Kungörelse (1967:732) om tillämpning av avtal den 29 maj 1961 mellan Sverige och Republiken Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap

SFS nr
1967:732
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1967-12-01

1 § Avtalet den 29 maj 1961 mellan Sverige och Republiken Sydafrika för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap
skall lända till efterrättelse för Sveriges del. /n1/

//n1// Ang. avtalets lydelse se bilaga fogad till 1962:501.

2 § Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om
förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid
dubbelbeskattning får medges med högst så stor del av skatten, som vid
proportionell fördelning av hela det beräknade skattebeloppet på den
egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Sverige, och den egendom,
som enligt avtalet skall beskattas i Republiken Sydafrika, kan antagas
belöpa på sistnämnda egendom (jfr art. IV–IX).

3 § Om åtgärd av beskattningsmyndighet i Republiken Sydafrika medfört
beskattning som strider mot avtalets principer, kan den som träffats av
beskattningen hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages från
svensk sida för att undvika sådan beskattning under förutsättning att
den avlidne enligt avtalet skall anses ha haft hemvist i Sverige vid
sin död (jfr art. XI).

Ansökan skall göras inom två år efter det sökanden fick kännedom om den
slutliga innebörden av beskattningsåtgärden.

Övergångsbestämmelser

1967:732

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den
som avlidit efter den 16 augusti 1962.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 14 september 1962 (nr
501) om tillämpning av ett mellan Sverige och Republiken Sydafrika den
29 maj 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter å kvarlåtenskap.