Kungl. Maj:ts Bostadslånekungörelse (1967:552)

SFS nr
1967:552
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1967-09-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1932
Upphävd
1992-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:908

Inledande bestämmelser

1 § Till främjande av bostadsbyggandet utgår statligt stöd enligt
bestämmelserna i denna kungörelse i form av bostadslån och räntebidrag.
Kungörelse (1974:947).

2 § Bostadslån utgår för ny- eller ombyggnad av hus till den del det i
färdigt skick innehåller utrymmen för bostadsändamål eller sådana
utrymmen för annat ändamål (lokaler) till vilka hänsyn tages vid
beräkning av låneunderlag enligt 19 §. Anläggning för värme, varmvatten
eller tvätt räknas som utrymme för bostadsändamål. Förbättring av hus
räknas som ombyggnad.

Bostadslån utgår även för förvärv av hus som uppförts eller byggts om
med stöd av sådant lån, om lånet har betalats ut och förvärvaren är
kommun, allmännyttigt bostadsföretag som avses i 5 § eller
bostadsrättsförening som uppfyller de förutsättningar som anges i 21 §
första stycket. Förordning (1978:381).

3 § Låneverksamheten utövas av boverket, länsbostadsnämnderna och
kommunerna.

Organ för kommuns låneförmedling och verksamhet som sammanhänger därmed
(förmedlingsorgan) är kommunens styrelse, om ej kommunen beslutat att
låneverksamheten skall utövas av annat kommunalt organ. Förordning
(1991:70).

4 § En- och tvåfamiljshus, friliggande eller sammanbyggda till radhus
eller kedjehus, kallas i denna kungörelse småhus. Övriga hus kallas
flerfamiljshus.

5 § Bolag eller stiftelse, som arbetar utan enskilt vinstsyfte samt
under samverkan med och tillsyn av kommunen, får av länsbostadsnämnden
godkännas som allmännyttigt bostadsföretag under förutsättning att
kommunen utser mer än halva antalet ledamöter av företagets styrelse och
att övriga styrelseledamöter utses av personer eller företag som är
fristående i förhållande till egentliga byggnadsföretagarintressen.

Förutsättningar för lån

6 § Bostadslån för nybyggnad utgår under förutsättning att

a) det kan antagas föreligga ett varaktigt behov av de bostäder och
lokaler till vilka hänsyn tages vid beräkning av låneunderlaget,

b) bostadslägenheternas storlek, utformning och utrustning uppfyller
skäliga krav på god bostadsstandard,

c) husets storlek och form samt de anordningar i husets närmaste
omgivning som är avsedda för de boende är sådana att bostadsmiljön blir
tillfredsställande. Kungörelse (1970:109).

7 § Bostadslån för ombyggnad utgår under förutsättning att

a) ombyggnaden ej är av endast ringa omfattning,

b) ombyggnaden medför väsentlig ökning av bostadsvärdet,

c) ombyggnadskostnaden är skälig med hänsyn till arbetenas art och
omfattning och till husets återstående användningstid,

d) bostadslägenheterna genom ombyggnaden får en standard som ej är lägre
än vad som följer av bestämmelserna i kungörelsen (1973:532) om lägsta
godtagbara standard för bostadslägenhet i vissa fall,

e) bostadslägenheternas standard efter ombyggnaden icke väsentligt
överstiger normal standard i nyproducerade lägenheter.

Förutsättningen enligt första stycket d) skall anses uppfylld, om lånet
avser ombyggnad som sker i enlighet med upprustningsåläggande enligt 2 §
första stycket bostadssaneringslagen (1973:531).

Avser lånet hus som fyller ett varaktigt behov gäller, utöver vad som
sägs i första stycket, att kraven enligt 6 § b) och c) uppfylles i
väsentliga avseenden, om ej skäl föreligger att godta lägre standard.

Första stycket d) gäller ej, om lånet avser småhus och låneunderlaget är
högst 25 000 kronor.

För arbeten som är att hänföra till löpande underhåll utgår lån endast i
den mån arbetena är direkt föranledda av ombyggnaden. Kungörelse
(1974:253).

7 a § Utan hinder av 7 § första stycket b) och d) samt tredje och femte
styckena samma paragraf utgår bostadslån för ombyggnad under
förutsättning att

a) ombyggnaden avser åtgärd som anges i kungörelsen (1974:252) om
statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus och

b) ombyggnaden påbörjas före utgången av år 1975. Kungörelse (1974:253).

8 § Bostadslån för förvärv lämnas om förvärvet ger förutsättningar för
en effektivare fastighetsförvaltning eller avser hus i områden i vilka
husen till huvudsaklig del ägs av annan än kommunen eller ett
allmännyttigt bostadsföretag. Bostadslån lämnas också för sådana förvärv
som en bostadsrättsförening gör vid ombildning av hyresrätt till
bostadsrätt.

I andra fall än som anges i första stycket beviljas bostadslån för
förvärv endast efter medgivande av regeringen. Förordning (1982:640).

9 § Bostadslån utgår icke om

a) låntagaren kan antagas sakna förutsättningar att fullgöra de
skyldigheter som är förbundna med lånet eller att förvalta huset
tillfredsställande,

b) de hyror eller årsavgifter som behövs för att täcka de årliga
kostnaderna för fastigheten beräknas bli så höga att påtaglig risk
föreligger för förlust eller

c) den beräknade kostnaden för byggnadsföretaget väsentligt överstiger
pantvärdet enligt 27 §.

10 § Bostadslån utgår icke för småhus eller sådant flerfamiljshus som
uppföres i område utan samlad äldre bebyggelse, om det pris till vilket
marken förvärvats överstiger vad som är skäligt.

Vid bedömningen av prisets skälighet skall hänsyn icke tagas till i
priset ingående kostnad för att ställa marken i ordning för bebyggelse.
I övrigt skall bedömningen i tillämpliga delar ske med ledning av de
värderingsgrunder som gäller vid expropriation.

11 § Bostadslån för nybyggnad av enfamiljshus utgår icke om
byggnadskostnaden för huset överstiger byggnadskostnaden i orten för ett
enfamiljshus av normal standard med en lägenhetsyta av 125 kvadratmeter
i ett plan, hel källare och friliggande kallgarage. I fråga om
tvåfamiljshus äger denna bestämmelse motsvarande tillämpning på vardera
lägenheten. Byggnadskostnaderna beräknas enligt grunderna för beräkning
av pantvärdet.

Beräkningen enligt första stycket av byggnadskostnaden i orten får
grundas på större lägenhetsyta än 125 kvadratmeter i den mån
lånesökanden behöver större yta på grund av att

a) sökanden har stort hushåll,

b) medlem av hushållet är invalid eller av annan orsak behöver särskild
vård,

c) medlem av hushållet behöver särskilt arbetsrum i lägenheten för
förvärvsverksamhet eller offentligt uppdrag eller

d) lägenheten är avsedd till bostad åt lantbrukare.

12 § För bostadslån skall ställas säkerhet i form av panträtt i
fastigheten eller tomträtten enligt bestämmelserna i 28 och 29 §§, om ej
låntagaren är kommun, samfällighetsförening eller allmännyttigt
bostadsföretag för vars bostadslån kommun gått i borgen som för egen
skuld.

Har kommun gått i borgen för bostadslån till allmännyttigt
bostadsföretag, skall företaget förbinda sig att icke upplåta panträtt
med förmånsrätt som anges i 28 § första och andra styckena för annat
ändamål än upplåning för täckning av kostnader för byggnadsföretaget
utöver pantvärdet till det belopp som länsbostadsnämnden godkänner eller
upplåning för sådan förbättring av fastigheten som ökar dennas värde.
Bestämmelserna i detta stycke äger motsvarande tillämpning på
landstingskommun och bostadsföretag vari sådan kommun äger bestämmande
inflytande och som arbetar utan enskilt vinstsyfte.

Kan annan låntagare än som anges i första stycket icke ställa säkerhet i
form av panträtt i fastigheten eller tomträtten, får annan säkerhet
godtagas efter medgivande av regeringen. Sådant medgivande behövs dock
ej

a) i fall som avses i 7 § fjärde stycket, om säkerheten utgöres av
kommunal borgen som för egen skuld,

b) om lånet avser hus ovan odlingsgränsen och huset skall användas som
fast bostad åt same eller annan person som med hänsyn till sina
levnadsförhållanden kan jämställas med same. Kungörelse (1974:947).

13 § Bostadslån för småhus som skall bebos av låntagaren utgår endast om
kommunen åtagit sig att, om förlust uppkommer på lånet inom tio år från
dagen för lånets utbetalning, svara gentemot staten för sådan förlust
intill ett belopp som motsvarar fem procent av låneunderlaget. Vid
ombyggnad gäller denna bestämmelse dock endast om låneunderlaget
överstiger 25 000 kronor. Kungörelse (1973:534).

14 § Bostadslån utgår icke för ny- eller ombyggnad som redan har
påbörjats när låneansökningen prövas, om ej synnerliga skäl eller
medgivande enligt andra stycket föreligger.

Om särskilda skäl föreligger, kan länsbostadsnämnden medge att
byggnadsföretaget påbörjas innan låneansökningen prövas. Rymmes ej lånet
inom den ram som gäller för nämndens beslut om lån, får sådant
medgivande lämnas endast i den utsträckning boverket bestämmer.
Förordning (1991:70).

15 § Bostadslån för hus där bostadslägenheter är förbehållna viss
kategori boende utgår endast om övriga bostadssökandes berättigade
intressen icke uppenbart åsidosättes därigenom och lägenheterna är
avsedda för ensamstående, pensionärer, studenter eller annan kategori
beträffande vilken det finns särskilda skäl att godtaga sådant
förbehåll.

Bostadslån som avser större lokal för fritidsändamål utgår endast om
lokalen opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor hålles
tillgänglig för upplåtelse åt varje inom orten verksam organisation
eller grupp med organiserad verksamhet. Kungörelse (1973:534).

16 § Bostadslån till allmännyttigt bostadsföretag utgår endast om
företagets grundkapital uppgår till minst en procent av det
fastighetskapital som företaget förvaltar.

Till allmännyttigt bostadsföretag, som ej är aktiebolag, utgår lån
endast om företagets räkenskaper granskas av minst två revisorer med
tillräcklig erfarenhet och insikt i bokföring och ekonomiska
förhållanden. Är företagets grundkapital två miljoner kronor eller
större, skall minst en av revisorerna vara auktoriserad revisor.

I fråga om kommun äger andra stycket motsvarande tillämpning på
räkenskaperna för den fastighet som lånet avser.

17 § har upphävts genom kungörelse (1968:754).

18 § Ytterligare förutsättning för bostadslån kan föreskrivas enligt
kungörelsen den 1 september 1967 (nr 558) om tillämpning av svensk
standard inom viss byggnadsverksamhet.

Lånets storlek

19 § Bostadslånets storlek bestämmes på grundval av ett låneunderlag som
länsbostadsnämnden fastställer. Vid beräkning av låneunderlaget får
hänsyn tagas endast till utrymmen för bostadsändamål samt till sådana
lokaler i ett bostadsområde, vilka är avsedda att tillhandahålla i
huvudsak dem som bor i området varor och tjänster av sådan art att
behovet därav bör tillgodoses inom området. Annan lokal får beaktas
endast om den är av ringa omfattning och pantvärdet ej beräknas med
tillämpning av 27 § första stycket b). I övrigt beräknas låneunderlaget
enligt grunder som regeringen fastställer särskilt.

Skollokaler får räknas in i låneunderlaget efter medgivande av
regeringen om

a) de med hänsyn till belägenhet och samordning med andra lokaler utgör
en integrerad del av en anläggning för boendeservice,

b) anläggningen till övervägande del består av sådana andra lokaler,

c) skollokalerna i väsentlig utsträckning nedbringar behovet av övriga
lokaler.

Utan hinder av andra stycket b) får sådana skollokaler räknas in i
låneunderlaget som är utformade så att de kan bli till påtaglig nytta
för dem som bor inom området, dock endast om andelen sådana lokaler är
betydande. Kungörelse (1974:947).

20 § Bostadslån till kommun, allmännyttigt bostadsföretag,
landstingskommun eller bostadsföretag, vari landstingskommun äger
bestämmande inflytande och som arbetar utan enskilt vinstsyfte, utgår
med 30 procent av låneunderlaget. I fråga om lån för förvärv gäller
dessutom 24 §. Kungörelse (1971:298).

21 § Bostadslån till bostadsrättsförening utgår med 29 procent av
låneunderlaget under förutsättning att

a) föreningen arbetar utan enskilt vinstsyfte,

b) i föreningens styrelse från föreningens bildande mer än halva antalet
ledamöter representerar bostadskooperativ riksorganisation eller
förening som är ansluten till sådan organisation eller, i annat fall, är
fristående i förhållande till byggintressent,

c) minst en av kommunen utsedd ledamot och suppleant för denne ingår i
styrelsen under tiden från föreningens bildande till dess att tio år har
förflutit från utbetalningen av lånet,

d) kommunen under den tid som anges i c) utser minst en revisor och
suppleant för denne.

Om föreningen har beviljats flera lån räknas tiden enligt första stycket
c) och d) från utbetalningen av det först beviljade lånet. I fråga om
föreningar som ansöker om bostadslån för förvärv är det tillräckligt om
den kommunala insynen enligt första stycket c) och d) finns från och med
den dag då låneansökan ges in till förmedlingsorganet.

Enligt föreskrifter som boverket meddelar får länsbostadsnämnden medge
att kommunal insyn i föreningens verksamhet utövas på annat sätt än som
anges i första stycket c) och d).

I fråga om lån för förvärv gäller dessutom 24 §. Förordning (1991:70).

22 § Bostadslån till enskild person utgår med 20 procent av
låneunderlaget, om lånet avser småhus som skall bebos av låntagaren.

23 § I annat fall än som avses i 20 – 22 §§ utgår bostadslån med 15
procent av låneunderlaget. Lån får dock utgå med 20 procent av
låneunderlaget om sökanden

a) är ideell organisation och lånet avser åldringsbostäder eller
organisationen icke kan genomföra byggnadsföretaget utan det stöd som
det större procenttalet innebär,

b) är bostadsrättsförening som uppfyller förutsättningen i 21 § b),

c) bedriver byggnadsverksamhet i mindre omfattning eller avser att själv
förvalta fastigheten samt låneunderlaget icke väsentligt överstiger 750
000 kronor och sökanden icke kan genomföra byggnadsföretaget utan det
ökade lånestödet,

d) äger jordbruksfastighet och lånet avser arrendatorsbostad eller
bostad åt någon som är anställd vid fastigheten eller

e) är bolag, förening eller stiftelse som arbetar utan enskilt
vinstsyfte samt har till uppgift att äga och förvalta bostäder åt
anställda vid visst industriföretag. Kungörelse (1973:534).

24 § Bostadslån för förvärv av hus utgår med skillnaden mellan lån
enligt 20 § eller, när förvärvaren är bostadsrättsförening, enligt 21 §
första stycket och det utbetalade lånet.

Lån för förvärv bestämmes på grundval av det låneunderlag som
fastställts i samband med husets ny- eller ombyggnad. Förordning
(1978:381).

25 § Bostadslån kan utgå med större belopp än som följer av 20 – 24 §§
(fördjupas), om sökanden ej kan få underliggande kredit som uppgår till
70 procent av låneunderlaget. Är pantvärdet högre än låneunderlaget,
skall hänsyn dock tagas endast till den del av kreditbehovet som
beräknas belöpa på låneunderlaget.

Lån för ombyggnad får dock fördjupas utan prövning av sökandens
möjlighet att få underliggande kredit, om lånet avser

a) småhus och låneunderlaget är högst 25 000 kronor eller

b) flerfamiljshus och låneunderlaget är högst 100 000 kronor.

Med underliggande kredit avses lån mot säkerhet av panträtt med vilken
följer bättre förmånsrätt än som anges i 28 § första stycket eller annat
därmed jämförligt lån. Kungörelse (1974:253).

26 § Bostadslån för nybyggnad av flerfamiljshus får fördjupas med högst
10 procent av låneunderlaget.

Lån för nybyggnad av småhus får fördjupas med mer än 10 procent av
låneunderlaget i den utsträckning som boverket bestämmer. Detsamma
gäller lån för ombyggnad av småhus om låneunderlaget överstiger 25 000
kronor.

Lån för ombyggnad i övriga fall får fördjupas med högst 70 procent av
låneunderlaget. Lån för flerfamiljshus får dock i sin helhet icke
överstiga det lån som kunnat utgå för motsvarande nybyggnad. Förordning
(1991:70).

Pantvärde och inteckningssäkerhet

27 § Länsbostadsnämnden fastställer pantvärde för fastigheten eller
huset. Pantvärdet får överstiga låneunderlaget med värdet av mark,
byggnad eller annat som ej beaktas vid beräkning av låneunderlaget, om
värdet avser

a) vad som vid tidpunkten för byggnadsföretagets påbörjande ingick i
eller hörde till fastigheten,

b) lokal i ett bostadsområde, vilken är till påtaglig nytta för i
huvudsak de boende inom området och kan anses fylla ett normalt behov av
boendeservice, dock ej skollokal,

c) åtgärd eller annat varom regeringen bestämmer särskilt.

I pantvärdet får ingå även värdet av annan lokal än som avses i första
stycket b), om den är av ringa omfattning eller om eljest särskilda skäl
föreligger.

I övrigt beräknas pantvärdet enligt grunder som regeringen fastställer
särskilt. Kungörelse (1974:947).

28 § Upplåtes till säkerhet för bostadslån panträtt i fastighet eller
tomträtt, skall inteckningen vara belägen inom 100, 99, 90 eller 85
procent av pantvärdet, allt efter som lånet enligt 20 – 24 §§ utgår med
30, 29, 20 eller 15 procent av låneunderlaget.

Har panträtt i fastigheten eller tomträtten upplåtits till säkerhet för
annan skuld och har inteckningen bättre förmånsrätt än som följer med
inteckning enligt första stycket, skall låntagaren som ytterligare
säkerhet för lånet pantsätta samma pantbrev i andra hand. Förordning
(1975:487).

29 § Vid bedömning av den förmånsrätt som följer med inteckning enligt
28 § första stycket skall hänsyn icke tagas till inteckning för vilken
fastigheten svarar endast i andra hand, om säkerheten ändå är
tillfredsställande. Bestämmelsen i 28 § andra stycket gäller ej
panträttsupplåtelse på grundval av sådan inteckning. Låntagaren får ej
för att skydda egen kapitalinsats upplåta panträtt med vilken följer
förmånsrätt före inteckning enligt 28 § första stycket, om ej särskilda
omständigheter föreligger. Kungörelse (1974:947).

Ränta, räntebidrag och amortering

30 § Bostadslån löper med ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen
fastställs av regeringen för ett kalenderår i sänder.

Har lån för nybyggnad eller lån för ombyggnad i annat fall än som avses
i 25 § andra stycket fördjupats med belopp som uppgår till mer än två
procent av låneunderlaget, dock minst till 4 000 kronor, utgår ränta på
sådan lånedel i stället efter räntesats som länsbostadsnämnden bestämmer
med ledning av den allmänna lånemarknadens ränta för lån med motsvarande
förmånsrätt.

I fråga om betalning av ränta på sådana lån på vilka ränta och
amortering beräknats enligt 33 § i dess lydelse vid utgången av juni
1989 finns bestämmelser i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor
för vissa statliga bostadslån m. m. Förordning (1989:571).

31 § För lån eller lånedel som löper med ränta enligt 30 § första
stycket är amorteringstiden, om lånet avser

a) nybyggnad, 30 år,

b) ombyggnad, det antal år som länsbostadsnämnden bestämmer med hänsyn
till husets återstående användningstid och övriga omständigheter, dock
högst 20 år i fall som avses i 7 § fjärde stycket och högst 30 år i
övriga fall,

c) förvärv, det antal år som motsvarar återstående amorteringstid på
lånet för husets ny- eller ombyggnad.

I fråga om amortering på sådana lån på vilka ränta och amortering
beräknats enligt 33 § i dess lydelse vid utgången av juni 1989 finns
bestämmelser i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa
statliga bostadslån m. m.

För lånedel som löper med ränta enligt 30 § andra stycket bestämmer
länsbostadsnämnden amorteringstiden med ledning av den allmänna
lånemarknadens villkor för lån med motsvarande förmånsrätt. Nämnden kan
förkorta amorteringstiden när lånedel som löper med ränta enligt 30 §
första stycket har slutbetalats. Förordning (1989:571).

32 § har upphävts genom förordning (1989:571).

33 § har upphävts genom förordning (1989:571).

33 a § Har bestämmelserna i 33 § i dess lydelse vid utgången av juni
1989 tillämpats på lånet gäller följande bestämmelser om räntebidrag:

1. Räntebidrag lämnas till

a) kostnaden för ränta på bostadslånet, inkl. skuldökning till och med
den 31 december 1974, till den del lånet avser utrymmen för
bostadsändamål,

b) en enligt 2 beräknad kostnad för ränta på underliggande kredit i
motsvarande del och

c) en amortering beräknad efter 0,1 % av den i b) angivna delen av den
underliggande krediten.

2. Kostnaden för ränta på underliggande kredit skall beräknas enligt
följande.

a) För tiden fram till den dag efter utgången av år 1989 då räntan på
krediten enligt avtalade villkor första gången skall ändras skall räntan
bestämmas efter den räntesats som skulle ha använts om 33 § fortfarande
hade tillämpats på lånet. Därefter skall räntan från varje
ränteändringstidpunkt under bidragstiden bestämmas efter en räntesats
som plan- och bostadsverket föreskriver

— för ränteändringar som sker utan samband med att det bakomliggande
obligationslånet omsätts, med utgångspunkt från de räntesatser som
tillämpas på den allmänna lånemarknaden för lån finansierade genom ett
obligationslån med en löptid av minst 10 år och

— för ränteändringar i övriga fall, med utgångspunkt från de
räntesatser som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av
bostadsobligationer med en återstående löptid av minst fem år.

b) Räntesatsen enligt a) skall multipliceras med låneskulden minskad med
en amortering som beräknas efter en amorteringsplan som verket
föreskriver med utgångspunkt från amorteringsvillkoren på den allmänna
lånemarknaden för en kredit som amorteras årligen under en tid av 50 år
eller, om krediten avser ombyggnad, under en tid som är skälig med
hänsyn till ombyggnadsåtgärdernas omfattning och varaktighet; dock skall
återbetalning utöver vad som följer av de avtalade amorteringsvillkoren
beaktas.

3. Räntebidraget lämnas till den del summan av räntan på bostadslånet
jämte skuldökning och den för den på underliggande krediten beräknade
räntan och amorteringen överstiger kapitaldelen enligt 33 § första
stycket i dess lydelse vid utgången av juni 1989 multiplicerad med en
annuitet som utgör en i procent uttryckt andel av samma kapital. För år
1991 utgör annuiteten de tal som anges i följande sammanställning.

________________________________________________________________________
År för husets Annuitet (%) om lånet avser
eller ombyggnadens ________________________________
färdigställande Hus ägs av en Hyreshus
bostadsrättsförening
____________________ _________
nybyggnad ombyggnad nybyggnad ombyggnad
———————————————————————–
1969 eller tidigare 11,45 13,45 10,45 12,45
1970 11,25 13,25 10,25 12,25
1971 10,65 12,65 9,65 11,65
1972 10,35 12,35 9,35 11,35
1973 10,25 12,25 9,25 11,25
1974 10,15 12,15 9,15 11,15
_______________________________________________________________________

4. Annuiteten skall med början år 1992 höjas den 1 januari varje år med
0,25 procentenheter.

5. Räntebidrag enligt 1–3 lämnas inte för tid efter det årsskifte som
infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från husets eller
ombyggnadens färdigställande. Förordning (1990:921).

33 b § Har i fråga om lån för småhus som bebos av låntagaren 32 och 33
§§ tillämpats på lånet, skall från och med den 1 januari 1984 följande
bestämmelser gälla i fråga om ränta och amortering:

1. För lånet jämte skuldökningen skall betalas ränta enligt 30 § första
stycket.

2. Lånet jämte skuldökningen skall amorteras med en tiondedel per år
räknat från den 1 januari 1984. Förordning (1982:640).

34 § Ränta och amortering betalas halvårsvis i efterskott. Har lånet
utbetalats under månaden närmast före ett halvårsskifte, betalas ränta
för den månaden vid nästa halvårsskifte.

På belopp som ej betalas inom föreskriven tid skall låntagaren betala
dröjsmålsränta.

Räntebidrag betalas ut halvårsvis i efterskott. Bidraget används i
första hand för betalning av ränta och amortering på bostadslånet jämte
skuldökning. Boverket får dock besluta att den del av räntebidraget som
beräknas motsvara ränta och amortering på underliggande kredit skall
betalas ut till den som har beviljat krediten, under förutsättning av
denne har åtagit sig att debitera låntagaren endast den del av
räntekostnaden för den underliggande krediten som inte täcks av
räntebidraget (nettoavisering). Förordning (1991:70).

34 a § Om någon ändring inträffar av betydelse för rätten till
räntebidrag, skall låntagaren genast lämna länsbostadsnämnden uppgift om
detta. Förordning (1989:571).

34 b § Har någon genom oriktiga uppgifter eller underlåtenhet att
fullgöra uppgiftsskyldighet eller på annat sätt förorsakat att
räntebidrag utgått obehörigen eller med för högt belopp eller har någon
eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit sådant bidrag och
har han skäligen bort inse detta, skall han återbetala vad han har
erhållit för mycket.

Har länsbostadsnämnden ålagt någon återbetalningsskyldighet enligt
första stycket, får vid senare utbetalning till honom skäligt belopp
innehållas i avräkning på vad som har utgått för mycket. Fullgöres ej
återbetalningsskyldigheten på sätt som sagts nu, skall nämnden vidta de
åtgärder som behövs för att driva in fordringen.

Boverket får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet, om det
föreligger särskilda skäl. Förordning (1991:70).

35 § Låntagare är skyldig att underkasta sig de ändringar av ränta och
annuitet som regeringen bestämmer. Kungörelse (1974:947).

Uppsägning och övertagande av lån

36 § Länsbostadsnämnden kan säga upp bostadslån till betalning helt
eller delvis, om

a) lånevillkor eller föreskrift beträffande lånet åsidosätts,

b) huset genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde eller
används för annat ändamål än som förutsattes när lånet beviljades, eller

c) betryggande brandförsäkring ej föreligger.

Länsbostadsnämnden kan medge att utrymmen, som vid lånets beviljande
förutsattes bli använda för bostadsändamål, får utnyttjas för annat
ändamål under en tid av högst fem år. Om medgivandet gäller en
barnstuga, får det avse längre tid, dock högst tio år. Har medgivande
lämnats och är lånet förenat med räntebidrag, skall bidraget eller den
del av detta som avser ifrågavarande utrymmen upphöra under den tid de
utnyttjas för det nya ändamålet.

Länsbostadsnämnden kan också medge att utrymmen för bostadsändamål
stadigvarande får utnyttjas som lokaler till vilka hänsyn kan tas vid
beräkning av låneunderlaget. Är lånet förenat med räntebidrag, skall
bidraget eller den del av detta som avser ifrågavarande utrymmen
upphöra.

Används ett småhus icke längre som årsbostad, kan länsbostadsnämnden i
stället för att säga upp lånet bestämma kortare amorteringstid om det
finns särskilda skäl.

Låntagaren får när som helst säga upp hela lånet till omedelbar
betalning eller göra inbetalning utöver föreskriven amortering.
Förordning (1989:571).

37 § Om fastigheten eller tomträtten övergår till en ny ägare eller
tomträttshavare, skall bostadslånet sägas upp till betalning.

Innan länsbostadsnämnden beslutar om uppsägning av lån enligt första
stycket, skall nämnden upplysa den nya ägaren eller tomträttshavaren om
möjligheten att få lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån
för bostadsändamål och ge denne skälig tid för att ansöka om ett sådant
lån. Förordning (1989:861).

37 a § har upphävts genom förordning (1989:861).

38 § har upphävts genom förordning (1989:861).

Förfarandet i låne- och bidragsärenden

39 § Fråga om bostadslån och räntebidrag prövas av länsbostadsnämnden.
Ansökan ges in till förmedlingsorganet.

Förmedlingsorganet skall föranstalta om behövlig komplettering av
ansökningen och, i den mån nämnden föreskrivit det, om sådan teknisk
granskning av byggnadsföretaget som betingas av den statliga
långivningen. Därefter skall förmedlingsorganet med eget yttrande och
uppgift i fråga om byggnadslov sända handlingarna i ärendet till
nämnden.

Avser ansökningen byggnadsföretag på jordbruksfastighet, skall
länsbostadsnämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen, om det inte är
obehövligt. Förordning (1991:70).

40 § Avser ansökan bostadslån för ny- eller ombyggnad, skall sökanden
förbinda sig att

a) utföra byggnadsföretaget på tid som länsbostadsnämnden bestämmer,

b) iakttaga de föreskrifter om byggnadsföretagets utförande i övrigt som
nämnden meddelar,

c) lämna nämnden fullständig redovisning av kostnaderna för
byggnadsföretaget om nämnden föreskriver det,

d) underkasta sig byggnadskontroll enligt 47 § och hålla byggnaden
tillgänglig för besiktning enligt samma paragraf.

41 § Avser länsbostadsnämnden att bevilja bostadslån för flerfamiljshus
eller sådant småhus som ej skall bebos av sökanden, skall nämnden
meddela preliminärt beslut. I beslutet skall anges med vilket belopp
samt under vilka förutsättningar och på vilka villkor lån, såvitt
nämnden då bedömer, kan komma att beviljas slutligt.

I fråga om lån

a) för gruppbygge av småhus som är avsedda att säljas till dem som skall
bebo husen,

b) till bostadsrättsförening om lånet enligt 23 § skall utgå med 15
procent av låneunderlaget,

c) i annat fall där särskilda skäl föreligger,

skall preliminärt beslut dessutom innehålla uppgift om att lånet icke
kommer att beviljas slutligt om kostnaden för det färdigställda
byggnadsföretaget blir högre än den kostnad som beräknats i samband med
det preliminära beslutet med de tillägg som nämnden kan godtaga med
hänsyn till prishöjningar under byggnadstiden eller liknande
omständigheter.

Preliminärt beviljat lån för ombyggnad av flerfamiljshus får i fall som
avses i 25 § andra stycket b) betalas ut i förskott. Därvid gäller
bestämmelserna i 44 § andra och tredje styckena i tillämpliga delar.
Preliminärt beviljat lån får i annat fall betalas ut i förskott enligt
särskilda föreskrifter av regeringen. Kungörelse (1974:947).

42 § Sedan byggnadsföretag för vilket preliminärt lånebeslut meddelats
har färdigställts, skall ansökan om slutligt beslut i låneärendet göras
hos förmedlingsorganet senast den dag som länsbostadsnämnden bestämmer.

Förmedlingsorganet skall sända ansökningen, intyg om besiktning enligt
47 § första stycket, eget yttrande och övriga handlingar i ärendet till
nämnden.

43 § Bostadslån får beviljas slutligt endast om byggnadsföretaget
utförts enligt föreskrifter i det preliminära beslutet och sökanden fått
eller med säkerhet kan påräkna tillräcklig underliggande kredit på
godtagbara villkor.

I slutligt beslut om lån skall anges lånebelopp och villkor för lånet.

44 § När bostadslån beviljas för småhus som skall bebos av sökanden,
meddelas endast ett beslut. I beslutet skall anges lånebelopp och
villkor för lånet.

Lån som beviljats enligt första stycket får helt eller delvis betalas ut
i förskott om

a) kommunen åtagit sig ansvar för återbetalning av förskottet,

b) låntagaren på begäran av kommunen ställt säkerhet som kommunen
godkänt,

c) låntagaren förbundit sig att underkasta sig den särskilda kontroll
över byggnadsföretaget som kommunen vill utöva med anledning av
förskottet.

Förskott betalas ut av boverket till förmedlingsorganet som bestämmer
hur förskottet skall tillgodoföras låntagaren. På förskott utgår ränta
från utbetalningsdagen efter räntesats som med en procentenhet
överstiger den som gäller enligt 30 § första stycket. Förordning
(1991:70).

45 § Låntagaren skall senast den dag som länsbostadsnämnden bestämmer
göra framställning hos förmedlingsorganet om utbetalning av beviljat
bostadslån. Vid framställningen skall fogas skuldförbindelse,
intecknings- och pantförskrivningshandlingar, gravationsbevis, bevis om
brandförsäkring samt de övriga handlingar som boverket bestämmer.

Förmedlingsorganet skall sända framställningen och övriga handlingar
till nämnden.

Vid framställning om utbetalning av lån som beviljats enligt 44 § första
stycket skall förmedlingsorganet foga intyg om besiktning enligt 47 §
första stycket. Vid prövning av framställningen äger 43 § första stycket
motsvarande tillämpning. Förordning (1991:70).

46 § Länsbostadsnämnden beslutar om utbetalning av bostadslån.
Förordning (1989:578).

Byggnadskontroll och låneförvaltning

47 § Under byggnadstiden skall utövas den kontroll över
byggnadsföretagets utförande som betingas av bostadslånet. När företaget
färdigställts, skall huset besiktigas. Byggnadskontroll och besiktning
sker genom förmedlingsorganets försorg och enligt anvisningar av
boverket. Kontroll och besiktning får utföras även av
länsbostadsnämnden.

Under lånetiden skall förmedlingsorganet besiktiga huset i den
omfattning och den ordning som boverket bestämmer. Förordning
(1991:70).

48 § Föreligger avsevärd brist i förmedlingsorganets kontroll eller
besiktning enligt 47 §, kan länsbostadsnämnden låta utföra kontroll och
besiktning på kommunens bekostnad till dess bristen har avhjälpts.

49 § Föreligger risk för att huset genom vanvård eller av annan
anledning minskar i värde så att säkerheten för bostadslånet försämras,
skall förmedlingsorganet anmäla det till länsbostadsnämnden. Får
förmedlingsorganet kännedom om att fastigheten eller tomträtten har
övergått till ny ägare eller tomträttshavare, skall förmedlingsorganet
anmäla det till nämnden.

50 § Bostadslånen förvaltas av länsbostadsnämnden på uppdrag av Statens
Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Förordning (1989:578).

51 § har upphävts genom förordning (1987:1266).

52 § har upphävts genom förordning (1987:1266).

53 § har upphävts genom förordning (1987:1266).

Övriga bestämmelser

54 § Talan mot länsbostadsnämnds beslut i fråga som avses i denna
kungörelse föres hos boverket genom besvär.

Talan mot boverkets beslut föres hos regeringen genom besvär. Förordning
(1991:70)

55 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse
meddelas av boverket. Verket får även meddela föreskrifter för
tillämpningen i ärenden om bostadslån av kungörelsen (1973:532) om
lägsta godtagbara standard för bostadslägenhet i vissa fall utom såvitt
angår tillämpnigen av 2 § tredje stycket nämnda kungörelse. Förordning
(1991:70).

Övergångsbestämmelser

1967:552

1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968, då
bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962 (nr 537) skall upphöra att
gälla.

2. De nya bestämmelserna om lån för förvärv gäller i tillämpliga delar
även hus som uppförts eller byggts om med stöd av lån enligt

kungörelsen den 28 juni 1941 (nr 636) angående tertiärlån till viss
bostadsbyggnadsverksamhet,

kungörelsen den 30 juni 1942 (nr 569) om tertiärlån och tilläggslån för
vissa bostadsbyggnadsföretag,

kungörelsen den 29 juni 1946 (nr 551) om tertiärlån och tilläggslån för
flerfamiljshus,

kungörelsen den 30 juni 1948 (nr 546) om egnahemslån och
förbättringslån,

kungörelsen den 30 juni 1948 (nr 587) om tertiärlån och tilläggslån för
flerfamiljshus,

kungörelsen den 24 maj 1957 (nr 359) om egnahemslån m.m.,

kungörelsen den 24 maj 1957 (nr 360) om tertiärlån m.m. eller
bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962.

3. Om ej annat följer av 4 – 8, skall äldre bestämmelser tillämpas på
lån och bidrag som beviljats enligt någon av de kungörelser som anges
under 2.

4. Har preliminärt beslut om bostadslån meddelats före den 1 januari
1968, får slutligt beslut meddelas enligt de nya bestämmelserna, om
särskilda skäl föreligger.

5. Bestämmelsen i 30 § första stycket skall från och med den 1 juli 1968
tillämpas på

bostadslån eller del därav som löper med ränta enligt 16 § första
stycket bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962,

amorteringsdel av egnahemslån som löper med ränta enligt kungörelsen den
24 maj 1957 om egnahemslån m.m.,

tertiärlån eller del därav som löper med ränta enligt 11 § 1 mom.
kungörelsen den 24 maj 1957 om tertiärlån m.m.

Bestämmelsen i 30 § andra stycket skall från och med den 1 juli 1968 äga
motsvarande tillämpning på

lånedel som avses i 16 § tredje stycket bostadslånekungörelsen den 5
oktober 1962,

räntebärande stående del av egnahemslån som löper med ränta enligt
kungörelsen den 24 maj 1957 om egnahemslån m.m.,

sådan återstod av tertiärlån som avses i 11 § 2 mom. kungörelsen den 24
maj 1957 om tertiärlån m.m.

6. Bestämmelsen i 31 § fjärde stycket skall äga motsvarande tillämpning
på lånedel som avses i 16 § tredje stycket bostadslånekungörelsen den 5
oktober 1962.

7. Bestämmelsen i 36 § andra stycket om förkortning av amorteringstid
skall äga motsvarande tillämpning på lån som beviljats enligt någon av
de kungörelser som anges under 2. Ränta utgår i sådant fall enligt 30 §.

8. Bestämmelserna i 9, 12, 13 och 29 §§ bostadslånekungörelsen den 5
oktober 1962 om hyreskontroll samt motsvarande bestämmelser i de övriga
kungörelser som anges under 2 skall tillämpas endast i fråga om hyra för
tid före utgången av år 1968.

Bestämmelserna i 18 § bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962 om
försäkran rörande storleken av vederlag och om pröving av vederlagets
storlek skall icke vidare tillämpas. Kungörelse (1968:456).

9. Bestämmelserna i 9, 12, 13 och 29 §§ bostadslånekungörelsen den 5
oktober 1962 om hyreskontroll skall äga motsvarande tillämpning på lån
enligt den nya kungörelsen i fråga om hyra för tid före utgången av år
1968. Kungörelse (1968:456).

10. Föres talan mot beslut som meddelats före ikraftträdandet och som
innebär avslag på ansökan om bostadslån, tillämpas äldre bestämmelser,
om ej klaganden begärt att de nya bestämmelserna skall tillämpas.

1970:109

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1970. De nya bestämmelserna i
30, 31 och 33 a §§ tillämpas även på äldre lån, bestämmelserna i 31 och
33 a §§ dock endast på lån som icke betalats ut före den 1 juli 1970.

1971:298

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1971. Lån till
studentbostadsföretag får beviljas enligt äldre bestämmelser, om
preliminärt beslut i ärendet meddelas före utgången av juni 1974.

1971:1182

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972. De nya
bestämmelserna i 21 och 28 §§ om bostadslånets storlek får dock
tillämpas även på lån i fråga om vilket preliminärt beslut har meddelats
under år 1971.

1972:303

1. Denna kungörelse träder i kraft, såvitt avser 2 och 27 §§ den 1 juli
1972 och såvitt avser 19 § den 1 juli 1973.

2. På begäran av sökande får 2 och 27 §§ i sin äldre lydelse tillämpas i
låneärende där preliminärt beslut om lån meddelas före utgången av juni
1973.

3. I preliminärt beslut om lån, som meddelas före utgången av juni 1973,
får efter medgivande av Kungl. Maj:t i pantvärdet räknas in skollokaler
som utgör en integrerad del av en anläggning för boendeservice.

1973:534

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1973. De nya bestämmelserna
om lån för ombyggnad får tillämpas även i fråga om ombyggnadsarbete som
påbörjats före ikraftträdandet, dock ej före den 1 maj 1973.

1974:253

Denna kungörelse träder i kraft, såvitt avser 7 och 7 a §§, en vecka
efter den dag, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från
trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 juli 1974.

1974:947

1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1975 utom såvitt avser
33 § femte stycket. I sistnämnda del träder kungörelsen i kraft den 1
juli 1975.

2. Under tiden den 1 januari – den 30 juni 1975 skall 33 § femte stycket
ha följande lydelse.

Från det belopp som beräknats enligt andra – fjärde styckena avräknas
ränta och amortering på underliggande kredit och på lånedel som avses i
30 § andra stycket till den del krediten och lånedelen belöper på
låneunderlaget för utrymmen för bostadsändamål.

3. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om ränta och amortering som
avser tiden till och med den 31 december 1974.

4. Bestämmelserna i 28 och 29 §§ i deras äldre lydelse skall efter den
31 december 1974 tillämpas på lån, i fråga om vilket skuldökning enligt
33 § i dess äldre lydelse uppkommit. Är skuldökningen den 31 december
1974 mindre än beloppet av det pantbrev som enligt 28 § andra stycket i
paragrafens äldre lydelse har överlämnats som säkerhet för
skuldökningen, får länsbostadsnämnden medge att pantbrevet ersättes med
nytt pantbrev på lägre belopp som täcker skuldökningen vid nämnda
tidpunkt. Som villkor för medgivandet skall föreskrivas att det nya
pantbrevet skall ha förmånsrätt från den undre förmånsgräns som gällde
för det gamla pantbrevet och företrädesrätt framför annat nytt pantbrev
som ersätter det gamla pantbrevet. Medgivande får ej lämnas

om skillnaden mellan det ursprungliga pantbrevets belopp och
skuldökningen är ringa. Förordning (1975:132).

5. Från och med den 1 januari 1975 skall bostadslånekungörelsen
(1967:552) tillämpas endast i fråga om bostadslån som

a) före nämnda dag har beviljats genom beslut som ej endast är
preliminärt,

b) före nämnda dag har beviljats genom beslut som är endast preliminärt,
om beslutet avser hus som genom ny- eller ombyggnad färdigställes före
utgången av år 1974,

c) före nämnda dag har beviljats genom beslut som endast är preliminärt
för nybyggnad av småhus som skall bebos av låntagaren, om huset har
färdigställts efter nämnda dag och låntagaren begär att kungörelsen
skall tillämpas på lånet samt

d) efter nämnda dag beviljas för förvärv av hus som har uppförts eller
byggts om med stöd av lån enligt kungörelsen eller någon av de
kungörelser som avses i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till
kungörelsen i dess ursprungliga lydelse.

1975:487

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975. 21 och 28 §§ i sin
äldre lydelse tillämpas även efter ikraftträdandet på lån för ny- eller
ombyggnad.

1977:334

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1977.

Bestämmelserna i 34 a och 34 b §§ tillämpas ej i fråga om räntebidrag
som avser tid före den 1 juli 1977.

1981:414

Denna förordning träder i kraft såvitt avser 33 § den 1 januari 1982 och
i övrigt den 1 juli 1981.

Bestämmelserna i 36 § andra stycket tredje meningen tillämpas även på
sådana lån som har beviljats enligt någon av de kungörelser som anges
under punkt 2 i övergångsbestämmelserna till bostadslånekungörelsen
(1967:552).

I ärenden i vilka bidrag enligt förordningen (1975:129) om bidrag till
förbättring av boendemiljöer har beviljats före den 1 januari 1981
tillämpas 36 § andra stycket i dess äldre lydelse.

1982:31

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Bestämmelserna i 36 § andra och tredje styckena tillämpas även på sådana
lån som har beviljats enligt någon av de kungörelser som anges under
punkt 2 i övergångsbestämmelserna till bostadslånekungörelsen
(1967:552).

I ärenden i vilka ett medgivande att tillfälligt utnyttja utrymmen för
bostadsändamål som barnstuga har lämnats före ikraftträdandet tillämpas
36 § i sin äldre lydelse så länge medgivandet gäller.

1982:640

Denna förordning träder i kraft såvitt avser 37 § andra stycket den 1
januari 1983 och i övrigt den 1 juli 1982.

8 § i dess äldre lydelse tillämpas fortfarande om ansökan om medgivande
till bostadslån för förvärv har kommit in till regeringen före den 1
juli 1982, om inte regeringen föreskriver något annat.

De nya bestämmelserna i 21 § skall även tillämpas i fråga om
bostadsrättsföreningar som har beviljats bostadslån före ikraftträdandet
eller som har beviljats lån enligt någon av de kungörelser som anges
under punkt 2 i övergångsbestämmelserna till bostadslånekungörelsen
(1967:552).

De nya bestämmelserna i 37 § andra stycket gäller endast i sådana fall
där den nye ägarens eller tomträttshavarens förvärv sker efter utgången
av år 1982. Bestämmelserna skall även tillämpas på bostadslån och
egnahemslån som har beviljats enligt någon av de kungörelser som anges
under punkt 2 i övergångsbestämmelserna till bostadslånekungörelsen
(1967:552).

1985:188

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser de nya bestämmelserna om
särskilt räntebidrag två veckor efter den dag, då förordningen enligt
uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling,
och i övrigt den 1 januari 1986.

1986:284

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.

Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas om överlåtelse av
fastigheten eller tomträtten har ägt rum före den 1 juli 1986.

1987:1266

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. De nya betämmelserna i 37 a § tillämpas även om bostadslånet avser
ett hus som har förvärvats under tiden den 4 juni–den 31 december 1987.

3. Ett beslut om förmedlingsrätt som har meddelats enligt den upphävda
51 § gäller fortfarande, dock längst till utgången av år 1990. I sådant
fall gäller även bestämmelserna i de upphävda 52 § andra stycket och 53
§.

1988:312

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Bestämmelserna i 37 § i
sin äldre lydelse tillämpas fortfarande om fastigheten eller tomträtten
har förvärvats före ikraftträdandet.

1989:861

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om fastigheten eller tomträtten
övergått till ny ägare eller tomträttshavare före ikraftträdandet. I
sådana ärenden skall dock de nya bestämmelserna tillämpas, om den nya
ägaren eller tomträttshavaren begär det och frågan om ersättningslån
ännu inte prövats av länsbostadsnämnden.

1991:1932

De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka
bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat
följer av tredje-sjätte styckena.

Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna
lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller
tidigare.

Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade
räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2–5
och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under
1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i
följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före
utgången av år 1990.

Hustyp Höjning av den garanterade
räntesatsen, procentenheter

1. Lånet avser ett egnahem 0,25
2. Lånet avser ett flerbostadshus
eller något annat småhus än egnahem 0,30

Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om
handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag
tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som
skett efter den 31 december 1991.

I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m.
av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och

15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20–30 a §§ inte
tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad
betalas ut efter utgången av år 1991.

I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m.
av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelsen i 30 a § inte
tillämpas när långivaren säger upp bostadslånet. Förordning 1995:908.