Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:68) angående undantag från investeringsavgift enligt förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten

SFS nr
1967:68
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-03-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 1968:101

Investeringsavgift utgår icke för

kommunalt eller enskilt beredskapsarbete för vilket statsbidrag utgår
enligt arbetsmarknadskungörelsen den 3 juni 1966 (nr 368),

byggnadsarbete för vilket ersättning utgår enligt kungörelsen den 10
april 1964 (nr 99) om ersättning av statmedel för kostnader till följd
av övergången till högertrafik,

byggnadsarbete som är föranlett av skada för vilken ersättning utgår
enligt försäkringsavtal,

byggnadsarbete för vilket byggnadskostnaden icke överstiger 50 000
kronor eller, om arbetet utgör del av byggnadsföretag eller eljest har
samband med annant byggnadsarbete, de3n sammanlagda byggndaskostnaden
icke överstiger 50 000 kronor,

annat byggnadsarbete i Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs,
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län, om
byggnadskostnaden icke uppgår till 5 000 000 kronor. Kungörelse
(1968:101).

Övergångsbestämmelser

1968:101

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen
enligt därpå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling, och gäller byggnadsarbete som igångsatts
den 5 april 1968 eller senare.