Kungörelse (1967:448) om innehav och användning inom svenskt territorium av radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon;

SFS nr
1967:448
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1967-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:600
Upphävd
1993-07-01

1 § I denna kungörelse förstås med svenskt territorium Sveriges
landområden och sjöterritorium samt luftrummet däröver.

2 § Radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg, eller
motorfordon får innehas inom svenskt territorium utan särskilt
tillstånd.

Telestyrelsen får bestämma om avgift för innehav av mottagare på
utländskt motorfordon, om den icke införts för tillfälligt brukande
och ej är tullfri. Förordning (1992:907).

3 § Radiosändare på utländskt fartyg får användas i fall av nöd samt

a) inom svenskt hamnområde dels för radiotelefontrafik på frekvenser
i bandet 156 — 162 megahertz över svensk kuststation eller i
hamnradiotrafik, dels för annat ändamål eller på andra frekvenser
efter tillstånd av Telestyrelsen,

b) inom svenskt territorium i övrigt, om telestyrelsen icke meddelat
förbud mot eller föreskrivit inskränkning i användningen. Förordning
(1992:907).

4 § Radiosändare på utländskt luftfartyg får användas under färd inom
svenskt territorium i fall av nöd samt i den mån det följer av avtal
med den stat där luftfartyget hör hemma och sändaren innehas med
tillstånd av myndighet i den staten. I övrigt får sändare användas
under sådan färd endast med tillstånd av Telestyrelsen.

Har luftfartyget landat inom svenskt territorium, får sändaren
användas endast i fall av nöd eller när det behövs för luftfartygs
säkerhet eller efter tillstånd av Telestyrelsen. Förordning (1992:907).

5 § Radiosändare på utländskt motorfordon får användas endast i fall
av nöd eller efter tillstånd av Telestyrelsen. Förordning (1992:907).

6 § När radiosändare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon
användes inom svenskt territorium, skall bestämmelserna i gällande
internationella telekonvention och radioreglementen iakttagas.

För luftfartyg skall dessutom iakttagas de föreskrifter för
radioförbindelse som gäller vid luftfart inom svenskt territorium.

7 § Mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon får
användas inom svenskt territorium, om Telestyrelsen icke meddelat förbud
mot eller föreskrivit inskränkning i användningen. Förordning
(1992:907).

8 § Om försegling eller annan åtgärd i fråga om radiosändare eller
mottagare, som finns inom område, där den ej får användas, meddelas
föreskrifter av Telestyrelsen. Förordning (1992:907).

9 § Tillstånd, förbud eller föreskrift enligt 3, 4, 5 eller 7 §
meddelar Telestyrelsen efter samråd med överbefälhavaren.

Telestyrelsen skall kungöra förbud eller föreskrift som meddelats enligt
3, 7 eller 8 §. Förordning (1992:907).

10 § Om ansvar för brott mot denna kungörelse eller föreskrift som
meddelats med stöd av den, finns bestämmelser i 21 § radiolagen
(1966:755). Förordning (1991:1793).

11 § Har brott som avses i 10 § begåtts på fartyg, äger bestämmelserna
om domstol i 336 och 338 §§ sjölagen (1891:35 s. 1) motsvarande
tillämpning. Förordning (1985:91).