Kungörelse (1967:419) med bestämmelser om användning av spikmatta i polistjänsten;

SFS nr
1967:419
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F1
Utfärdad
1967-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:42
Upphävd
1998-04-01

1 § Spikmatta får användas som hjälpmedel i polistjänsten för att tvinga
förare av bil att stanna bilen,

1. om föraren genom sitt körsätt visat uppenbar likgiltighet för annans
liv,

2. om föraren av annan anledning kan antagas vara farlig för annan
person eller

3. om föraren vid en i förväg planerad trafikkontroll ej stannar bilen
på polismans tecken.

2 § Spikmatta får användas endast på plats som i förväg bedömts vara
lämplig. Spikmatta får ej användas, om sikten är nedsatt genom dimma,
kraftigt snöfall eller liknande förhållande eller om vägbana är särskilt
hal.

3 § Spikmatta får läggas ut endast om

föraren uppmärksammats på att spikmatta kan komma att användas,

tydligt stopptecken givits åt föraren på sådan plats att han kan stanna
bilen innan denna når mattan,

mattan utmärkes så att föraren kan se den tydligt,

vägbanan är fri från mötande trafik.

4 § Polischef eller, enligt polischefens bestämmande, annan tjänsteman i
polisledningen beslutar om användande av spikmatta. Kan sådant beslut ej
avvaktas i fall som avses i 1 § 1 eller 2, får vakthavande befäl
besluta. Polisledningen skall underrättas om sådant beslut så snart det
kan ske.

5 § Har spikmatta använts, skall det anmälas till länsstyrelsen och
rikspolisstyrelsen.

6 § Rikspolisstyrelsen meddelar närmare anvisningar för tillämpningen av
denna kungörelse.