Förordning (1967:44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten

SFS nr
1967:44
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1967-02-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1350
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1967:798

1 § För byggnadsarbete, som igångsättes under tiden den 1 mars 1967 –
den 30 september 1968, skall investeringsavgift erläggas till staten, om
arbetet avser

bensinstation, reparationsverkstad för motorfordon, parkeringshus eller
sådan parkeringsanläggning som ej inrättas i anslutning till ny
bostadsbebyggelse;

hus som helt eller till huvudsaklig del inrymmer butiks-, kontors- eller
banklokaler;

kommunal förvaltningsbyggnad;

byggnad som helt eller till huvudsaklig del inrymmer kyrkliga eller
andra samlingslokaler eller nöjeslokaler;

sporthall eller annan idrottsanläggning;

bostadshus som är avsett uteslutande för fritidsändamål, när arbete
ingår i ett byggnadsföretag som omfattar mer än ett sådant hus eller när
huset genom arbetet erhåller en obstadsyta överstigande 80 kvadratmeter.

Investeringsavgift erlägges icke för arbete, som avser installation av
elektriska ledningar eller andra elektriska anordningar, eller för
måleriarbete eller arbete, som avser mindre komplettering (s.k.
lapparbete) av befintlig värme-, vatten-, avlopps- eller
ventelationsanläggning, när arbetet icke har samband med annat
byggnadsarbete. Avgift erlägges ej heller för reparations- eller
underhållsarbete, om sammanlagt högst tre personer sysselsättes för
arbetet.

2 § Investeringsavgiften erlägges av den för vars räkning arbetet
utföres (byggherren).

Om för visst byggnadsarbete finnes flera byggherrar, svarar de
solidriskt för investeringsavgiften. Har byggnad eller annan anläggning
som avses med avgiftsbelagt arbete bytt ägare innan arbetet slutförts,
är även den nye ägaren att anse som byggherre.

Staten erlägger icke investeringsavgift.

3 § Investeringsavgiften utgår med 25 procent av byggnadskostnaden för
arbete enligt 1 § första stycket. Avgiften avrundas nedåt till helt
hundratal kronor och erlägges till länsstyrelsen.

Preliminär avgift utgår med 25 procent av den beräknande
byggnadskostnaden. Slutlig avgift fastställes sedan arbetet slutförts.

4 § Den som avser att igångsätta avgiftsbelagt byggnadsarbete skall
innan arbetet igångsättes lämna skriftlig deklaration med uppgift om den
beräknade byggnadskostnaden till länsstyrelsen i det län där
byggnadsplatsen är belägen. Länsstyrelsen fastställer preliminär avgift
och förelägger byggherren att inbetala denna omgående eller, om arbetet
icke igångsatts, senast när det igångsättes.

Om byggherren begär det, meddelar länsstyrelsen särskilt beslut huruvida
visst byggnadsarbete är avgiftsbelagt eller icke.

5 § Sedan avgiftsbelagt byggnadsarbete slutförts, skall byggherren
omgående lämna länsstyrelsen deklaration med uppgift om den verkliga
byggnadskostnaden. Länsstyrelsen fastställer den slutliga avgiften. Om
den slutliga avgiften överstiger den preliminära, förelägger
länsstyrelsen byggherren att omgående inbetala det överskjutande
beloppet. Överstiger den preliminära avgiften den slutliga, förordnar
länsstyrelsen om återbetalning eller avkortning av överskjutande belopp.

Slutlig avgift fastställes senast inom två år efter utgången av det år
då arbetet slutfördes. Fastställes icke slutlig avgift, anses den
preliminära avgiften som slutlig.

6 § Om länsstyrelsen får kännedom om att avgiftsbelagt byggnadsarbete
ingångsatts utan att deklaration lämnats, infordrar länsstyrelsen
deklaration med uppgift om den beräknade byggnadskostnaden, fastställer
preliminär eller, om arbetet slutförts, slutlig avgift och förelägger
byggherren att omgående inbetala avgiften. Om byggherren begär det,
meddelar länsstyrelsen särskilt beslut att arbetet är avgiftsbelagt.

7 § Byggnadsarbete anses igångsatt när det påbörjats på byggnadsplatsen.
Det anses slutfört när anläggningen i huvudsak tagits i bruk för sitt
ändamål. Har arbetet utlämnats på entreprenad, anses det slutfört senast
när den slutliga ekonomiska uppgörelsen skett, dock ej senasre än ett år
efter det är då slutbesiktning sker.

Om byggnadsarbete nedlägges eller avbrytes för att återupptagas först
senare än ett år därefter, anses arbetet slutfört när det nedlades eller
avbröts. Återupptages arbetet sedan mer än ett år förflutit, anses nytt
arbete vara igångsatt.

8 § Byggherre är skyldig lämna länsstyrelsen alla de uppgifter som
behöves för tillämpningen av denna förordning. Lämnas icke tillräckliga
uppgifter om byggnadskostnaden, uppskattar länsstyrelsen denna till
skäligt belopp.

9 § I byggnadskostnaden för arbete, som byggherren utför i egen regi,
inräknas även skälig andel av s.k. indirekt byggnadskostnad t.ex.
administrationskostnad. Hänsyn tages dock icke till ränta på eget
kapital. Har byggherren för arbetet använt virke från egen fastighet
eller tillgång som varit avsedd för omsättning eller förbrukning i annan
rörelse än byggnadsrörelse, inräknas virkets eller lagertillgångens
saluvärde i byggnadskostnaden. Investeringsavgift inräknas icke i
byggnadskostnaden.

10 § Bestämmelserna i uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272) om
indrivning av skatt äger motsvarande tillämpning vid indrivning av
investeringsavgift.

11 § För fatställande av investeringsavgift får granskning ske av
byggherrens bokföring enligt vad i Stockholms län taxeringsdirektören
och i annat län första taxeringsintendenten bestämmer.
Taxeringsförordningen den 23 november 1956 (nr 623) äger därvid
motsvarande tillämpning. Förordning (1967:798).

12 § Har någon i samband med avgiftsbelagt byggnadsarbete vidtagit
åtgärd som kan antas ha tillkommit i syfte att undgå eller erhålla
lindring i investeringsavgiften, fastställes sådan avgift som om
åtgärden icke vidtagits.

13 § Om ansvar i vissa fall för den, som lämnat oriktig uppgift i
deklaration enligt denna förordning eller handling som hör till sådan
deklaration, gäller bestämmelserna i skattestrafflagen den 11 juni 1943
(nr 313).

Förekommer anledning att antaga att oriktig uppgift i deklaration eller
handling som avses i första stycket kan medföra ansvar enligt
skattestrafflagen, skall länsstyrelsen anmäla det till åklagare.

14 § Taxeringsförordningens bestämmelser om skyldighet att sörja för att
underlag finnes för deklarations- och uppgiftsskyldighetens fullgörande
och för kontroll därav samt om ansvar för den som åsidosätter denna
skyldighet eller som icke avger självdeklaration eller avger bristfällig
sådan äger motsvarande tillämpning i fråga om investeringsavgift.
Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av länsstyrelsen.

15 § Mot länsstyrelsens beslut enligt 4 – 6 §§ föres talan genom besvär
hos kammarrätten. Besvär skall vara inkomna till kammarrätten inom två
månader från det klaganden fick del av beslutet. Mot kammarrättens
utslag får talan icke föras.

Har talan förts mot länsstyrelsens beslut, får länsstyrelsen medge
anstånd med inbetalning av investeringsavgift helt eller delvis.

16 § Om läget på arbetsmarknaden påkallar det eller andra synnerliga
skäl föreligger, kan Konungen medge befrielse från investeringsavgift
helt eller delvis.

17 § Vid inkomsttaxeringen får avdrag icke ske för investeringsavgift.
Sådan avgift får ej heller inräknas i anskaffningskostnaden vid
beräkning av avdrag för värdeminskning på anläggningen i fråga.

18 § Den som hos länsstyrelsen eller annan myndighet tagit del av
uppgift som lämnats på grund av bestämmelse i denna förordning får ej
obehörigen yppa dess innehåll. Bryter någon häremot, dömes till böter
eller fängelse i högst ett år. Allmänt åtal får väckas endast efter
angivelse av målsäganden.

19 § De särskilda kostnader som föranledes av fastställandet av
investeringsavgift bestrides av statsmedel.

20 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas
av Konungen.

Övergångsbestämmelser

1967:44

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Byggnadsarbete, som igångsatts under tiden den 12 januari – den 28
februari 1967 utan att erforderligt igångsättningstillstånd meddelats
enligt lagen den 31 maj 1963 (nr 268) om igångsättningstillstånd för
byggnadsarbete, anses vid tillämpningen av denna förordning igångsatt
den 1 mars 1967.

2000:1350

Den upphävda förordningen skall fortfarande tillämpas på byggnadsarbeten
som ingångsattes nuder tiden den 1 mars 1967 – den 30 september 1968.