Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

SFS nr
1967:531
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1967-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1016

Allmänna bestämmelser

1 § Arbetsgivares utfästelse om pension till arbetstagare eller
arbetstagares efterlevande kan tryggas enligt denna lag genom särskild
redovisning av pensionsskuld eller avsättning av medel till
pensionsstiftelse.

Förbehåll vid pensionsutfästelse att pension skall utgå endast i den mån
stiftelses medel förslår därtill är utan verkan och arbetsgivaren svarar
för utfästelsen utan avseende på förbehållet.

Lagen äger icke tillämpning på pensionsutfästelse som lämnats efter den
31 december 1966, om rätten till pension gjorts beroende av att
arbetstagaren kvarstår i arbetsgivarens tjänst vid inträdet i
pensionsåldern. Även i sådant fall äger dock lagen tillämpning på utfäst
pension som börjat utgå.

2 § Har ej andra regler om intjänande knutits till pensionsutfästelse,
anses arbetstagaren vid varje tillfälle ha intjänat så stor del av
utfäst pension som motsvarar förhållandet mellan det antal år
arbetstagaren varit i arbetsgivarens tjänst och antalet år från
tjänstens början till pensionsåldern. Vid denna beräkning bortses dock
från tid som ligger längre tillbaka än fyrtio år före pensionsåldern.

Med upplupen del av utfäst pension förstås kapitalvärdet av den pension
som arbetstagaren intjänat vid beräkningstillfället.

3 § Beräkning av kapitalvärde sker med ledning av försäkringstekniska
grunder som fastställes av regeringen eller av den myndighet regeringen
bestämmer. Lag (1975:1388).

4 § Med allmän pensionsplan avses sådana allmänna grunder för
pensionering av arbetstagare eller arbetstagares efterlevande som
innehåller regler om tryggande av arbetsgivarens utfästelse genom
kreditförsäkring, avsättning till pensionsstiftelse enligt denna lag
eller annan likvärdig anordning och som på arbetstagarsidan är godkända
av organisation vilken enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet är att anse såsom central arbetstagarorganisation.
Lag (1976:584).

Särskild redovisning av pensionsskuld

5 § Arbetsgivare äger i balansräkningen som skuld under rubriken Avsatt
till pensioner upptaga vad han enligt allmän pensionsplan åtagit sig att
redovisa under denna rubrik.

Aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, ekonomisk förening och sparbank
äger under rubriken Avsatt till pensioner redovisa även upplupen del av
pensionsutfästelse som ej omfattas av allmän pensionsplan. I fråga om
arbetstagare, som har bestämmande inflytande över bolaget eller
föreningen, eller sådan arbetstagares efterlevande får, under den tid
inflytandet består, vid redovisningen avseende dock icke fästas vid
annan pensionsutfästelse än sådan som ingår i allmän pensionsplan. Till
grund för bedömandet huruvida en person har bestämmande inflytande
lägges hans eget samt hans föräldrars, far- och morföräldrars, makes,
avkomlings och avkomlings makes samlade innehav av aktier eller andelar.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan förordna att vad
som sägs i andra stycket första punkten skall äga tillämpning även på
annan arbetsgivare än som avses där. Lag (1975:1388).

6 § Med arbetsgivares pensionsreserv avses hans skuld för åtagande
enligt allmän pensionsplan och för upplupen del av sådan utfäst pension
som han i övrigt äger redovisa enligt 5 §.

7 § Posten avsatt till pensioner får icke minskas under arbetsgivarens
pensionsreserv i vidare mån än denna har täckning i pensionsstiftelses
förmögenhet.

Till den del arbetsgivarens pensionsreserv avser pensionsutfästelse, som
tryggas även av pensionsstiftelse, anses pensionsreserven täckt av
stiftelsen, så långt dess förmögenhet förslår. Tryggar stiftelsen
samtidigt utfästelse som icke får medräknas i pensionsreserven, anses
stiftelsen i första hand täcka upplupen del av sådan utfästelse. Finns
flera pensionsstiftelser som är knutna till samma arbetsgivare och
tjänar stiftelserna helt eller delvis till tryggande av samma
pensionsutfästelser, anses upplupen del av utfästelserna i första hand
täckt av stiftelse, som omfattar en trängre krets av personer, eller, om
stiftelserna omfattar samma krets av personer, av den äldre stiftelsen.

Att pensionsstiftelse endast i vissa fall anses trygga arbetsgivares
utfästelse enligt allmän pensionsplan, framgår av 10 §.

8 § Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet minskar
posten Avsatt till pensioner i strid med 7 §, dömes till böter.

8 a § Om en arbetsgivare som omfattas av årsredovisningslagen
(1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag redovisar pensionsåtagande i balansräkningen,
skall han i stället för att redovisa sådan skuld som avses i 5 §
redovisa motsvarande belopp som delpost under rubriken Avsättningar
för pensioner och liknande förpliktelser. Vad som sägs i 5 § andra
stycket samt 7 och 8 §§ om posten Avsatt till pensioner gäller även
beträffande en sådan delpost. Lag (1995:1619).

Pensionsstiftelse

9 § Med pensionsstiftelse avses en av arbetsgivare grundad stiftelse
vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till
arbetstagare eller arbetstagares efterlevande.

En pensionsstiftelse skall ha ett namn. Namnet skall innehålla ordet
pensionsstiftelse. Lag (1994:1223).

9 a § Bestämmelserna i 10 a § andra-femte styckena,
10 b-10 d §§ och 11 § fjärde och femte styckena, 15 a-15 e och
16 a §§ gäller för en pensionsstiftelse som tryggar utfästelse
om pension till minst 100 sådana personer som avses i 9 §
första stycket, och för vilka avsättningar har gjorts till
stiftelsen.

Bestämmelserna får tillämpas även av andra pensionsstiftelser i
enlighet med 31 §, dock inte beträffande egenföretagares
tryggande i stiftelse för egen räkning. Lag (2005:1124).

10 § Arbetsgivaren äger i stiftelseurkunden förordna, att
pensionsstiftelse skall omfatta endast viss grupp av arbetstagare eller
efterlevande.

Stiftelse anses icke trygga utfästelse enligt allmän pensionsplan utan
att detta framgår av stiftelsens stadgar, avtal mellan arbetsgivaren och
dem som omfattas av stiftelsens ändamål eller andra omständigheter.

Stiftelse äger icke trygga utfästelse åt arbetstagare eller
efterlevande, som avses i 5 § andra stycket andra punkten, utöver vad
som kan anses sedvanligt för arbetstagare med motsvarande uppgifter
eller hans efterlevande.

För stiftelse, som är gemensam för flera arbetsgivare, skall särskilda
grunder upprättas beträffande gemenskapen i tillgångar och skulder.

10 a § En pensionsstiftelses styrelse svarar för att
förmögenheten är placerad på ett nöjaktigt sätt och för att
stiftelsens medel inte används för annat än stiftelsens
ändamål.

För en sådan pensionsstiftelse som avses i 9 a § ska i fråga
om placering av förmögenheten i stället för första stycket
bestämmelserna i tredje–femte styckena gälla.

Pensionsstiftelsen ska placera tillgångarna på ett sådant sätt
att lämplig riskspridning uppnås. Tillgångarna ska placeras på
det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens
ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt. Av tillgångarna
får högst

1. fem procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan
jämställas med aktier samt obligationer och andra
skuldförbindelser, om värdepapperen eller skuldförbindelserna
getts ut av arbetsgivaren, och

2. tio procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 1 och
som getts ut av företag i en grupp av emittenter eller
låntagare med sådan inbördes anknytning som anges i 6 kap. 15 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043), vari arbetsgivaren ingår.

Begränsningarna i tredje stycket 1 och 2 gäller inte sådana
tillgångar som svenska staten eller en utländsk stat svarar
för.

Beträffande användande av optioner och terminskontrakt eller
andra liknande finansiella instrument ska pensionsstiftelsen
tillämpa 6 kap. 32 § försäkringsrörelselagen och föreskrifter
som har meddelats med stöd av bestämmelserna i 6 kap. 34 § 10
samma lag. Lag (2010:2045).

10 b § En pensionsstiftelse som avses i 9 a § skall upprätta
och följa placeringsriktlinjer. Sådana riktlinjer skall
innehålla principerna för placering av samtliga tillgångar.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om vad riktlinjerna skall
innehålla.

Senast när placeringsriktlinjer börjar användas, skall de ges
in till Finansinspektionen. Pensionsstiftelsen skall samtidigt
lämna in en redogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna
får för stiftelsen och dem som omfattas av stiftelsens ändamål.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om vad redogörelsen skall
innehålla.

Bestämmelserna i andra stycket gäller också vid ändring av
placeringsriktlinjer. Lag (2005:1124).

10 c § Styrelsen skall fastställa placeringsriktlinjer enligt
10 b §. Styrelsen ansvarar för att riktlinjerna följs och skall
fortlöpande pröva om de behöver ändras. Lag (2005:1124).

10 d § En pensionsstiftelse som avses i 9 a § skall till de
personer som anges i den bestämmelsen ge den information som
behövs om stiftelsen och dess verksamhet. En arbetsgivare skall
till de personer som avses i 9 a § ge den information som
behövs om pensionerna och de överenskommelser som ligger till
grund för pensionerna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om vilken information som en
pensionsstiftelse skall lämna. Lag (2005:1124).

11 § En pensionsstiftelse får inte ta emot en fordran mot
arbetsgivaren. Avtal som strider mot detta är ogiltigt.
Stiftelsen får dock låna ut medel till arbetsgivaren, om det
ställs betryggande säkerhet för lånet eller tillsynsmyndigheten
medger det.

En stiftelse får inte ta emot egendom från arbetsgivaren på
villkor, som väsentligt begränsar stiftelsens rätt att förfoga
över egendomen. Inte heller får en stiftelse som har grundats
av aktiebolag, utan att tillsynsmyndigheten godkänner det, äga
aktier i bolaget eller i bolag vilket står i sådant förhållande
till detta som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551).

Om en pensionsstiftelse har till ändamål att trygga utfästelse
om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande i
aktiebolag som är fåmansföretag enligt 56 kap. 2 och 3 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) skall, i fråga om stiftelsens
rätt att lämna lån och ställa säkerhet, bestämmelserna i 21
kap. 1-9 och 11 §§ samt 30 kap. 1 § aktiebolagslagen tillämpas.

En pensionsstiftelse som avses i 9 a § får ta upp eller ta över
penninglån endast för att tillgodose tillfälliga
likviditetsbehov, dock under förutsättning att den samlade
upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till stiftelsens
omfattning.

En pensionsstiftelse som avses i 9 a § får inte ställa säkerhet
för tredje man. Lag (2005:1124).

12 § Pensionsstiftelse äger ej utfästa pension. Sådan utfästelse är
ogiltig.

13 § Pensionsstiftelse äger för arbetsgivarens räkning betala
pensionspost eller annat som avses i 14 § endast om det kan antagas, att
den berättigade annars ej erhåller betalning av arbetsgivaren utan
avsevärt dröjsmål, eller om tillsynsmyndigheten för särskilt fall medger
det.

14 § Arbetsgivaren äger ur pensionsstiftelse gottgöra sig för
vad han utgivit såsom

a) pensionspost, avgift för pensionsförsäkring eller annan
utgift i samband med pensionering,

b) engångsunderstöd till arbetstagare vid långvarig oförmåga
till arbete på grund av sjukdom, lyte eller annat men eller vid
avgång ur tjänsten på grund av uppnådd ålder samt
engångsunderstöd till efterlevande vid arbetstagarens frånfälle
eller utgift för försäkring av sådant understöd.

Dessutom äger arbetsgivaren gottgöra sig för vad som särskilt
redovisats under rubriken Avsatt till pensioner till
fullgörande av bestämmelse i allmän pensionsplan.

Gottgörelse enligt denna paragraf får ej avse utgift eller
redovisning för annan arbetstagare än sådan, som omfattas av
stiftelsens ändamål, eller sådan arbetstagares efterlevande.

I fråga om ersättning för värdet av rätt till tjänstepension
som överförts till Europeiska gemenskaperna gäller 7 § lagen
(2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till
och från Europeiska gemenskaperna. Lag (2002:126).

15 § Gottgörelse sker ur överskott på kapitalet. Sådant
överskott föreligger när pensionsstiftelses tillgångar,
värderade med tillämpning av 3 kap. 3 § stiftelselagen
(1994:1220), överstiger den skuld stiftelsen ådragit sig samt
upplupen del av den utfästa pension, som tryggas av stiftelsen,
eller, om stiftelsen tryggar utfästelser enligt allmän
pensionsplan, pensionsreserven enligt denna.

För utgift, som avses i 14 § första stycket a) och som omfattas
av stiftelsens ändamål, äger arbetsgivaren gottgöra sig ur
årets avkastning, även om stiftelsen saknar överskott på
kapitalet.

Gottgörelse får avse löpande utgifter eller utgifter som
arbetsgivaren haft under närmast föregående räkenskapsår.

Beräknar arbetsgivare vid inkomstbeskattningen sin inkomst
enligt bokföringsmässiga grunder, ska gottgörelse avse kostnad
i stället för utgift.

Gottgörelse för avgift till försäkring för allmän
tilläggspension får avse den del av avgiften som kan anses
hänföra sig till lön eller annan ersättning åt person vilken
omfattas av stiftelsens ändamål. Lag (2011:1301).

15 a § En pensionsstiftelse som avses i 9 a § får åta sig
uppdrag att från Sverige trygga utfästelse om pension som skall
fullgöras i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (gränsöverskridande verksamhet).
Lag (2005:1124).

15 b § Varje gång en pensionsstiftelse åtar sig ett uppdrag att
bedriva gränsöverskridande verksamhet enligt 15 a § skall
stiftelsen lämna en särskild underrättelse till
Finansinspektionen. Underrättelsen skall innehålla uppgift om

1. den arbetsgivare som skall göra inbetalningar till
pensionsstiftelsen, och

2. det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som skall
ligga till grund för tryggandet. Lag (2005:1124).

15 c § Finansinspektionen skall, om de förutsättningar som
anges i andra stycket är uppfyllda, inom tre månader från det
att en underrättelse enligt 15 b § tagits emot lämna meddelande
om underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där
den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas.

Ett meddelande enligt första stycket skall lämnas, om det inte
finns skäl att ifrågasätta att

1. pensionsstiftelsens organisation är ändamålsenlig,

2. pensionsstiftelsens finansiella situation är
tillfredsställande med hänsyn till den planerade verksamhetens
art och omfattning, och

3. företrädaren för pensionsstiftelsen har tillräcklig
kompetens och i övrigt är lämpad att leda den
gränsöverskridande verksamheten.

Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet
enligt första stycket underrätta pensionsstiftelsen om att
meddelandet lämnas.

Om Finansinspektionen, med anledning av ett sådant meddelande
som avses i första stycket, får veta vilka
verksamhetsbestämmelser som är tillämpliga i det land där
verksamheten skall bedrivas, skall inspektionen underrätta
pensionsstiftelsen om det. Den gränsöverskridande verksamheten
får inledas efter det att stiftelsen tagit emot underrättelsen
från Finansinspektionen, eller i varje fall två månader efter
att den behöriga myndigheten i det land där den
gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas tagit emot
inspektionens meddelande enligt första stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att
bedriva gränsöverskridande verksamhet inte föreligger, skall
inspektionen vägra att lämna meddelande enligt första stycket.
Beslut om det skall fattas inom tre månader från det att en
underrättelse enligt 15 b § togs emot. Lag (2005:1124).

15 d § Om något av de förhållanden som angetts i en
underrättelse enligt 15 b § skall ändras sedan den
gränsöverskridande verksamheten inletts, skall
pensionsstiftelsen underrätta Finansinspektionen minst en månad
innan ändringen genomförs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras,
skall inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det
att underrättelsen kom in till inspektionen. Lag (2005:1124).

15 e § Om ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet har bestämmelser som innebär ytterligare
begränsningar för en pensionsstiftelses placering av tillgångar
utöver vad som framgår av 10 a § andra-femte styckena, skall en
stiftelse som bedriver verksamhet där på begäran från det
landet tillämpa även de bestämmelserna. Lag (2005:1124).

16 § Ledamöter och suppleanter i stiftelses styrelse väljes till lika
antal av arbetsgivaren och de arbetstagare som omfattas av stiftelsens
ändamål. Val sker för en tid av tre år, om stadgarna icke föreskriver
annat.

Tryggar pensionsstiftelse utfästelse om pension till sådan arbetstagare
eller efterlevande som avses i 5 § andra stycket andra punkten, utser
tillsynsmyndigheten ordförande i styrelsen. I annan stiftelse äger
styrelseledamöterna utse ordförande. Valet får falla på ledamot eller
utomstående. Kan ledamöterna ej enas om vem som skall vara ordförande,
utses denne av tillsynsmyndigheten.

Styrelsen är beslutför, när de vid sammanträde närvarandes antal utgör
minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Av ledamöterna skall
lika många närvara från vardera sidan. Som styrelsens beslut gäller den
mening om vilken de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal
förordnar tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran utomstående att
deltaga i ärendets avgörande.

16 a § En ledamot eller suppleant i styrelsen för en sådan
pensionsstiftelse som avses i 9 a § ska ha de insikter och
den erfarenhet som måste krävas för att delta i ledningen av
en sådan pensionsstiftelse och även i övrigt vara lämplig för
uppgiften.

Av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud följer att den som
har näringsförbud inte får vara ledamot eller suppleant i
styrelsen i en pensionsstiftelse. Lag (2014:837).

17 § Företrädare för arbetstagarna i pensionsstiftelses styrelse
väljs vid sammanträde med arbetstagarna. Tillhör mer än tre
fjärdedelar av arbetstagarna samma fackförening eller liknande
förening, får denna dock välja företrädarna. Tillhör samma flertal
av arbetstagarna två eller flera sådana föreningar, får dessa välja
företrädarna. Vid val skall det tillses att olika yrkesgrupper bland
arbetstagarna blir företrädda inom styrelsen i lämplig utsträckning.

Styrelsen skall i god tid före utgången av valperioden upplysa
arbetsgivaren och arbetstagarna om deras rätt att utse ledamöter
samt i förekommande fall utlysa sammanträde. Lag (1994:1223).

17 a § Bestämmelser om bokföring och annan redovisning för en
pensionsstiftelse finns i bokföringslagen (1999:1078) och
årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (1999:1085).

17 b § Om stadgarna inte säger något annat, skall arbetsgivaren utse
revisor. Tillsynsmyndigheten skall utse särskild revisor, när det
finns anledning till det. Revisorns berättelse skall åtfölja
styrelsens årsredovisning, som skall sändas till tillsynsmyndigheten
inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Lag (1994:1223).

18 § Ledamot av pensionsstiftelses styrelse och revisor i sådan
stiftelse äger uppbära skäligt arvode av stiftelsen för sina uppdrag
ävensom ersättning för kostnader och utlägg.

18 a § Bestämmelserna i 5 kap. 1–3 §§, 4 § första–tredje styckena
och 5 § samt 9 kap. 6 § första och andra styckena stiftelselagen
(1994:1220) skall tillämpas även i fråga om pensionsstiftelser. Vad
som anges i 5 kap. 1 § stiftelselagen om åsidosättande av
föreskrifterna i stiftelseförordnandet eller i stiftelselagen skall
därvid i stället avse åsidosättande av de för pensionsstiftelsen
gällande föreskrifterna eller av bestämmelserna i denna lag. Vid
tillämpning av 5 kap. 4 § stiftelselagen skall med stiftare avses
arbetsgivaren. Lag (1994:1223).

19 § Pensionsstiftelse skall träda i likvidation, om

a) stiftelsens medel under avsevärd tid varit helt otillräckliga för
sitt ändamål,

b) stiftelsens medel icke längre kan anses behövliga för sitt ändamål,

c) arbetsgivaren blivit försatt i konkurs,

d) arbetsgivaren upphör med sin näringsverksamhet utan att stiftelsen
i samband därmed överföres till annan enligt bestämmelserna i 24 §.

Pensionsstiftelses fordran mot arbetsgivaren är vid likvidation
omedelbart förfallen till betalning, om icke tillsynsmyndigheten medger
att fordringen får betalas under loppet av viss tid, högst tre år.

20 § Likvidation ombesörjes av pensionsstiftelsens styrelse,
som därvid framlägger förslag till fördelning av stiftelsens
medel. Förslaget skall hållas tillgängligt på arbetsplatsen och
omedelbart tillställas förening som avses i 17 § första
stycket.

Den som har fordran på pension eller annan rätt till ersättning
ur stiftelsen äger hos tillsynsmyndigheten anmäla klander mot
förslaget till fördelning inom en månad från den dag då
förslaget blev tillgängligt på arbetsplatsen. För skada, som
tillfogas fordringsägare, ansvarar styrelsens ledamöter efter
de grunder som anges i 29 kap. 1, 5 och 6 §§ aktiebolagslagen
(2005:551). Lag (2005:553).

21 § Sedan medel vid likvidation avsatts för den skuld
pensionsstiftelsen själv ådragit sig, betalar stiftelsen förfallna
pensionsbelopp.

Återstående medel användes i första hand till inköp av försäkring för
arbetstagares och efterlevandes pensionsfordringar eller, om
tillsynsmyndigheten medger det, betalning av sådana fordringar. I andra
hand användes medlen till understöd åt arbetstagare och efterlevande.
Sådant understöd får ej överstiga skälig pension för arbetstagare med
motsvarande antällningstid och anställningsförmåner. Skulle även
därefter medel finnas kvar i stiftelsen, användes dessa till välgörande
eller annat allmännyttigt ändamål som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Förslår stiftelsens medel icke till att infria skuld på grund av
pensionsutfästelse som tryggas av stiftelsen, tillämpas vid fördelningen
de grunder som gäller om utdelning i konkurs.

22 § Finns inte längre någon, som omfattas av
pensionsstiftelses ändamål, eller överstiger stiftelses
kapital väsentligen vad som kan komma att fordras för att
tillgodose ändamålet eller förekommer i övrigt särskilda skäl
att ändra innehållet i stiftelsens stadgar, får
tillsynsmyndigheten på ansökan av stiftelsen besluta om
ändring. Beslutet får avse sammanslagning av två eller flera
stiftelser. Lag (2009:246).

Upphörande av näringsverksamhet m.m.

23 § Om en näringsverksamhet går över från en arbetsgivare till
en annan och det därvid avtalas att ansvaret för en
pensionsutfästelse ska flyttas över på efterträdaren, ska
samtycke till överflyttningen inhämtas från innehavaren av
pensionsfordringen. Tillsynsmyndigheten får medge att samtycke
inte behöver inhämtas, om efterträdaren kan anses god för
pensionsutfästelsen. Något samtycke behövs inte vid ombildning
enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619).

Om det i lag eller annan författning har meddelats särskilda
bestämmelser om tillvaratagande av en borgenärs rätt vid
fusion, gäller dessa i stället för reglerna i första stycket.
En innehavare av en pensionsfordran behöver dock inte
underrättas eller kallas enligt 23 kap. 19, 22 och 32 §§ samt
24 kap. 21 och 24 §§ aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt
12 kap. 10 och 14 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
om tillsynsmyndigheten medger det. Detsamma gäller i ärende om
vinstutdelning enligt 20 kap. 30 §, minskning av aktiekapitalet
enligt 20 kap. 23 § och minskning av reservfonden enligt 20
kap. 35 § 3 aktiebolagslagen.

Har ansvaret för pensionsutfästelse sålunda överflyttats, anses
utfästelsen ha samma rättsverkningar som om arbetstagaren varit
anställd hos efterträdaren från dagen för anställningen hos
företrädaren. Efter överflyttningen är företrädaren fri från
ansvar för utfästelsen. Lag (2008:2).

24 § Hör pensionsstiftelse till företrädarens näringsverksamhet, avgör
tillsynsmyndigheten med beaktande av stiftelsens ändamålsbestämning, om
och på vilka villkor stiftelsen skall överföras till efterträdaren.

Har stiftelse överskott på kapitalet, beslutar tillsynsmyndigheten för
vilket ändamål detta får användas.

Om särskilda skäl föreligger, äger tillsynsmyndighet förordna att
stiftelsen efter överförandet skall avse endast den som innehaft fordran
på pension mot företrädaren.

25 § Upphör arbetsgivare med näringsverksamhet utan att ansvaret för
pensionsutfästelse överflyttas på annan, skall han trygga upplupen del
av pensionsutfästelsen genom att köpa pensionsförsäkring i den mån den
berättigade icke tillgodoses enligt bestämmelsen i 21 § andra stycket.
Detta gäller dock ej, om utfästelsen är kreditförsäkrad eller
tillsynsmyndigheten medger undantag.

Pensionsförsäkring, som avses i första stycket, skall tecknas vid ett
tillfälle eller, om tillsynsmyndigheten medger det, vid flera tillfällen
under viss tidrymd, högst tre år.

Om innehavare av pensionsfordran icke själv för talan om fullgörelse
enligt första stycket, får sådan talan föras av fackförening eller annan
liknande sammanslutning som kan anses företräda den grupp arbetstagaren
tillhör.

26 § Har innehavare av pensionsfordran, såsom anställd hos arbetsgivare
med del i gemensam pensionsstiftelse, tagit tjänst hos annan
arbetsgivare med del i samma stiftelse, och har den senare övertagit
ansvaret för pensionsfordringen, äger stiftelsen efter medgivande av
tillsynsmyndigheten minska företrädarens andel i stiftelsen med upplupen
del av fordringen och öka efterträdarens andel med motsvarande belopp.
Beträffande pensionsutfästelsens rättsverkningar äger bestämmelsen i
23 § motsvarande tillämpning.

Åtgärd enligt första stycket får medges endast om deras intressen ej
eftersättas, vilkas pensionsfordringar den gemensamma stiftelsen har
till uppgift att trygga.

Personalstiftelse

27 § Med personalstiftelse avses en av arbetsgivare grundad stiftelse
med ändamål att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller
arbetagares efterlevande som ej avser pension, avlöning eller annan
förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild
arbetstagare.

Arbetsgivaren äger i stiftelseurkunden förordna, att stiftelse skall
omfatta endast viss grupp av arbetstagare eller efterlevande.

En personalstiftelse skall ha ett namn. Namnet skall innehålla ordet
personalstiftelse. Lag (1994:1223).

28 § Personalstiftelse får ej inneha fordran mot arbetsgivaren. Avtal i
strid härmed är ogiltigt. I fråga om stiftelses rätt att inneha annan
tillgång äger bestämmelserna i 11 § motsvarande tillämpning.

29 § Arbetsgivare äger för varje räkenskapsår ur personalstiftelse
gottgöra sig för utgifter som han haft inom ramen för stiftelsens
ändamål.

Finns ytterligare medel tillgängliga, förfogar stiftelsen över dessa i
den mån stiftelsens styrelse efter samråd med arbetsgivaren prövar
medlen icke vara erforderliga för utgivande av gottgörelse under de
närmaste tre åren.

Stiftelse äger vägra gottgörelse, om stiftelsen skulle nödgas avstå fast
egendom som nyttjas till personalens välfärd. Stiftelsen är icke heller
skyldig att för gottgörelse avstå från medel som fordras för underhåll
och skötsel av sådan egendom.

30 § Beträffande personalstiftelse äger bestämmelserna i 10 a §, 15 §
tredje och fjärde styckena, 16–20 samt 22 och 24 §§ motsvarande
tillämpning.

Sedan medel vid stiftelses likvidation avsatts för den skuld
stiftelsen själv kan ha ådragit sig, användes återstående medel till
att främja välfärd för dem som omfattas av stiftelsens ändamål.
Lag (1994:1223).

Tillsyn

31 § En pensions- eller personalstiftelse står under tillsyn
av den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i det län där
arbetsgivaren har sitt hemvist. Regeringen meddelar
föreskrifter om vilken länsstyrelse som är tillsynsmyndighet
i ett län.

Styrelsen för en pensions- eller personalstiftelse ska anmäla
stiftelsen för tillsyn senast sex månader efter det att
styrelsen har tagit emot sitt uppdrag. En pensionsstiftelse
som avses i 9 a § första stycket ska dock anmälas för tillsyn
genast efter det att uppdraget har tagits emot.

Anmälan enligt andra stycket ska innehålla uppgift om
stiftelsens postadress och telefon samt om
styrelseledamöternas namn, personnummer, bostadsadress,
postadress och telefon. Till anmälan ska fogas en bestyrkt
kopia av de handlingar som arbetsgivaren upprättat avseende
stiftelsen samt, om möjligt, uppgift om storleken och arten
av stiftelsens förmögenhet. När en ändring har inträtt i
något förhållande som tidigare har anmälts, ska detta genast
anmälas till tillsynsmyndigheten.

När en pensionsstiftelses verksamhet når den omfattning som
anges i 9 a § första stycket, ska dess styrelse genast göra
en anmälan till tillsynsmyndigheten. Detsamma gäller när en
pensionsstiftelse har beslutat att tillämpa de bestämmelser
som anges i nämnda stycke.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, efter
ansökan från en pensionsstiftelse vars verksamhet inte längre
har den omfattning som anges i 9 a § första stycket eller som
inte längre vill tillämpa dessa bestämmelser i enlighet med
vad som anges i 9 a § andra stycket besluta att stiftelsen
inte längre ska tillämpa de regler som anges i det
förstnämnda stycket.

Tillsynsmyndigheten ska föra ett register över anmälda
stiftelser.

Tillsynsmyndigheten ska underrätta Finansinspektionen om en
anmälan enligt andra stycket andra meningen eller fjärde
stycket. Finansinspektionen ska underrätta
tillsynsmyndigheten om en ansökan enligt femte stycket och om
det beslut som nspektionen fattar med anledning av en sådan
ansökan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och registrering
enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om ingivning av anmälningar i
registreringsärenden. Lag (2009:246).

32 § Tillsynsmyndigheten skall ingripa, om det kan antas att en
pensions- eller personalstiftelse inte förvaltas i enlighet med
de för stiftelsen gällande föreskrifterna eller denna lag.

Tillsynsmyndigheten skall ge stiftelserna råd och upplysningar.

Vid tillsynen över pensions- och personalstiftelser tillämpas i
övrigt bestämmelserna i 9 kap. 4 och 5 §§, 6 § tredje stycket
samt 7 § stiftelselagen (1994:1220).

För tillsynen över förvaltningen av vissa pensionsstiftelser
gäller särskilda bestämmelser i 34 och 35 §§. Lag (2005:1124).

33 § I fråga om överklagande av beslut av
tillsynsmyndigheten enligt denna lag tillämpas 9 kap. 11 §
första–tredje och femte styckena stiftelselagen (1994:1220).

Skatteverkets beslut enligt 11 § tredje stycket får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:246).

34 § Finansinspektionen skall utöva tillsyn över att en
pensionsstiftelse som avses i 9 a § första stycket förvaltas i
enlighet med bestämmelserna i 10 a § andra-femte styckena,
10 b-10 d §§, 11 § fjärde och femte styckena, 15 a-15 e och
16 a §§ samt i enlighet med föreskrifter som meddelats med stöd
av någon av dessa bestämmelser. Inspektionen skall utöva sådan
tillsyn också över förvaltningen av en stiftelse som med stöd
av 9 a § andra stycket beslutat att tillämpa de bestämmelserna.

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta med
motsvarande utländska tillsynsmyndigheter i den utsträckning
som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
Lag (2005:1124).

34 a § Finansinspektionens tillsyn över en pensionsstiftelse
som avses i 34 § första stycket ska även omfatta lämpligheten
i

1. stiftelsens kreditvärderingsförfaranden, och

2. stiftelsens användning av hänvisningar i
placeringsriktlinjerna till kreditbetyg som har utfärdats av
ett kreditvärderingsinstitut. Lag (2014:1016).

35 § Finansinspektionen får meddela de anmärkningar i fråga
om en pensionsstiftelses förvaltning som inspektionen anser
behövs.

Finansinspektionen ska förelägga pensionsstiftelsen eller
styrelsen att vidta rättelse, om inspektionen finner att

1. avvikelse skett från någon av de bestämmelser som anges i
34 § första stycket,

2. placeringsriktlinjerna inte längre är tillfredsställande
med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av
stiftelsens förvaltning, eller

3. stiftelsen använder olämpliga kreditvärderingsförfaranden
eller hänvisningar i placeringsriktlinjerna till kreditbetyg
som har utfärdats av ett kreditvärderingsinstitut.

Om Finansinspektionen bedömer att en stiftelse förvaltar
medel som avsatts till stiftelsen för personer som anges i
9 a § första stycket på ett sådant sätt som innebär att dessa
personers intressen hotas, får inspektionen besluta om att
utse en särskild företrädare att sköta hela eller delar av
driften av stiftelsen.

Finansinspektionen får även begränsa pensionsstiftelsens
förfoganderätt eller förbjuda stiftelsen att förfoga över
sina tillgångar i Sverige, om det bedöms vara nödvändigt för
att skydda de personer som anges i tredje stycket.
Finansinspektionen får besluta hur pensionsstiftelsen ska
förvaltas efter ett sådant beslut.

I fråga om styrelsens skyldighet att lämna upplysningar och
hålla tillgångar och handlingar tillgängliga för granskning
och beträffande tillsynen i övrigt ska bestämmelserna i 14
kap. 5 §, 6 § andra stycket, 7 § 1, 13 § första stycket
första meningen och andra stycket, 16 § samt 16 kap. 6, 12
och 25 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) samt
föreskrifter som meddelats med stöd av 14 kap. 18 § samma lag
tillämpas på motsvarande sätt. Lag (2014:1016).

36 § Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol. Beslut i ärenden som avses
i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) får dock
inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller
om förvaltning enligt 35 § fjärde stycket ska gälla
omedelbart. Lag (2013:83).

37 § Har upphävts genom lag (2013:428).

Övergångsbestämmelser

1987:624

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Vad som i 23 § andra stycket sägs om fusion enligt 12 kap. 6 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas först efter utgången av år
1987.

1990:356

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den
1 januari 1991.

1994:1223

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. De nya bestämmelserna i 17 a § skall tillämpas första gången från
och med det räkenskapsår som börjar löpa närmast efter utgången
av år 1995. Detta räkenskapsår skall kortas av om det behövs för
att stiftelsen skall få ett räkenskapsår som stämmer överens med de
nya bestämmelserna.

3. I fråga om skyldighet för styrelseledamot att utge skadestånd på
grund av handling eller underlåtenhet som ligger i tiden före
ikraftträdandet tillämpas 6 § lagen (1929:116) om tillsyn över
stiftelser.

4. En pensions- eller personalstiftelse skall fullgöra sin skyldighet
enligt 14 § lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser i fråga om det
räkenskapsår som avslutas vid eller närmast efter utgången av år
1995.

1995:1619

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. De nya bestämmelserna skall, såvitt gäller arbetsgivare som
omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag, tillämpas första gången i fråga om det
räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.

Beträffande arbetsgivare, som omfattas av årsredovisningslagen
(1995:1554) skall de nya bestämmelserna tillämpas första gången i
fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december
1996.

3. I samband med att de nya bestämmelserna börjar tillämpas skall
vad som har avsatts till posten Avsatt till pensioner omföras till en
sådan delpost som avses i 8 a §.

1995:1689

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall
där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

1998:307

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2. En stiftelse som vid lagens ikraftträdande redan är
registrerad skall senast den 31 december 1998 anmäla sådana
uppgifter om personummer som anges i 31 § i dess nya lydelse.

1999:1085

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 1999.

1999:1239

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om lån och ställande av säkerhet som
avser tid före ikraftträdandet.

2003:680

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter
i 33 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har
meddelats före ikraftträdandet.

2005:1124

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2. En pensionsstiftelse som avses i 9 a § första stycket och
som finns vid ikraftträdandet skall senast den 31 januari 2006
anmälas för tillsyn till tillsynsmyndigheten.
Tillsynsmyndigheten skall underrätta Finansinspektionen om en
sådan anmälan.

2008:2

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre
bestämmelser om förtecknande av och kallelse på innehavare av
pensionsfordringar gäller dock vid fusioner där fusionsplan
eller fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.

2009:246

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande av
tillsynsmyndighetens beslut enligt 22 § första stycket, om
beslutet har meddelats före ikraftträdandet.

3. Ett ärende som tillsynsmyndigheten med stöd av 22 § andra
stycket har underställt regeringen före ikraftträdandet och
som vid ikraftträdandet ännu inte har avgjorts handläggs
enligt äldre bestämmelser.

2013:83

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.