Kungörelse (1967:722) om tillämpning av avtal den 14 maj 1935 mellan Sverige och Tyska riket för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt

SFS nr
1967:722
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1967-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1193
Upphävd
1994-11-01

1 § Avtalet den 14 maj 1935 mellan Sverige och Tyska riket för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt skall lända till
efterrättelse för Sveriges del

Ang. lydelsen av avtalet och till detta fogat slutprotokoll se
bilaga fogad till 1935:572.

2 § Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om
förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid
dubbelbeskattning får medges med högst så stor del av skatten, som vid
proportionell fördelning av hela det beräknade skattebeloppet på den
egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Sverige, och den
egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Tyskland, kan antagas
belöpa på sistnämnda egendom (jfr art. 1–5).

3 § Dödsbo efter svensk medborgare eller delägare i sådant dödsbo, som
på grund av bestämmelserna i avtalet vill erhålla befrielse från
skattskyldighet i Tyskland, kan hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd
vidtages för att utverka sådan befrielse (jfr art. 6).

Övergångsbestämmelser

1967:722

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den
som avlidit efter den 18 november 1935.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 22 november 1935 (nr
572) om tillämpning av ett mellan Sverige och Tyska riket den 14 maj
1935 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande
arvsskatt.

1994:1300

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1994.

2. De genom lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Tyskland upphävda kungörelsen (1935:567) angående
särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Tyskland i
vissa beskattningsärenden, kungörelsen (1935:568) angående
handräckning åt tysk myndighet i vissa beskattningsärenden,
kungörelsen (1960:549) om tillämpning av ett mellan Sverige och
Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 ingånget avtal för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst
och förmögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter,
kungörelsen (1964:514) med vissa anvisningar rörande
tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Förbundsrepubliken
Tyskland den 17 april 1959 för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter å inkomst och förmögenhet ävensom
beträffande vissa andra skatter, kungörelsen (1967:722) om
tillämpning av avtal den 14 maj 1935 mellan Sverige och Tyska
riket för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt
samt förordningen (1975:846) om kupongskatt för person med
hemvist i Förbundsrepubliken Tyskland, m. m., skall dock
fortfarande tillämpas

a) beträffande inkomstskatt, på inkomst som förvärvas den 31
december 1994 eller tidigare,

b) beträffande förmögenhetsskatt, på skatt som tas ut på
förmögenhetstillgångar som innehas den 31 december 1994 eller
tidigare,

c) beträffande arvsskatt, på kvarlåtenskap efter person som avlider
den 31 december 1994 eller tidigare, och

d) beträffande handräckning, som verkställs den 31 december 1994
eller tidigare.