/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1967:729) om tillämpning av avtal den 27 oktober 1953 mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap;

SFS nr
1967:729
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS1992:945
Upphävd
1992-10-01

1 § Avtalet den 27 oktober 1953 mellan Sverige och Danmark för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
skall lända till efterrättelse för Sveriges del. /n1/

//n1// Ang. avtalets lydelse se bilaga fogad till 1953:778.

2 § Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om
förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid
dubbelbeskattning får medges med högst så stor del av skatten, som
överskjuter vad som beräknas enligt artikel 6 i avtalet högst kunna
uttagas i Sverige eller, om den avlidne enligt avtalet skall anses ha
varit bosatt i Danmark vid sin död, som överskjuter vad som beräknas
skola ha uttagits såsom arvsskatt, om hänsyn tagits endast till den
egendom som enligt avtalet skall beskattas i Sverige.

3 § Om åtgärd av beskattningsmyndighet i Danmark medfört beskattning
som strider mot avtalets principer, kan den som träffats av
beskattningen hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages från
svensk sida för att undvika sådan beskattning under förutsättning
antingen att han själv uppfyller de krav som bestämmelserna i artikel 4
i avtalet uppställer för att någon skall anses vara bosatt i Sverige
eller att den avlidne enligt avtalet skall anses ha varit bosatt i
Sverige vid sin död (jfr art. 8).

Ansökan bör göras inom två år efter utgången av det kalenderår, då
sökanden fick kännedom om beskattningen.

Övergångsbestämmelser

1967:729

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den
som avlidit efter den 17 december 1953.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 30 december 1953 (nr
778) om tillämpning av ett mellan Sverige och Danmark den 27 oktober
1953 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande
skatter å kvarlåtenskap.

1992:945

3. De upphävda kungörelserna skall dock fortfarande tillämpas
beträffande arvsskatt på person som avlidit före den 18 oktober 1992 och
beträffande gåvoskatt på gåva som omfattas av avtalet mellan Sverige och
Danmark och för vilken skattskyldighet uppkommit före nämnda tidpunkt.