/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1967:726) om tillämpning av avtal den 17 december 1949 mellan Sverige och Norge för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap;

SFS nr
1967:726
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS1992:945
Upphävd
1992-10-01

1 § Avtalet den 17 december 1949 mellan Sverige och Norge för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
skall lända till efterrättelse för Sveriges del. /n1/

//n1// Ang. avtalets lydelse se bilaga fogad till 1950:504.

2 § Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om
förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid
dubbelbeskattning får medges med högst så stor del av skatten, som
överskjuter vad som beräknas enligt artikel VII i avtalet högst kunna
uttagas i Sverige eller, om den avlidne enligt avtalet skall anses ha
varit bosatt i Norge vid sin död, som överskjuter vad som beräknas
skola ha uttagits såsom arvsskatt, om hänsyn tagits endast till den
egendom som enligt avtalet skall beskattas i Sverige.

3 § Om åtgärd av beskattningsmyndighet i Norge medfört beskattning som
strider mot avtalets principer, kan den som träffats av beskattningen
hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages från svensk sida för att
undvika sådan beskattning under förutsättning att den avlidne enligt
avtalet skall anses ha varit bosatt i Sverige vid sin död (jfr art.
IX).

Ansökan bör göras inom två år efter utgången av det kalenderår, då
sökanden fick kännedom om beskattningen.

Övergångsbestämmelser

1967:726

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den
som avlidit efter den 12 juli 1950.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 8 september 1950 (nr
504) om tillämpning av ett mellan Sverige och Norge den 17 december
1949 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande
skatter å kvarlåtenskap.

1992:945

3. De upphävda kungörelserna skall dock fortfarande tillämpas
beträffande arvsskatt på person som avlidit före den 18 oktober 1992 och
beträffande gåvoskatt på gåva som omfattas av avtalet mellan Sverige och
Danmark och för vilken skattskyldighet uppkommit före nämnda tidpunkt.