Förordning (1967:329) med instruktion för statens planverk

SFS nr
1967:329
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1967-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:590
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens
planverk. Förordning (1975:1278).

Uppgifter

2 § Planverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om plan- och
byggnadsväsendet och hushållningen med naturresurser. Förordning
(1987:289).

3 § Det åligger planverket att insamla, bearbeta och förmedla kunskaper
och erfarenheter inom sitt verksamhetsområde. Därvid åligger det
planverket särskilt

att verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med
underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen
(1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,

att ge vägledning i frågor som rör plan- och byggnadsväsendet och
hushållningen med naturresurser,

att följa lagtillämpningen och ta initiativ till nödvändiga förändringar.
Förordning (1987:289).

4 § har upphävts genom förordning (1987:289).

Organisation

5 § Planverket ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är en
generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och högst sex andra
ledamöter, som regeringen utser särskilt.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. är tillämplig på planverket. Förordning (1975:1278).

6 § Generaldirektören är chef för planverket.

Inom planverket finns två avdelningar, planavdelningen och byggnads
avdelningen. Avdelningarna är indelade i enheter. Inom verket finns
vidare en fristående enhet, administrativa enheten.

Varje avdelning förestås av en avdelningschef och varje enhet av en
enhetschef. En av avdelningscheferna är generaldirektörens
ställföreträdare. Förordning (1973:517).

7 § Hos planverket finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får planverket anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

8 § Till planverket är knutna tre rådgivande organ, nämligen

1. rådet för samhällsplanering med uppgift att biträda verket i dess
arbete med råd och vägledning i frågor om planväsendet och hushållningen
med naturresurser samt med insamling och bearbetning av kunskaper och
erfarenheter som kan vara av intresse för den fysiska
samhällsplaneringens olika grenar,

2. tekniska rådet med uppgift att biträda verket i frågor av större vikt
i samband med att regler utarbetas för tillämpningen av plan- och
bygglagen (1987:10),

3. rådet för stål- och betongnormer med uppgift att biträda verket med
att utarbeta sådana regler för tillämpningen av plan- och bygglagen
(1987:10) som rör konstruktioner av stål, andra metaller och betong.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om dessa råd.

Till planverket är också knuten statens va-nämnd. För nämnden finns
bestämmelser i instruktionen (1970:350) för statens va-nämnd. Förordning
(1987:289).

Ärendenas handläggning

9 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om plan- och byggnadsväsendet och hushållningen med
naturresurser,

3. viktigare frågor om planverkets organisation och arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan eller läkarundersökning,

6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1987:289).

10 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst halva
antalet andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, bör om möjligt styrelsens samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst halva antalet andra ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören
besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter
ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid
nästa sammanträde med styrelsen.

Ärende, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av
generaldirektören ensam. Förordning (1986:771).

11 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt
annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av
ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövning bör ankomma på
generaldirektören.

12 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av
visst ärende eller viss grupp av ärenden.

13 § Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes
ställföreträdare, fullgörs generaldirektörens åligganden av den
avdelningschef eller enhetschef som generaldirektören utser.

14 § I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större
vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande
vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av planverket meddelade
föreskrifter eller tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på
generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.
Förordning (1975:1278):

15 § Ärende avgörs efter föredragning, som ankommer på chefen för den
avdelning eller enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad
föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges
att ärende som handläggs enligt 11§ avgörs utan föredragning.

Generaldirektören kan själv överta beredning och föredragning av
ärende.

Avdelningschef eller enhetschef får närvara när ett ärende som hör
till hans verksamhetsområde föredras av annan. Förordning (1972:387).

16 § har upphävts genom förordning (1986:771).

17 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören
utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan
olägenhet.

18 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut skall bestämmas vem
som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos
planverket.

Tjänstetillsättning m.m.

19 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år.

Tjänst som teknisk direktör, överingenjör eller byråchef tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av planverket.

Förordnande för avdelningschef att vara generaldirektörens
ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan
av generaldirektören. Förordning (1975:1278).

20 § Besked enligt 37§ andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av planverket i fråga om tjänst som regeringen
tillsätter, dock ej i fråga om tjänst för generaldirektören eller
dennes ställföreträdare. Förordning (1976:885)