Kungörelse (1967:668) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1967 (nr 666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.

SFS nr
1967:668
Departement/myndighet
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1967-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:831
Upphävd
2004-01-01

1 § Försäkringsinspektionen fastställer det procenttal med vilket
indextillägg skall utgå enligt lagen den 1 december 1967 (nr 663) om
tillägg till vissa trafiklivräntor.

Inspektionen lämnar omedelbart underrättelse om procenttalet till
riksförsäkringsverket och till annan myndighet som har att utge tillägg
samt offentliggör procenttalet på lämpligt sätt.

Finner inspektionen sådana omständigheter föreligga att tillämpning av
11 § nämnda lag kan komma i fråga, anmäler inspektonen detta med eget
yttrande till Kungl. Maj:t.

2 § Tillägg till trafiklivränta utges utan föregående ansökan och om
möjligt i samma ordning som trafiklivräntan.

3 § I fråga om särskilt tillägg eller extra tillägg inhämtar
riksförsäkringsverket eller annan myndighet, som har att utge sådant
tillägg, yttrande från trafikförsäkringsanstalternas nämnd, om
överenskommelse ej kan nås med livräntetagaren.

4 § Har annan myndighet än riksförsäkringsverket att utge tillägg, skall
myndigheten samråda med verket i den omfattning som behövs.