesdepartementet, som tillser att avskriften överlämnas
till vederbörande myndighet i fartygets hemland. Har
sjöförklaring för norskt fartyg angått händelse som medfört
ombordanställds död, sändes avskrift i två exemplar.

När konsul hållit sjöförklaring för svenskt fartyg, skall han
snarast möjligt sända två avskrifter av protokollet jämte
filmer till tagna fotografier till utrikesdepartementet, som
överlämnar den ena avskriften och filmerna till
Transportstyrelsen. Har han hållit sjöför klaring för danskt,
finskt eller norskt fartyg, skall han snarast möjligt sända
avskrift av protokollet jämte filmer till tagna fotografier
antingen till utlandsmyndighet för fartygets hemland eller, i
fråga om danskt eller finskt fartyg, till utrikesministeriet i
fartygets hemland och, i fråga om norskt fartyg, till det
norska utrikesdepartementet. Har sjöförklaring för norskt
fartyg angått händelse som medfört ombordanställds död, sändes
avskrift i två exemplar.

Överlämnas till svensk utlandsmyndighet protokoll över
sjöförklaring för svenskt fartyg inför dansk, finsk eller norsk
konsul, skall myndigheten ofördröjligen ombesörja att
protokollet tillställes Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1222).

12 § Får konsul kännedom om att annan utländsk myndighet än
dansk, finsk eller norsk domstol eller konsul verkställt eller
kommer att verkställa utredning för svenskt fartyg angående
sjöolycka eller annan händelse som avses i 6 kap. 14 § sjölagen
(1994:1009), skall konsuln ofördröjligen underrätta
Transportstyrelsen. När utredningen slutförts, skall konsuln
såvitt det är möjligt ombesörja att avskrift av
utredningshandlingarna tillställes Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1222).

13 § Om Transportstyrelsen enligt 18 kap. 18 § andra stycket
sjölagen (1994:1009) förordnar att sjöförklaring ska äga rum
för utländskt fartyg, ska styrelsen genast underrätta
Polismyndigheten och Tullverket. Underrättelsen ska innehålla
uppgift om den hamn där fartyget befinner sig.

Polismyndigheten ska vidta de åtgärder som behövs för att
hindra fartyget att avgå innan sjöförklaringen hållits.
Transportstyrelsen och Tullverket får inte vidta någon åtgärd
som främjar fartygets avgång innan sjöförklaringen hållits.
Förordning (2014:1112).

14 § Sjöförklaring enligt 18 kap. 6 § sjölagen (1994:1009)
behöver inte äga rum i fall då statens haverikommission
undersöker eller skall undersöka händelsen enligt lagen
(1990:712) om undersökning av olyckor.

I fall som avses i första stycket får Transportstyrelsen inte
förordna om sjöförklaring enligt 18 kap. 7 § första stycket, 18
kap. 13 § tredje stycket, 18 kap. 16 § eller 18 kap. 18 § andra
stycket sjölagen, om de omständigheter som skall utredas
uteslutande avser sjösäkerheten.Förordning (2008:1222).

15 § har upphävts genom förordning (1990:719).

16 § har upphävts genom förordning (1990:719).

17 § har upphävts genom förordning (1990:719).

Övergångsbestämmelser

1967:294

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1967.

Genom kungörelsen upphäves

kungörelsen den 25 maj 1962 (nr 174) ang. ersättning åt särskild ledamot
i underrätt vid upptagande av sjöförklaring eller sjöförhör samt

kungörelsen den 30 april 1954 (nr 289) ang. ersättning åt sakkunnig vid
sjöförhör utom riket.