Kungörelse (1967:446) om radiosändare;

SFS nr
1967:446
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1967-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:600
Upphävd
1993-07-01

1 § Tillstånd för annan än statlig myndighet att inneha eller använda
radiosändare, ofullständig radiosändare eller byggsats för tillverkning
av radiosändare meddelas av Telestyrelsen.

Telestyrelsen kan meddela generellt tillstånd att inneha eller använda
radiosändare, ofullständig radiosändare eller byggsats för tillverkning
av radiosändare av visst angivet slag. Telestyrelsen skall kungöra
sådant tillstånd.

Anropssignal för radiostation på fartyg eller på skeppsbygge fastställs
av telestyrelsen. Telestyrelsen skall samråda med sjöfartsregistret
beträffande anropssignal för registrerat skepp, registrerat skeppsbygge
eller båt registrerad i båtregistret. Telestyrelsen skall underrätta en
länsstyrelse om fastställd anropssignal för båt registrerad i
fritidsbåtsregistret. Förordning (1992:899).

2 § Statlig myndighet får inneha och använda radiosändare eller inneha
ofullständig radiosändare eller byggsats för tillverkning av
radiosändare med iakttagande av följande bestämmelser.

Om sändaren är avsedd för försvarsmaktens behov och är av sådant slag
att uppgift om den skall införas i de internationella frekvenslistorna,
skall anmälan göras till televerket innan sändaren tages i bruk.

När sändare som icke är avsedd för försvarsmaktens behov planeras, skall
myndigheten anmäla det till Telestyrelsen, som i den omfattning det
behövs meddelar frekvenser för sändaren, tekniska bestämmelser,
anropssignaler och övriga föreskrifter i fråga om innehav och användning
av sändaren.

Telestyrelsen och överbefälhavaren samråder om frekvenser som skall
meddelas för statlig myndighets sändare. Förordning (1992:899).

3 § Tillstånd enligt 1 § meddelar Telestyrelsen efter samråd med
överbefälhavaren samt, i den mån det behövs, med andra berörda
myndigheter.

Innan radiosändare som avses i 2 § tredje stycket tages i bruk, skall
myndigheten anmäla det till televerket, som lämnar uppgift om sändaren
till överbefälhavaren.

Om upphörande av tillstånd enligt 1 § vid krig m.m. föreskrivs i
förordningen (1980:140) om användning av radiosändare under krig m.m.
Förordning (1980:139).

4 § Om avgift för innehav av radiosändare som avses i 1 § första stycket
eller 2 § tredje stycket förordnar Telestyrelsen.

Avgift utgår ej för sändare som innehas av utländsk beskickning eller
lönat konsulat, om utrikesdepartementet bestämmer det. Förordning
(1992:899).

5 § har upphävts genom förordning (1980:808).

6 § Avskrift av dom i mål om brott mot 2 § radiolagen eller mot villkor
som föreskrivits vid meddelande av tillstånd enligt 1 § skall sändas
till Telestyrelsen. Vad nu sagts gäller även avskrift av dom i mål om
brytande av telehemlighet enligt 4 kap. 8 § brottsbalken, olovlig
avlyssning enligt 4 kap. 9 a § brottsbalken eller förberedelse till
sådant brott enligt 4 kap. 9 b § brottsbalken, om radiosändare har
använts vid brottet. Förordning (1992:899).

7 § Radiosändare, ofullständig radiosändare eller byggsats för
tillverkning av radiosändare får inte tas om hand på sätt som avses i 8
§ första stycket 2 tullagen (1987:1065) av annan än den som enligt 2 §
andra stycket radiolagen (1966:755) får införa sådana varor. I övrigt
gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av
införselreglerade varor, m. m. Förordning (1991:1309).

8 § Den som får tillstånd att använda en radiosändare enligt 1 § skall
upplysas om innehållet i förordningen (1980:140) om användning av
radiosändare under krig m.m. Förordning (1980:139).