Kungörelse (1967:733) om tillämpning av avtal den 15 maj 1962 mellan Sverige och Israel för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap

SFS nr
1967:733
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1967-12-01

1 § Avtalet den 15 maj 1962 mellan Sverige och Israel för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap skall lända till
efterrättelse för Sveriges del. /n1/

//n1// Ang. avtalets lydelse i engelsk text och svensk översättning se
bilaga fogad till 1963:34.

2 § Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om
förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid
dubbelbeskattning får medges med högst så stor del av skatten, som vid
proportionell fördelning av hela det beräknade skattebeloppet på den
egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Sverige, och den egendom,
som enligt avtalet skall beskattas i Israel, kan antagas belöpa på
sistnämnda egendom (jfr art. IV–X).

3 § Om åtgärd av beskattningsmyndighet i Israel medfört beskattning som
strider mot avtalets principer, kan den som träffats av beskattningen
hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages från svensk sida för att
undvika sådan beskattning under förutsättning att den avlidne enligt
avtalet skall anses ha varit bosatt i Sverige vid sin död (jfr art.
XIII).

Ansökan bör göras inom två år efter utgången av det kalenderår, då
sökanden fick kännedom om beskattningen.

Övergångsbestämmelser

1967:733

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den
som avlidit efter den 30 juni 1961.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 1 mars 1963 (nr 34) om
tillämpning av ett mellan Sverige och Israel den 15 maj 1962 ingånget
avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å
kvarlåtenskap.