Kungörelse (1967:585) om garanti för obligationslån

SFS nr
1967:585
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-10-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott kungöra, att Kungl. Maj:t /k/ dels /-k/
fastställt fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda
obligationer till svenska statens 6 % obligationslån den 18 mars 1965,
svenska statens 7 1/4 % obligationslån den 17 augusti 1966, svenska
statens 6 3/4 % obligationslån den 16 september 1966, 1966 års
sparobligationslån samt 1967 års premieobligationslån, första och andra
lånet, /k/ dels /-k/ meddelat garanti för dessa lån på sammanlagt
nominellt två miljarder fyrahundrasjuttiofyra miljoner
tvåhundrafyrtioniotusenniohundra kronor.