Förordning (1967:617) om uppgifter beträffande personer som avses i 23 § folkbokföringsförordningen (1967:198)

SFS nr
1967:617
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:804
Upphävd
1991-07-01

1 § Föreståndare för ålderdomshem skall inom två veckor efter det en
person för vård eller tillsyn flyttat till hemmet underrätta
pastorsämbetet i personens kyrkobokföringsort om inflyttningen.

2 § har upphävts genom förordning (1981:663).

Övergångsbestämmelser

1981:663

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1981. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om den som före ikraftträdandet har dömts
till ungdomsfängelse eller internering.