Kungörelse (1967:45) angående tillämpningen av förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten

SFS nr
1967:45
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1967-02-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

1 § Om det enligt särskild lagstiftning fordras tillstånd för
igångsättning av sådant byggnadsarbete som avses i 1 § förordningen om
investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten, bör länsstyrelsen höra den
tillståndsgivande myndigheten innan särskilt beslut meddelas huruvida
visst byggnadsarbete är avgiftsbelagt eller icke.

2 § Myndighet som meddelar byggnadslov eller igångsättningstillstånd för
byggnadsarbete skall underrätta länsstyrelsen om sådant lov eller
tillstånd. Underrättelsen skall docka icke lämnas, om det är uppenbart
att arbetet icke är avgiftsbelagt.

3 § Deklaration för fastställande av preliminär avgift skall innehålla
uppgift om byggnadsarbetets art och tidpunkten när arbetet skall
igångsättas samt, förutom den beräknade byggnadskostnaden, sättet för
beräkningen av denna. Deklaration för fastställande av slutlig avgift
skall innehålla uppgift om tidpunkten när arbetet slutförts och, förutom
den verkliga byggnadskostanden, sättet för beräkningen av denna.

Deklaration skall avges på heder och samvete.

Riksskattenämnden fastställer formulär till deklaration. Deklaration får
dock avges utan att fastställt formulär användes.

4 § Beräknar länsstyrelsen avgift med avvikelse från deklaration eller
utan att deklaration avgivits, skall länsstyrelsen bereda byggherren
tillfälle att yttra sig över beräkningen innan avgiften fastställes.

5 § Sedan länsstyrelsen meddelat beslut i ärende rörande
investeringsavgift, underrättar länsstyrelsen byggherren om beslutet i
rekommenderat brev med mottagningsbevis. Meddelandet skall innehålla
uppgifter om vad byggherren har att iakttaga om han önskar föra talan
mot beslutet.

Innebär länsstyrelsens beslut att avgift skall erläggas underrättar
länsstyrelsen byggherren om det belopp som skall inbetalas samt om
betalningssätt och senaste tidpunkt för inbetalningen.

6 § Hos länsstyrelsen föres förteckning över beslut i ärenden rörande
investeringsavgift. I förteckningen antecknas byggherrens namn och
adress, deklarationens nummer och dagen då den inkom samt dagen för
inbetalning av avgift. annan anteckning om deklarationen eller om dess
innehåll får ej ske. Förteckningen upprättas på blankett enligt formulär
som riksskattenämnden fastställer.

7 § Deklarationer och andra handlingar som ingivits eller upprättats för
fastställande av avgift förvaras hos länsstyrelsen. De förstörs sedan
sex år förlutit efter utgången av det år då de ingivits eller
upprättats.