Kungl. Maj:ts räntelånekungörelse (1967:553)

SFS nr
1967:553
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1967-09-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:574
Upphävd
1989-07-01

Inledande bestämmelser

1 § För bostadshus utgår räntelån av statsmedel enligt bestämmelserna i
denna kungörelse. Kungörelse (1974:948).

2 § Låneverksamheten utövas av bostadsstyrelsen, länsbostadsnämnderna
och kommunerna.

Fråga om lån prövas av länsbostadsnämnden.

Organ för kommuns låneförmedling och verksamhet som sammanhänger därmed
(förmedlingsorgan) är kommunens styrelse, om ej kommunen beslutat att
verksamheten skall utövas av annat kommunalt organ. Kungörelse
(1974:948).

Förutsättningar för lån m.m.

3 § Räntelån utgår till ägare av bostadshus som

a) uppförts eller byggts om med stöd av bostadslån enligt
bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962 (nr 537), dock ej om
bostadslånet avser ombyggnad i fall som anges i 5 § tredje stycket a)
eller b) samma kungörelse,

b) uppförts eller byggts om med stöd av statligt egnahemslån eller
tertiärlån, om byggnadsföretaget har färdigställts efter år 1957,

c) uppförts utan stöd av statligt lån om räntebidrag för huset beviljats
enligt 9 § räntebidragskungörelsen den 5 oktober 1962 (nr 511).

Räntelån lämnas inte för tiden efter år 1983 i fråga om sådana småhus
som bebos av ägaren. Förordning (1982:431).

4 § Räntelån utgår för viss del av låntagarens räntekostnad för statligt
bostadslån, egnahemslån eller tertiärlån och för underliggande kredit.
Med underliggande kredit avses dels lån som upptagits mot säkerhet av
panträtt med bättre förmånsrätt än den panträtt som i första hand
upplåtits till säkerhet för statens fordran, dels annat därmed
jämförligt lån.

Om huset har uppförts utan stöd av statligt lån, utgår räntelån för viss
del av räntekostnaden för lån som upptagits för fastigheten. Kungörelse
(1971:1183).

5 § Räntelån löper med ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen
fastställes av regeringen för ett kalenderår i sänder. Kungörelse
(1974:948).

6 § Till grund för beräkning av räntelån och återbetalning därav lägges
ett räntelåneunderlag som fastställes enligt 7–12 §§.

7 § Har huset uppförts eller byggts om med stöd av statligt lån som
anges i 3 § a) eller b), motsvarar räntelåneunderlaget summan av de
ursprungliga beloppen för detta lån och underliggande kredit med de
begränsningar som anges i 8–11 §§.

8 § Är det statliga lånet bostadslån, inräknas i räntelåneunderlaget
endast de delar av bostadslånet och den underliggande krediten som
belöper på det i bostadslåneärendet fastställda låneunderlaget i vad
detta avser utrymmen för bostadsändamål. Om en del av bostadslånet
belöper på lokaler och den delen ej översteg 5 000 kronor när lånet
beviljades, inräknas i räntelåneunderlaget även denna lånedel och
underliggande kredit som hänför sig till lokalerna.

9 § Är det statliga lånet egnahemslån, inräknas i räntelåneunderlaget ej
sådan del av den underliggande krediten som vid utbetalningen översteg
följande belopp, nämligen 20 000 kronor för nybyggt och 12 000 kronor
för ombyggt enfamiljshus samt 30 000 kronor för nybyggt och 18 000
kronor för ombyggt tvåfamiljshus.

10 § Är det statliga lånet tertiärlån som beviljats genom preliminärt
beslut efter den 30 juni 1956, inräknas i räntelåneunderlaget endast de
delar av tertiärlånet och den underliggande krediten som belöper på
bostäder med därtill hörande biutrymmen, gemensam anläggning för värme-
och varmvattenförsörjning eller gemensam tvättstuga med tillhörande
utrymmen. I fråga om tertiärlån för ombyggnad inräknas i underlaget ej
annan underliggande kredit än som upptagits eller omplacerats i samband
med ombyggnaden.

11 § I räntelåneunderlaget ingår ej

a) egnahemslån eller tertiärlån med ränta enligt kungörelsen den 30 juni
1948 (nr 546) om egnahemslån och förbättringslån eller kungörelsen samma
dag (nr 587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,

b) sådan del av bostadslån eller egnahemslån som var räntefri när lånet
beviljades.

12 § Har huset uppförts utan stöd av statligt lån, motsvarar
räntelåneunderlaget det belopp, som enligt räntebidragskungörelsen har
fastställts som bidragsunderlag, ökat med avdrag som därvid gjorts för
amorteringar.

13 § Beräkning av räntelån och återbetalning därav sker halvårsvis
enligt 14-16 a §§. Förordning (1982:431).

14 § Räntelåneunderlaget multipliceras med ett procenttal (basränta).
Produkten kallas basräntebeloppet.

Basräntan för år 1975 i fråga om småhus som bebos av låntagaren
bestämmes av bostadsstyrelsen så att den motsvarar produkten av basränta
och paritetstal för år 1974 samt paritetstalet 1,28.

I fråga om annat hus än som sägs i andra stycket och som har
färdigställts efter år 1964 skall, om den vid utgången av år 1974
gällande basräntan är 3,9 procent, som basränta för år 1975 gälla de
procenttal som framgår av följande tabell.

——————————————————-
År för husets färdigställande Basränta
——————————————————-
1970 eller senare 3,7
1969 3,9
1968 3,9
1967 4,0
1966 3,8
1965 4,0
——————————————————-

Är den vid utgången av år 1974 gällande basräntan annan än 3,9 procent,
skall basräntan för år 1975 bestämmas av bostadsstyrelsen så att
produkten av gällande basränta och paritetstal minskas i motsvarande mån
som för fall enligt tredje stycket.

I fråga om annat hus än som avses i andra stycket och som har
färdigställts före år 1965 bestämmes basräntan för år 1975 av
bostadsstyrelsen så att den nära motsvarar produkten av den vid utgången
av år 1974 gällande basräntan och paritetstalet.

Basräntan skall höjas på följande sätt:

1. För sådana småhus som bebos av låntagaren skall basräntan höjas med

0,20 procentenheter för vart och ett av åren 1976-1979,

0,35 procentenheter för år 1980,

1,60 procentenheter för vart och ett av åren 1981-1983.

2. För sådana hus som ägs av en bostadsrättsförening skall basräntan
höjas med 0,15 procentenheter för vart och ett av åren 1976-1979 och med
0,25 procentenheter för varje år därefter. För vart och ett av åren 1981
och 1983-1985 skall basräntan därutöver höjas med det antal
procentenheter som anges i följande tabell.

——————————————————-
År för husets Extra årlig höjning av basräntan
färdigställande (procentenheter)
———————————-
1981 1983 1984 1985
——————————————————-
1963 eller tidigare 1,2 2,7 1,1 1,1
1964 eller senare 1,0 1,7 0,7 0,7
——————————————————-

3. För andra hus än sådana som avses i 1 eller 2 skall basräntan höjas
med 0,15 procentenheter för vart och ett av åren 1976-1979 och med 0,25
procentenheter för varje år därefter. För vart och ett av åren 1982-1985
skall basräntan därutöver höjas med det antal procentenheter som anges i
följande tabell.

——————————————————-
År för husets Extra årlig höjning av basräntan
färdigställande (procentenheter)
———————————-
1982 1983 1984 1985
——————————————————-
1963 eller tidigare 1,0 2,4 0,9 0,9
1964 eller senare 0,7 1,4 0,5 0,5
——————————————————-

4. För andra hus än sådana som avses i 1 skall basräntan även höjas
den 1 juli 1986 med det antal procentenheter som anges i följande
tabell.

—————————————————————-
År för husets Extra höjning av basräntan den 1 juli 1986
färdigställande (procentenheter)
—————————————————————-
1958–1960 2,4
1961–1970 1,2
1971 eller senare 0,8
—————————————————————–

Ytterligare bestämmelser om basränta finns i förordningen (1987:252) om
ändring av vissa räntesatser för beräkning av räntebidrag och räntelån
för hyreshus. Förordning (1987:254).

15 § Låntagarens räntekostnader för de lån som ingår i
räntelåneunderlaget beräknas på grundval av detta underlag efter avdrag
för amorteringar på lånen. Avdraget för vart och ett av flera på
varandra följande år får bestämmas som ett medeltal för dessa år.

Som räntekostnad anses även fond- och förvaltningsbidrag. Betalar
låntagaren högre ränta än ränta som tillämpas på allmänna lånemarknaden,
lägges sistnämnda ränta till grund för beräkningen.

16 § Är den räntekostnad som beräknats enligt 15 § större än
basräntebeloppet, utgår räntelån med belopp som motsvarar skillnaden. Är
basräntebeloppet större än räntekostnaden, skall låntagaren betala ränta
och amortering på utestående räntelån med belopp som motsvarar
skillnaden. Räntan betalas i första hand.

I den mån ränta på räntelån ej betalas enligt första stycket lägges den
till räntelåneskulden.

Räntelån enligt första stycket och skuldökning enligt andra stycket som
avser tid efter den 31 december 1974 efterges och skall genast
avskrivas. Från eftergift och avskrivning skall dock undantas belopp som
motsvarar beräknad amortering på bostadslån eller däremot svarande lån
som ingår i räntelåneunderlaget, om ej beloppet är ringa.

För år 1985 lämnas i vissa fall räntelån enligt denna paragraf med ett
större belopp än det som följer av första stycket. Det ytterligare
beloppet lämnas i form av ett /k/ särskilt räntelån. /-k/ Närmare
bestämmelser om detta finns i förordningen (1985:190) med vissa
bestämmelser om särskilt räntebidrag m.m. för år 1985. Förordning
(1985:189).

16 a § Bestämmelserna i 14-16 §§ gäller inte efter utgången av år 1983 i
fråga om småhus som bebos av låntagaren. Från och med 1 januari 1984
skall i stället följande bestämmelser gälla i fråga om betalning av
ränta och amortering på lån som avser sådana hus.

1. För lånet skall betalas ränta enligt 5 §.

2. Lånet skall amorteras med en tiondedel per år räknat från den 1
januari 1984. Förordning (1982:431).

17 § Har samtliga de lån som ingår i räntelåneunderlaget betalats ut
före den 1 juli 1967, utgår räntelån för tid från och med den 1 juli
1968. I annat fall utgår räntelån för tid från och med den 1 januari
1968 eller den senare tidpunkt då sådan utbetalning skett. Enligt
bestämmelser som bostadsstyrelsen meddelar får räntelån utgå även för
tid från byggnadsföretagets färdigställande till utbetalningen.

Om fastigheten eller tomträtten övergår till en ny ägare eller
tomträttshavare och vill han överta räntelånet, skall bestämmelserna i
37 och 37 a §§ bostadslånekungörelsen (1967:552) tillämpas. Därvid skall
vad som föreskrivs i 37 a § nämnda kungörelse om bostadslån, räntebidrag
och basannuitet i stället avse räntelån och basränta.

Uppsägs hela bostadslånet, egnahemslånet eller tertiärlånet eller hela
den räntebärande delen av sådant lån av annan anledning än som följer av
37 § andra stycket bostadslånekungörelsen, är räntelån jämte ränta
förfallna till omedelbar betalning. Förordning (1987:1268).

18 § Till säkerhet för räntelån som till följd av bestämmelserna i 16 §
tredje stycket ej skall efterges och avskrivas skall låntagaren upplåta
panträtt i andra hand i fastigheten eller tomträtten på grundval av
pantbrev som överlämnats som pant för annan skuld i fastigheten eller
tomträtten. Kungörelse (1974:948).

19 § Bostadsstyrelsen meddelar bestämmelser angående ansökan om
räntelån. Förordning (1986:137).

19 a § Utbetalning av räntelån sker halvårsvis i efterskott. Sådan del
av räntelån som enligt 16 § tredje stycket avskrivs genast skall i
första hand avräknas som betalning av ränta och amortering på
bostadslån, egnahemslån eller tertiärlån. Återstoden av denna lånedel
betalas ut till låntagaren. Bostadsstyrelsen får dock betala ut räntelån
som avser räntekostnader för underliggande kredit till den som har
beviljat krediten, under förutsättning att denne har åtagit sig att
debitera låntagaren endast den del av räntekostnaden för den
underliggande krediten som inte täcks av räntelånet (nettoavisering).

Ränta och amortering på räntelån som inte avskrivs genast betalas
halvårsvis i efterskott.

På belopp som ej betalas inom föreskriven tid skall låntagaren betala
dröjsmålsränta. Förordning (1986:137).

20 § Inträffar i fråga om lån som ingår i räntelåneunderlaget och ej är
statligt ändring av räntesatsen eller annan ändring av betydelse för
rätten till räntelån, skall låntagaren utan dröjsmål lämna
länsbostadsnämnden uppgift härom. Förordning (1977:335).

21 § Har någon genom oriktiga uppgifter eller underlåtenhet att fullgöra
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt förorsakat att räntelån utgått
obehörigen eller med för högt belopp eller har någon eljest obehörigen
eller med för högt belopp uppburit räntelån och har han skäligen bort
inse detta, skall han återbetala vad han har erhållit för mycket.

Har länsbostadsnämnden ålagt någon återbetalningsskyldighet enligt
första stycket, får räntelån som beviljas senare minskas med skäligt
belopp i avräkning på vad som har utgått för mycket. Fullgöres ej
återbetalningsskyldigheten på sätt som sagts nu, skall nämnden vidta de
åtgärder som behövs för att driva in fordringen.

Bostadsstyrelsen får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet,
om det föreligger särskilda skäl. Förordning (1977:335).

22 § har upphävts genom kungörelse (1973:340).

23 § har upphävts genom kungörelse (1973:340).

24 § har upphävts genom kungörelse (1973:340).

25 § har upphävts genom kungörelse (1973:340).

26 § har upphävts genom kungörelse (1973:340).

Särskilda bestämmelser

27 § Länsbostadsnämnden beslutar om utbetalning av lån. Bostadsstyrelsen
har hand om utbetalningen av lånebelopp som ej avskrivs. Kungörelse
(1974:948).

28 § Talan mot länsbostadsnämnds beslut i fråga som avses i denna
kungörelse föres hos bostadsstyrelsen genom besvär.

Talan mot bostadsstyrelsens beslut föres hos regeringen genom besvär.
Kungörelse (1974:948).

29 § Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av
bostadsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1967:553

1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968, då
räntebidragskungörelsen skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser
tillämpas i fråga om räntebidrag som avser räntekostnader för tid före
den 1 januari 1968 samt på vinterbidrag och invalidbostadsbidrag som
beviljats före samma dag.

2. Vid tillämpning av 12 § motsvarar räntelåneunderlaget i fall då
bidragsunderlag ej fastställts ett bidragsunderlag som beräknas enligt 9
§ räntebidragskungörelsen.

3. har upphävts genom kungörelse (1971:391).

1974:948

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1975. Äldre bestämmelser
om vinterbidrag skall dock tillämpas i fall där bostadslånekungörelsen
(1967:552) tillämpas på bostadslånet.

1977:335

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1977. Den skall ej tillämpas
i fråga om räntelån som avser räntekostnader för tid före
ikrafträdandet.

1982:431

Denna förordning träder i kraft såvitt avser 17 § den 1 januari 1983 och
i övrigt den 1 juli 1982.

De nya bestämmelserna om övertagande av räntelån i 17 § gäller endast i
sådana fall där den nye ägarens eller tomträttshavarens förvärv sker
efter utgången av år 1982.

1985:189

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 16 § två veckor efter den
dag, då förordningen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i
Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1986.

1987:1268

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. De nya bestämmelserna tillämpas även om räntelånet avser hus som har
förvärvats under tiden den 4 juni–den 31 december 1987.

1989:574

Bestämmelserna i kungörelsen med undantag för 14–16 §§ gäller
fortfarande i fråga om sådana räntelån som har beviljats enligt den
upphävda kungörelsen. I fråga om betalning av ränta och amortering på
andra räntelån än sådana som avser småhus som bebos av låntagaren finns
bestämmelser i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa
statliga bostadslån m. m. Plan- och bostadsverket får meddela
verkställighetsföreskrifter till lagen i denna del.