Kungörelse (1967:558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet

SFS nr
1967:558
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1967-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1973:159

1 § Med svensk standard avses i denna kungörelse standard som
fastställts av Sveriges standardiseringskommission och som gäller i
ursprunglig eller reviderad form.

2 § Statlig myndighet som har befattning med byggnadsverksamhet skall
verka för att svensk standard tillämpas i den mån rationalisering inom
byggnadsverksamheten främjas därigenom.

3 § När statlig myndighet uppför eller låter uppföra byggnad eller
annan anläggning för statens räkning, skall myndigheten tillse att
svensk standard tillämpas, om särskilt skäl för avvikelse från
standarden icke föreligger.

4 § I den mån rationalisering inom byggnadsverksamheten främjas
därigenom får central förvaltningsmyndighet, som beviljar lån eller
bidrag av statsmedel för byggnadsändamål, föreskriva att som villkor
för sådant lån eller bidrag skall gälla att svensk standard tillämpas
i fråga om byggnad eller annan anläggning som skall uppföras med stöd
av lånet eller bidraget.

I föreskrift enligt första stycket skall anges att underlydande
myndighet som beviljar lån eller bidrag får medge avvikelse från
standard som skall tillämpas på grund av föreskriften, om avvikelsen

a) avser produkt som har stor utbredning på byggnadsmaterialmarknaden
och tillverkas industriellt,

b) avser produkt som ingår i en större byggnadsdel och avvikelsen har
väsentlig betydelse för att byggnadsdelen skall kunna tillverkas på
ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt,

c) avser experiment som gäller tekniskt utvecklingsarbete,

d) innebär tillämpning av svensk standard som icke längre gäller men
lämpligen bör få tillämpas under en övergångstid eller

e) bör godtagas av annat särskilt skäl.

Central förvaltningsmyndighet, som meddelat föreskrift enligt första
stycket, får meddela föreskrifter i fråga om tillämpningen av
bestämmelserna i andra stycket. Kungörelse (1973:159).

5 § Statens planverk skall fortlöpande skaffa sig kännedom om svensk
standard som har betydelse för byggnadsverksamheten. Verket skall
underrätta berörd myndighet, om verket finner att viss svensk standard
bör tillämpas för byggnader eller anläggningar inom myndighetens
ämbetsområde.

Innan myndighet enligt 3 eller 4 § föreskriver att svensk standard
skall tillämpas, skall myndigheten vid behov samråda med statens
planverk.