Kungörelse (1967:723) om tillämpning av avtal den 20 november 1936 mellan Sverige och Ungern för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt

SFS nr
1967:723
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1967-12-01

1 § Avtalet den 20 november 1936 mellan Sverige och Ungern för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt skall lända till
efterrättelse för Sveriges del.

2 § Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om
förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid
dubbelbeskattning får medges med högst så stor del av skatten, som vid
proportionell fördelning av hela det beräknade skattebeloppet på den
egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Sverige, och den egendom,
som enligt avtalet skall beskattas i Ungern, kan antagas belöpa på
sistnämnda egendom (jfr art. 1–5).

3 § Dödsbo efter svensk medborgare eller delägare i sådant dödsbo, som
på grund av bestämmelserna i avtalet vill erhålla befrielse från
skattskyldighet i Ungern, kan hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd
vidtages för att utverka sådan befrielse (jfr art. 6).

Övergångsbestämmelser

1967:723

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den
som avlidit efter den 31 december 1937.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 17 december 1937 (nr
1009) om tillämpning av ett mellan Sverige och Ungern den 20 november
1936 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande
arvsskatt.