Lag (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

SFS nr
1967:663
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1967-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:2046

1 § Tillägg enligt denna lag utgår till livränta som utges

1. enligt lagen (1929:77) om trafikförsäkring å motorfordon
eller på grund av annan försäkring mot ansvar för skada till
följd av trafik med motorfordon som avses i 2 § nämnda lag, och

2. av statsmedel eller på grund av en av staten tagen
ansvarsförsäkring i anledning av skada som uppkommit till följd
av trafik med sådant motorfordon som avses i 2 § lagen om
trafikförsäkring å motorfordon.

Livränta som omfattas av denna lag benämns i det följande
trafiklivränta.

Tillägg utgår endast om den händelse som föranlett livräntan
inträffat före utgången av år 1973.

Lagen gäller inte trafiklivränta till följd av skada som
uppkommit utomlands, om inte livräntetagaren vid tiden för den
händelse som föranlett livräntan var svensk medborgare eller
utlänning med hemvist i Sverige.

För sådana fall som avses i första stycket 1 gäller lagen inte
heller livränta på grund av försäkring på motorfordon som
används uteslutande inom järnvägs- eller fabriksområde eller
inhägnat tävlingsområde eller annat sådant inhägnat område. Lag
(2003:827).

2 § Tillägg utgår i form av allmänt tillägg, särskilt tillägg,
extra tillägg och indextillägg.

3 § Tillägg enligt denna lag tillkommer livräntetagaren som en
särskild förmån utöver det skadestånd som försäkringen har att
täcka eller som staten är ansvarig för.

När livränta utges enligt 1 § första stycket 1 utgår tillägg
även om det innebär att det belopp som ansvaret är begränsat
till enligt 11 § lagen (1929:77) om trafikförsäkring å
motorfordon eller på grund av försäkringsavtalet överskrids.

När livränta utges enligt 1 § första stycket 2 utgår tillägg
även om det innebär att det belopp som ansvaret är begränsat
till överskrids. Lag (2003:827).

4 § Allmänt tillägg till trafiklivränta, som fastställts före
utgången av år 1965 till följd av skada som uppkommit i
Sverige, utgår enligt en procentsats som utgör, om livräntan
fastställts

år 1939 eller tidigare, tvåhundratjugofem procent,
år 1940, etthundrasjuttiofem procent,
år 1941, etthundrafyrtio procent,
åren 1942-1947, etthundratjugo procent,
åren 1948-1950, etthundra procent,
år 1951, sjuttio procent,
åren 1952-1955, femtiofem procent,
år 1956 eller 1957, fyrtio procent,
år 1958 eller 1959, trettio procent,
år 1960 eller 1961, tjugofem procent,
år 1962 eller 1963, femton procent,
år 1964, tio procent,
år 1965, fem procent.

Allmänt tillägg till trafiklivränta, som fastställts före
utgången av år 1971 till följd av skada som uppkommit
utomlands, utgår enligt de procentsatser som anges i 4 § lagen
(1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor. Lag
(1973:216).

5 § Allmänt tillägg beräknas på trafiklivräntans belopp ökat
med särskilt tillägg.

Göres vid utbetalning av livräntan avdrag för annan periodisk
förmån som innefattar gottgörelse för penningvärdets
förändring, skall vid beräkning av allmänt tillägg livräntan
minskas med den andra förmånen, dock icke till den del den
motsvarar sådan gottgörelse.

6 § Särskilt tillägg utgår till sådan trafiklivränta till
skadad som på grund av föreskrift i lag eller försäkringsavtal
utgår med lägre belopp än vad livräntetagaren varit berättigad
att få i skadestånd, dock endast om försäkringsfallet inträffat
före utgången av år 1961 och livräntetagarens arbetsförmåga var
nedsatt genom skadan med minst hälften vid livräntans
fastställande. Motsvarande gäller när livränta utges enligt 1 §
första stycket 2.

Särskilt tillägg utgår inte i den mån livräntetagaren av någon
som är ansvarig för skadan fått eller får gottgörelse utöver
livräntan. Lag (2003:827).

7 § Särskilt tillägg utgår med det belopp som motsvarar
skillnaden mellan vad livräntetagaren kan antagas ha varit
berättigad att få i skadestånd och det belopp till vilket
livräntan fastställts.

Särskilt tillägg utgår ej, om det skulle understiga etthundra
kronor för år, och får ej överstiga tvåtusen kronor för år.

8 § Extra tillägg utgår till trafiklivränta till skadad, som
icke fyllt sexton år vid skadans uppkomst och vars
arbetsförmåga var nedsatt genom skadan med minst hälften vid
livräntans fastställande, dock endast om livräntan fastställts
före utgången av år 1959.

Extra tillägg utgår med ettusenfemhundra kronor för år, om
arbetsförmågan var nedsatt med minst två tredjedelar, och
ettusen kronor för år i övriga fall.

9 § Indextillägg till trafiklivränta utgår den 1 januari
varje år som prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken för året överskrider
prisbasbeloppet för det närmast föregående år då
indextillägg utgick.

Indextillägg utgår första gången den 1 januari det år
närmast efter det då livräntan fastställdes som
prisbasbeloppet överskrider prisbasbeloppet för
fastställandeåret.

Indextillägg utgår med det procenttal som prisbasbeloppet
har ökat med. Brutet procenttal avrundas nedåt till två
decimaler. Det procenttal med vilket indextillägg ska utgå
fastställs av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Lag (2010:1207).

10 § Indextillägg beräknas på trafiklivräntans belopp ökat med
tillägg enligt denna lag. Bestämmelsen i 5 § andra stycket äger
därvid motsvarande tillämpning.

11 § Om särskilda skäl föreligger, kan regeringen för viss tid,
högst ett år i taget, förordna att nytt indextillägg ej skall
utgå eller utgå endast i mindre omfattning än som följer av
9 §.

Efter det att förordnande enligt första stycket upphört att
gälla, utgår indextillägg första gången med procenttal som
regeringen bestämmer enligt grunderna för denna lag. Lag
(1981:1193).

12 § Ändras trafiklivräntas belopp i enlighet med vad som
bestämts vid dess fastställande, ökas eller minskas allmänt
tillägg, särskilt tillägg och indextillägg i motsvarande mån.

13 § Denna lag tillämpas inte på sådan del av trafiklivränta
som bytts ut mot engångsbelopp.

Bestämmelserna om livränta i 13 § lagen (1929:77) om
trafikförsäkring å motorfordon skall tillämpas på motsvarande
sätt på tillägg som avses i 1 § första stycket 1. Lag
(2003:827).

14 § Tillägg utges av den försäkringsinrättning som skall utge
trafiklivränta. Ansvaret för tillägget säkerställs i den
ordning som gäller för livräntan enligt försäkringsrörelselagen
(2010:2043) eller, om tillägget utges av Försäkringskassan,
enligt motsvarande bestämmelser för Försäkringskassan.

För livränta som avses i 1 § första stycket 2 skall den
myndighet som betalar ut livräntan eller är ansvarig för
utbetalningen även ansvara för att tillägget betalas ut.
Lag (2010:2046).

15 § De försäkringsbolag, som meddelar trafikförsäkring,
svarar solidariskt för kostnader som uppstår till följd av att
tillägg till trafiklivräntor som avses i 1 § första stycket 1
utgår enligt denna lag.

De sammanlagda kostnader för tillägg som uppstått under ett år
fördelas mellan försäkringsbolagen i förhållande till beloppen
av de premier för direkt tecknade trafikförsäkringar som för
var och en av dem belöper på näst föregående kalenderår.

Kostnad som uppstår till följd av att tillägg till
trafiklivränta som avses i 1 § första stycket 2 utgår betalas
av statsmedel. Lag (2003:827).

16 § En fordran hos ett försäkringsbolag eller staten på
tillägg enligt denna lag får inte utmätas.

Bestämmelsen i första stycket hindrar inte utmätning av
livräntebelopp enligt vad som föreskrivs i 7 kap.
utsökningsbalken.

I fråga om förbud mot utmätning sedan tillägg har betalats ut
gäller 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken. Lag
(2003:827).

17 § Föreskrifter om verkställigheten av lagen meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag
(2003:827).

Övergångsbestämmelser

1967:663

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Till trafiklivränta, som fastställts under år 1967, utgår
indextillägg tidigast från och med den 1 januari 1969.

Beräkning av allmänt tillägg får ej grundas på belopp med
vilket försäkringsinrättning med hänsyn till penningvärdets
förändring eller av annan liknande anledning före lagens
ikraftträdande åtagit sig att höja trafiklivränta. I den mån
beloppet utgör ersättning för penningvärdets förändring, får
det avdragas från allmänt tillägg.

1973:216

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Indextillägg till trafiklivränta till följd av skada som
uppkommit utomlands utgår tidigast från och med den 1 januari
1974.

2003:827

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004, då
förordningen (1967:666) om tillägg till vissa trafiklivräntor,
som utgår av statsmedel, m.m. skall upphöra att gälla.

2. Första indextillägg efter ikraftträdandet skall, i stället
för vad som anges i 9 § tredje stycket, utgå med det procenttal
med vilket prisbasbeloppet överskrider det prisbasbelopp som
senast legat till grund för indextillägg. Procenttalet skall
avrundas nedåt till två decimaler.