Kungörelse (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 1 december 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

SFS nr
1967:667
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1967-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1981:1208

1 § Med försäkringsinrättning avses i denna kungörelse
Riksförsäkringsverket och försäkringsbolag som utger
trafiklivränta.

Med trafikförsäkringsanstalt förstås försäkringsbolag som
meddelat

trafikförsäkring.

2 § Det procenttal med vilket indextillägg skall utgå enligt
9 § lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor
fastställs av Finansinspektionen.

Finansinspektionen skall omedelbart underrätta
försäkringsinrättningarna om procenttalet och offentliggöra det
på lämpligt sätt. Andra myndigheter än Riksförsäkringsverket
skall också underrättas på samma sätt i de fall de utger
tillägg. Förordning (2003:831).

3 § Om Finansinspektionen anser att det finns sådana
omständigheter att en tillämpning av 11 § lagen (1967:663) om
tillägg till vissa trafiklivräntor kan bli aktuell, skall
inspektionen anmäla det med ett eget yttrande till regeringen.
Förordning (2003:831).

4 § Tillägg till trafiklivränta utges utan föregående ansökan
och om möjligt i samma ordning som trafiklivräntan.

5 § I fråga om särskilt tillägg eller extra tillägg skall
försäkringsinrättning eller annan myndighet som skall utge
tillägg inhämta yttrande från Trafikskadenämnden, om
överenskommelse inte kan nås med livräntetagaren.
Förordning (2003:831).

6 § En försäkringsinrättning som inte är
trafikförsäkringsanstalt skall, i fråga om livränta som avses i
1 § första stycket 1 lagen (1967:663) om tilllägg till vissa
trafiklivräntor, senast den 10 februari varje år lämna uppgift
till Trafikförsäkringsföreningen om inrättningens kostnad för
tillägg under året. Trafikförsäkringsanstalterna skall ersätta
kostnaden före februari månads utgång. Förordning (2003:831).

7 § I fråga om livränta som avses i 1 § första stycket 1 lagen
(1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor skall
Trafikförsäkringsföreningen, på grundval av uppgifter från
försäkringsinrättningarna, varje år mellan
trafikförsäkringsanstalterna fördela de sammanlagda kostnaderna
för tillägg under året.

Föreningen skall omedelbart underrätta Finansinspektionen och
trafikförsäkringsanstalterna om fördelningen.

En trafikförsäkringsanstalt skall fullgöra betalningsskyldighet
enligt fördelningen inom tio dagar efter det att anstalten fått
kännedom om den. Förordning (2003:831).

8 § En trafikförsäkringsanstalt är skyldig att lämna
Trafikförsäkringsföreningen de upplysningar som föreningen
finner nödvändiga för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt
denna kungörelse. Förordning (2003:831).

9 § Om någon annan myndighet än Riksförsäkringsverket skall
utge tilllägg för livränta som avses i 1 § första stycket 2
lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor, skall
myndigheten samråda med verket i den omfattning som behövs.
Förordning (2003:831).

10 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen
(1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor får beslutas
av Finansinspektionen. Förordning (2003:831).

Övergångsbestämmelser

2003:831

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004, då
kungörelsen (1967:668) med tillämpningsföreskrifter till
förordningen den 1 december 1967 (nr 666) om tillägg till vissa
trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m. skall upphöra
att gälla.