Förordning (1967:666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.

SFS nr
1967:666
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1967-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:827
Upphävd
2004-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1981:822

1 § Tillägg enligt denna förordning utgår till livränta som i anled
ning av skada, vilken uppkommit till följd av trafik med motorfordon,
utges av statsmedel eller på grund av en av staten tagen ansvarighets
försäkring (trafiklivränta), om den händelse som föranlett livräntan
inträffat före utgången av år 1973. Har skadan uppkommit utomlands,
utgår dock tillägg endast om livräntetagaren vid tiden för den
händelse som föranlett livräntan var svensk medborgare eller utlänning
med hemvist i Sverige. Med motorfordon förstås vid tillämpning av
denna förordning sådant fordon som avses i 2 § lagen den 10 maj 1929
(nr 77) om trafikförsäkring å motorfordon. Lag (1973:217).

2 § Tillägg utgår i form av allmänt tillägg, särskilt tillägg, extra
tillägg och indextillägg enligt lagen den 1 december 1967 (nr 663) om
tillägg till vissa trafiklivräntor.

3 § Tillägg enligt denna förordning tillkommer livräntetagaren som en
särskild förmån utöver det skadestånd, för vilket staten är ansvarig,
och utgår även om därigenom det belopp överskrides till vilket statens
ansvar är begränsat.

4 § Tillägg utges genom försorg av den myndighet som utbetalar
trafiklivräntan eller är ansvarig för dess erläggande.

5 § Kostnad, som uppstår till följd av att tillägg till trafiklivränta
utgår enligt denna förordning, betalas av statsmedel.

6 § Fordran hos staten eller försäkringsinrättning på tillägg enligt
denna förordning får ej utmätas.

Bestämmelsen i första stycket hindrar ej utmätning av livräntebelopp
enligt vad som föreskrives i 7 kap. utsökningsbalken.

I fråga om förbud mot utmätning sedan tillägg har betalats ut gäller
5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken. Lag (1981:822).