Förordning (1967:444) med instruktion för statens naturvårdsverk

SFS nr
1967:444
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1967-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:518
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens
naturvårdsverk. Förordning (1980:517).

Uppgifter

2 § Verket är central förvaltningsmyndighet för ärenden om naturvård,
däri inbegripet vattenvård, luftvård och renhållning utomhus, samt om
rörligt friluftsliv, jakt och viltvård, allt i den mån sådana ärenden ej
ankommer på annan statlig myndighet. Till verkets förvaltningsområde hör
ärenden enligt miljöskyddslagen (1969:387), i den mån dessa ej ankommer
på koncessionsnämnden för miljöskydd eller annan myndighet. Verket har,
i den utsträckning som följer av särskilda föreskrifter, tillsyn över
efterlevnaden av lagen (1985:426) om kemiska produkter och i anslutning
därtill meddelade föreskrifter.

Verket har vidare till uppgift att leda och främja företrädesvis
målinriktad naturvårdsforskning och undersökningsverksamhet inom
naturvårdsområdet. Förordning (1985:845).

3 § Det åligger verket särskilt att

arbeta för att verksamheten inom verkets förvaltningsområde ordnas och
utvecklas ändamålsenligt från kulturella och vetenskapliga synpunkter
samt med hänsyn till behovet av områden för rekreation och friluftsliv,

biträda koncessionsnämnden för miljöskydd med undersökningar och
fältarbeten i miljöskyddsärenden,

utnyttja resultaten av naturvårdsforskningen samt annan forskning och
undersökningsverksamhet inom verkets förvaltningsområde,

bevaka miljövårdsintresset vid tillämpningen av plan- och bygglagen
(1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.,

tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen och
lagen om hushållning med naturresurser m.m.,

genom inventering och planering verka för att täktverksamhet får lämplig
lokalisering och utformning,

verka för att andra arbetsföretag planlägges och utföres med beaktande
av deras inverkan på miljön,

följa kulturlandskapets utveckling och verka för att stränderna skyddas,

leda arbetet med att planmässigt inventera och välja ut områden som bör
avsättas särskilt,

upprätta översiktliga planer för vattenhushållning och samordna åtgärder
för vattenförsörjning och avlopp,

leda arbetet med planeringen av åtgärder för det rörliga friluftslivet,

utarbeta allmänna råd i fråga om åtgärder inom verkets
förvaltningsområde,

biträda länsstyrelserna i ärenden inom verkets förvaltningsområde.
Förordning (1987:544).

Organisation

4 § Verket ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är en
generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och högst sex andra
ledamöter som regeringen utser särskilt. Förordning (1976:485).

5 § Generaldirektören är chef för verket.

Inom verket finns en administrativ avdelning, en naturresursavdelning,
en teknisk avdelning samt en forsknings- och utvecklingsavdelning. Varje
avdelning förestås av en avdelningschef. En av avdelningscheferna är
generaldirektörens ställföreträdare.

Hos verket finns i övrigt de laboratorier och enheter som verket
bestämmer.

Varje laboratorium och varje enhet förestås av en chef. Förordning
(1985:845).

5 a § har upphävts genom förordning (1980:517).

6 § Hos verket är i övrigt anställda tjänstemän enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita experter och
sakkunniga. Förordning (1980:517).

7 § Inom verket finns en forskningsnämnd. Förordning (1984:557).

8 § Forskningsnämnden skall fullgöra verkets uppgifter i fråga om
naturvårdsforskningen, till styrelsen avge förslag till
anslagsframställning i fråga om denna verksamhet och fördela för
verksamheten anslagna medel. Förordning (1984:557).

9 § Ledamöter av forskningsnämnden är generaldirektören, som är nämndens
ordförande, chefen för socialstyrelsen, chefen för
arbetarskyddsstyrelsen, chefen för statens livsmedelsverk, chefen för
kemikalieinspektionen och högst sex andra ledamöter, som regeringen
utser särskilt. För var och en av cheferna för socialstyrelsen,
arbetarskyddsstyrelsen, livsmedelsverket och kemikalieinspektionen utser
regeringen en suppleant.

Nämnden utser inom sig vice ordförande.

Nämnden får tillkalla experter för särskilda frågor. Förordning
(1985:845).

Ärendenas handläggning

10 § Av styrelsen avgöres

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning,

5. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,

6. frågor om hemställan enligt 41 § miljöskyddslagen (1969:387) och om
besvär över beslut av koncenssionsnämnden för miljöskydd i ärenden
enligt samma lag,

7. viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom
verkets förvaltningsområde,

8. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1985:845).

11 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst halva
antalet övriga ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst halva antalet övriga ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören
besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet
hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:785).

11 a § Forskningsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden samt minst halva antalet övriga ledamöter är närvarande.
Förordning (1986:785).

12 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller forskningsnämnden
avgörs av generaldirektören ensam. Förordning (1984:557).

13 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan
tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden
som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
generaldirektören. Förordning (1968:366).

14 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst
ärende eller viss grupp av ärenden. Förordning (1968:366).

15 § När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder
utövas generaldirektörens tjänst av den chef som generaldirektören
bestämmer. Förordning (1983:730).

16 § I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt,
som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas
åtgärd, som rubbar eller ändrar av verket meddelade föreskrifter eller
tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på
generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.
Förordning (1976:485).

17 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 §
avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning, det
laboratorium eller den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt
förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och
föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

En chef får närvara när ärenden som hör till hans enhet föredras av
någon annan.

Innan verket avgör ett ärende om statligt stöd som rör anskaffning av
anläggningstillgångar eller andra investeringar i produktionen, skall,
när sökanden har anställda, berörda arbetstagarorganisationer ha beretts
tillfälle att yttra sig över den planerade åtgärden från
arbetsmiljösynpunkt. Förordning (1983:730).

18 § Vid behandling i styrelsen av ärende, som berör skogsstyrelsens
befattning med naturvårdsfrågor, får chefen för skogsstyrelsen eller den
han sätter i sitt ställe närvara med rätt att yttra sig och få sin
mening antecknad men ej att deltaga i styrelsens beslut. Riksantikvarien
eller den han sätter i sitt ställe har samma rätt beträffande ärende,
som har samband med forn- och kulturminnesvården. Förordning (1976:485).

19 § har upphävts genom förordning (1986:785).

20 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören
utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.
Förordning (1968:366).

21 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos
verket. Förordning (1980:517).

Tjänstetillsättning

22 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.
Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år.

Tjänst i lägst N 26–N 31 tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket.

Förordnande för avdelningschef att vara generaldirektörens
ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan
av generaldirektören. Förordning (1985:845).

23 § särskilt förordnad ledamot i forskningsnämnden utses för högst tre
år. Sådan ledamot utses icke för två mandatperioder i följd. Förordning
(1984:557).

24 § har upphävts genom förordning (1985:845).

25 § har upphävts genom förordning (1985:845).

26 § har upphävts genom förordning (1985:845).

27 § har upphävts genom förordning (1985:845).

28 § har upphävts genom förordning (1985:845).

Övriga bestämmelser

29 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av verket i fråga om annan än generaldirektören och
dennes ställföreträdare. Förordning (1980:517).

30 § Forskningsnämndens beslut i ärenden om fördelning av anslag får
inte överklagas. Förordning (1985:845).