Förordning (1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning

SFS nr
1967:721
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1967-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1351
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:910

1 § Ansökan om befrielse från eller nedsättning av arvsskatt
eller gåvoskatt för undvikande av eller lindring i
dubbelbeskattning prövas av Skatteverket utom i fall som
avses i andra stycket.

Om ett ärende är av särskild betydelse eller annars sådant att
det bör avgöras av regeringen, skall Skatteverket med eget
yttrande överlämna ärendet till regeringen.
Förordning (2003:910).

2 § Ansökan om befrielse från eller nedsättning av skatt ges
in skriftligen till Skatteverket.

När slutligt beslut föreligger i ärendet delges sökanden
beslutet. Om regeringen avgjort ärendet skall dessutom
Skatteverket underrättas om beslutet. Förordning (2003:910).

3 § Bestämmelser om anstånd med betalning av skatten finns i 17
kap. skattebetalningslagen (1997:483). Förordning (2001:410).

4 § Har upphävts genom förordning (2001:410).

5 § Har ansökan om befrielse från eller nedsättning av skatt
helt eller delvis bifallits, återbetalar Skatteverket för
mycket betald skatt.

Åtgärderna antecknas i Skatteverkets beslutsförteckning.
Förordning (2003:910).

6 § Finner domstol eller annan myndighet att dess beslut i
ärende om arvsskatt eller gåvoskatt kan komma att påverka
frågan om eftergift av sådan skatt i ärende om tillämpning av
skatteavtal, skall myndigheten anmäla detta till
Skatteverket.

Efter anmälan enligt första stycket kan Skatteverket ändra
tidigare beslut i ärendet. I fråga om ärende enligt 1 § andra
stycket, skall verket med eget yttrande överlämna anmälan till
regeringen. Förordning (2003:910).

Övergångsbestämmelser

2001:410

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

2. Ansökan om eftergift som getts in före ikraftträdandet skall
överlämnas till Riksskatteverket för handläggning.

2004:1351

Regeringen föreskriver att förordningen (1967:721) om
förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid
dubbelbeskattning1 skall upphöra att gälla vid utgången av
2004. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fall
skattskyldighet enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och
gåvoskatt har inträtt före utgången av 2004.