Kungörelse (1967:724) om tillämpning av avtal den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående handräckning beträffande arvsskatt

SFS nr
1967:724
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1967-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:546
Upphävd
1996-02-01

1 § Avtalet den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för
undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser
angående handräckning beträffande arvsskatt, vilket avtals lydelse
ändrats genom tilläggsavtal den 8 april 1949 och den 1 juli 1963, skall
lända till efterrättelse för Sveriges del. /n1/

//n1// Ang. gällande lydelse av avtalet och till detta fogat protokoll
se bilaga fogad till 1964:711.

2 § Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om
förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid
dubbelbeskattning får medges med högst så stor del av skatten som vid
proportionell fördelning av hela det beräknade skattebeloppet på den
egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Sverige, och den egendom,
som enligt avtalet skall beskattas i Frankrike, kan antagas belöpa på
sistnämnda egendom (jfr art. 1–6).

3 § Om åtgärd av beskattningsmyndighet i Frankrike medfört beskattning
som strider mot avtalets principer, kan den som träffats av
beskattningen hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages från
svensk sida för att undvika sådan beskattning under förutsättning
antingen att han själv uppfyller de krav som bestämmelserna i artikel 4
i avtalet uppställer för att någon skall anses vara bosatt i Sverige
eller att den avlidne enligt avtalet skall anses ha varit bosatt i
Sverige vid sin död (jfr art. 7).

Ansökan bör göras inom två år efter utgången av det kalenderår, då
sökanden fick kännedom om beskattningen.

4 § Om handräckning i beskattningsärende på grund av avtalet gäller
särskilda bestämmelser (jfr art. 8).

Övergångsbestämmelser

1967:724

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den
som avlidit efter den 1 oktober 1964 och på gåvor för vilka
skattskyldighet inträtt efter nämnda dag.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 29 oktober 1964 (nr
711) om tillämpning av avtal den 24 december 1936 mellan Sverige och
Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av
bestämmelser angående handräckning beträffande arvsskatt.

Avtalet den 24 december 1936 i dess ändrade lydelse genom tilläggsavtal
den 8 april 1949 tillämpas alltjämt på dödsbo efter den som avlidit
under tiden den 9 februari 1951–den 1 oktober 1964. Bestämmelserna i
2–4 §§ i denna kungörelse äger därvid motsvarande tillämpning.