Kungörelse (1967:497) om vissa register hos folkbokföringsmyndighet över fastigheter och skattskyldiga m. fl.

SFS nr
1967:497
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:764
Upphävd
1991-07-01

Register över fastigheter

1 § Skattemyndigheten för med hjälp av automatisk databehandling
register över fastigheterna i länet. För varje fastighet eller särskilt
redovisad del därav anges fastighetsbeteckning, identitetsnummer,
bestående av kod för det administrativa område inom vilket fastigheten
är belägen i förening med ett löpnummer (fastighetsnummer), samt ägarens
eller innehavarens namn och postadress. Förordning (1990:907).

2 § Hos skattemyndigheten förs register över fastigheterna inom varje
lokalt skattekontors verksamhetsområde. Förordning (1990:907).

3 § Skattemyndigheten för med hjälp av automatisk databehandling
register över skattskyldiga i länet. I registret införs även icke
skattskyldiga som är inskrivna i allmän försäkringskassa. För varje
registrerad person anges personnummer eller särskilt registreringsnummer
enligt vad i andra stycket sägs, namn och postadress, det administrativa
område inom vilket den registrerade är skattskyldig eller inskriven,
uppgift om preliminär och slutlig skatt samt i förekommande fall
pensionsförhållanden med avseende på allmän försäkring.

Personnummer anges för fysisk person utom i de fall personen inte har
hemortskommun i riket eller registreras i annan kommun än
hemortskommunen. För sistnämnda fall och för övriga skattskyldiga anges
särskilt registreringsnummer. Saknas personnummer fastställer
skattemyndigheten sådant nummer. Särskilt registreringsnummer fastställs
av skattemyndigheten. Förordning (1990:907).

4 § Över skattskyldiga med särskilt registreringsnummer och över icke
mantalsskrivna fysiska personer, som fått skattsedel på preliminär skatt
eller som är inskrivna i allmän försäkringskassa, förs särskilda
register hos skattemyndigheten. Förordning (1990:907).

5 § Hos riksskatteverket föres i den omfattning verket bestämmer
register över icke mantalsskrivna fysiska personer som erhållit
debetsedel på preliminär skatt eller som är inskrivna i allmän
försäkringskassa. Kungörelse (1971:329).

6 § har upphävts genom kungörelse (1968:594).

7 § har upphävts genom kungörelse (1990:907).

Övergångsbestämmelser

1990:907

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 § den 1 oktober 1990, och
i övrigt den 1 januari 1991. Vad som i 3 § första stycket sägs om
skattemyndigheten skall till utgången av år 1990 gälla
länsskattemyndighet och vad som i 3 § andra stycket sägs om
skattemyndigheten skall till utgången av år 1990 gälla lokal
skattemyndighet.