Kungörelse (1967:735) om tillämpning av avtal den 25 april 1963 mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på kvarlåtenskap

SFS nr
1967:735
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1967-12-01

1 § Avtalet den 25 april 1963 mellan Sverige och Spanien för undvikande
av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående
ömsesidig handräckning beträffande skatter på kvarlåtenskap skall lända
till efterrättelse för Sveriges del. /n1/

//n1// Ang. avtalets lydelse se bilaga fogad till 1964:97.

2 § Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om
förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid
dubbelbeskattning får, i fall som avses i artikel 7 § 3 i avtalet,
medges med högst så stor del av skatten, som vid proportionell
fördelning av hela det beräknade skattebeloppet på den egendom, som
enligt avtalet skall beskattas i Sverige, och den egendom, som enligt
avtalet skall beskattas i Spanien, kan antagas belöpa på sistnämnda
egendom. I övriga fall får anstånd icke medges med högre belopp än det
lägsta av följande belopp, nämligen antingen den spanska skatt, som
erlagts eller kan antagas komma att erläggas för egendom som enligt
artikel 4 eller 5 i avtalet skall beskattas i Spanien, eller den del av
den svenska arvsskatten som vid proportionell fördelning belöper på
samma egendom.

3 § Om åtgärd av beskattningsmyndighet i Spanien medfört eller kan
komma att medföra beskattning som strider mot avtalets principer, kan
den som träffats av beskattningen hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd
vidtages från svensk sida för att undvika sådan beskattning under
förutsättning antingen att han är svensk medborgare eller att den
avlidne hade hemvist i Sverige vid sin död (jfr art. 11).

Ansökan bör göras inom två år efter utgången av det kalenderår, då
sökanden fick kännedom om beskattningen.

Övergångsbestämmelser

1967:735

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den
som avlidit efter den 28 januari 1964.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 10 april 1964 (nr 97)
om tillämpning av ett mellan Sverige och Spanien den 25 april 1963
ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å
kvarlåtenskap.