Kungörelse (1967:704) om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1957 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter

SFS nr
1967:704
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1967-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1105
Upphävd
1993-11-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, dels att vad som
föreskrives i 63 § taxeringskungörelsen den 27 juni 1957 (nr 513) om
förstörande av deklarationer och andra till ledning vid allmän
fastighetstaxering avgivna uppgifter icke skall tillämpas på
deklarationer och andra uppgifter, som avgivits till ledning vid 1957
års allmänna fastighetstaxering, dels att dessa handlingar skall
bevaras för framtiden.