Folkbokföringskungörelse (1967:495)

SFS nr
1967:495
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1967-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1298
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:697

Inledande bestämmelser

1 § har upphävts genom förordning (1991:762)

2 § har upphävts genom förordning (1991:762)

3 § har upphävts genom förordning (1991:762)

4 § har upphävts genom förordning (1991:762)

5 § har upphävts genom förordning (1991:762)

6 § har upphävts genom förordning (1991:762)

7 § har upphävts genom förordning (1991:762)

8 § har upphävts genom förordning (1991:762)

9 § har upphävts genom förordning (1991:762)

10 § har upphävts genom förordning (1991:762)

11 § har upphävts genom förordning (1991:762)

12 § har upphävts genom förordning (1980:945).

13 § har upphävts genom förordning (1991:762).

14 § har upphävts genom förordning (1991:762).

15 § har upphävts genom förordning (1991:762).

16 § har upphävts genom förordning (1991:762).

17 § har upphävts genom förordning (1991:762).

18 § har upphävts genom förordning (1991:762).

19 § har upphävts genom förordning (1991:762).

20 § har upphävts genom förordning (1991:762).

21 § har upphävts genom förordning (1991:762).

22 § har upphävts genom förordning (1991:762).

23 § har upphävts genom förordning (1991:762).

24 § har upphävts genom förordning (1991:762).

25 § har upphävts genom förordning (1991:762).

26 § har upphävts genom förordning (1991:762).

27 § har upphävts genom förordning (1991:762).

28 § har upphävts genom förordning (1991:762).

29 § har upphävts genom förordning (1991:762).

30 § har upphävts genom förordning (1991:762).

31 § har upphävts genom förordning (1991:762).

32 § har upphävts genom förordning (1991:762).

33 § har upphävts genom förordning (1991:762).

34 § har upphävts genom förordning (1991:762).

35 § har upphävts genom förordning (1991:762).

36 § har upphävts genom förordning (1991:762).

37 § har upphävts genom förordning (1990:1149).

38 § har upphävts genom kungörelse (1970:316).

39 § har upphävts genom kungörelse (1970:316).

40 § har upphävts genom förordning (1991:762).

41 § har upphävts genom förordning (1991:762).

42 § har upphävts genom förordning (1991:762).

43 § har upphävts genom förordning (1991:762).

44 § har upphävts genom kungörelse (1971:416).

45 § har upphävts genom förordning (1991:762).

46 § har upphävts genom förordning (1991:762).

47 § har upphävts genom förordning (1991:762).

48 § har upphävts genom förordning (1991:762).

49 § har upphävts genom förordning (1991:762).

50 § har upphävts genom förordning (1991:762).

51 § har upphävts genom förordning (1991:762).

52 § har upphävts genom förordning (1991:762).

53 § har upphävts genom förordning (1991:762).

54 § har upphävts genom förordning (1991:762).

55 § har upphävts genom förordning (1991:762).

56 § har upphävts genom förordning (1991:762).

57 § har upphävts genom förordning (1991:762).

58 § har upphävts genom förordning (1991:762).

59 § har upphävts genom förordning (1991:762).

60 § har upphävts genom förordning (1991:762).

61 § har upphävts genom förordning (1991:762).

62 § har upphävts genom förordning (1991:762).

63 § har upphävts genom förordning (1991:762).

64 § har upphävts genom förordning (1991:762).

65 § har upphävts genom förordning (1991:762).

66 § har upphävts genom förordning (1991:762).

67 § har upphävts genom förordning (1991:762).

68 § har upphävts genom förordning (1991:762).

69 § har upphävts genom förordning (1991:762).

70 § har upphävts genom kungörelse (1971:416).

71 § har upphävts genom förordning (1991:762).

72 § har upphävts genom förordning (1990:911).

73 § har upphävts genom förordning (1991:762).

74 § Skattemyndigheten för på magnetband register över befolkningen i
länet (personband). För varje person anges namn, personnummer,
födelsehemort eller födelseort och folkbokföringsort samt de ytterligare
uppgifter som riksskatteverket bestämmer. Förordning (1991:762).

75 § Skattemyndigheten sänder före utgången av varje kalenderår till
kommun elevkort och adressetiketter för varje barn i kommunen som under
det nästkommande året fyller sju år och, om kommunen bestämmer det, sex
år, och som är upptaget i lokalt folkbokföringsregister.

Därutöver sänder skattemyndigheten elevkort till kommun vid tidpunkter
och för årsklasser som riksskatteverket bestämmer.

På begäran av kommun kan riksskatteverket besluta att åtgärd som avses i
första eller andra stycket skall fullgöras genom att skattemyndigheten i
stället lämnar kommunen motsvarande uppgifter på medium för automatisk
databehandling eller på annat lämpligt sätt.

Inträffar ändring i folkbokföringsregistret i fråga om barn som under
året fyller lägst sju och, om kommunen bestämmer det, sex år, och högst
sexton år, underrättar skattemyndigheten snarast kommunen härom.

Formulär till handlingar som avses i första och andra styckena
fastställs av riksskatteverket. Riksskatteverket tillhandahåller
blanketter enligt dessa formulär.

Närmare föreskrifter om tillämpningen av dessa bestämmelser meddelas av
riksskatteverket. Förordning (1991:1420).

76 § Inträffar ändring i skattemyndighetens register i fråga om den som
är inskriven i sjömansregistret, underrättar skattemyndigheten snarast
sjömansregistret härom genom personavi, om ändringen avser efternamn,
personnummer, flyttning inom landet eller till utlandet eller dödsfall.
Förordning (1990:911).

77 § Skattemyndigheten underrättar statistiska centralbyrån om ändringar
i skattemyndighetens register av betydelse för befolkningsstatistiken.
Förordning (1990:911).

Särskilda bestämmelser

78 § Avgift tas ut för att skattemyndigheten efter särskild begäran
lämnar ut register som består av personavier. Avgiften är 50 kronor för
varje påbörjat tiotal avier. Avgiften är dock 20 kronor för varje
påbörjat t iotal avier, om registret lämnas ut på begäran av en kommun.
För avgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 21–24 §§ avgiftsförordnin
gen (1992:191).

Någon avgift tas inte ut för register som lämnas ut på begäran av en
kommun elle r ett landsting enligt en plan som är godkänd av
Riksskatteverket eller föreskrifter som verket meddelat. Förordning
(1992:697).

79 § har upphävts genom förordning (1991:762).

80 § har upphävts genom förordning (1991:762).

81 § har upphävts genom förordning (1991:762).

82 § har upphävts genom förordning (1991:762).

83 § har upphävts genom förordning (1991:762).

84 § har upphävts genom förordning (1991:762).

Övergångsbestämmelser

1990:911

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 4, 16 och 73 §§ den 1
oktober 1990, och i övrigt den 1 januari 1991. Vad som i 4 § första
stycket sägs om skattemyndighet i länet skall till utgången av år 1990
gälla länsskattemyndighet och vad som i 4 § andra stycket och 16 §
tredje stycket sägs om skattemyndighet skall till utgången av år 1990
gälla länsskattemyndighet eller lokal skattemyndighet.

1996:1298

Den upphävda folkbokföringskungörelsen får dock tillämpas intill
utgången av år 1997 vid utnyttjande av de register över befolkningen
i länet (personband) som avses i 74 § folkbokföringskungörelsen. Vid
utnyttjandet av personbanden skall därvid 7 § lagen (1995:743) om
aviseringsregister tillämpas i fråga om beslut om utlämnande som
fattats efter den 1 januari 1997.