Lag (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet

SFS nr
1967:752
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:689
Upphävd
1990-07-01

1 § Rörelseidkare som avyttrar fastighet får vid beräkning av nettointäkt
av rörelsen enligt kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370) och
lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt avdrag för belopp
som avsättes till fond för återanskattning av fastighet.

2 § Avdrag erhålles endast om den avyttrade fastigheten använts i
rörelsen och den skattskyldige anskaffat eller har för avsikt att
anskaffa annan fastighet (ersättningsfastighet) för användning i rörelse.
Med anskaffning av ersättningsfastighet avses även ny-, till- eller
ombyggnad på fastighet för användning i rörelsen.

Avdrag får, om ej annat följer av 4 § andra eller tredje stycket, för ett
beskattningsår icke överstiga dubbla det belopp för vilket garanti
ställts enligt 3 §. Avdraget får ej heller överstiga beloppet av den
realisationsvinst som uppkommit genom avyttringen och som belöper på den
i rörelsen använda delen av fastigheten. Lag (1976:345).

3 § Som förutsättning för avdrag gäller, om ej annat följer av 4 § andra
eller tredje stycket, att den skattskyldige till skattemyndigheten i det
län, där han taxeras till statlig inomstskatt, överlämnat en av svensk
bank eller, efter skattemyndighetens medgivande, annan svensk
kreditinrättning utfärdad garantiförbindelse i vilken kreditinrättningen
förklarat sig intill angivet belopp svara för den kvarstående eller
tillkommande skatt som den skattskyldige kan ha att erlägga för
beskattningsår under vilket fondmedel, som icke tagits i anspråk för sitt
ändamål, återföres till beskattning. I fråga om handels- eller
kommanditbolag skall garantiförbindelsen avse den kvarstående eller
tillkommande skatt som alla delägare i bolaget kan ha att erlägga för
sådant beskattningsår. Förbindelsen överlämnas i sådant fall till
skattemyndigheten i det län där någon delägare i bolaget taxeras till
statlig inkomstskatt.

Skattemyndigheten utfärdar intyg om överlämnad garantiförbindelse. Den
skattskyldige skall foga intyget vid sin självdeklaration för det
beskattningår, för vilket avdrag yrkas.

Garantiförbindelse skall gälla till utgången av andra taxeringsåret efter
det beskattningsår då avsatta medel senast skall tagas i anspråk.
Förbindelsen skall vara utfärdad enligt formulär som riksskattenämnden
fastställer. Lag (1990:357).

4 § Avsatta medel får tagas i anspråk för avskrivning av byggnad som
anskaffats under beskattningsåret av den skattskyldige och är avsedd för
användning i hans rörelse. Till byggnaden räknas icke sådana tillgångar,
vilka enligt kommunalskattelagen skall hänföras till maskiner och andra
inventarier i rörelse vid beräkning av värdeminskningsavdrag.

Har den skattskyldige anskaffat fastighet under samma beskattningsår som
fastighet avyttrats eller har han redan under tidigare beskattningsår
anskaffat fastighet, som är avsedd som ersättning för den avyttrade, får
medel som kunnat avsättas till återanskaffningsfond i första hand tagas i
anspråk för avskrivning av byggnaden. Därvid anses som om medlen avsatts
till återanskaffningsfond och därefter omedelbart tagits i anspråk för
sitt ändamål. Garantiförbindelse enligt 3 § fordras icke i sådant fall.

Har den skattskyldige anskaffat fastighet efter utgången av det
beskattningsår då han avyttrat sådan fastighet men före den 1 april
taxeringsåret, och ger omständigheterna skälig anledning antaga att
fonden kommer att tagas i anspråk för sitt ändamål, kan skattemyndigheten
medge, att garanti icke ställes eller ställes för belopp motsvarande
skälig del av anskaffningskostaden. Lag (1990:357).

5 § Har svenskt aktiebolag i direkt ägo aktier motsvarande mer än nio
tiondelar av aktiekapitalet i ett eller flera svenska aktiebolag, kan
Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer, om särskilda skäl
föreligger, medge att återanskaffningsfond hos ett av bolagen vid
tillämpningen av denna lag helt eller delvis övertages av ett annat av
bolagen. Därvid anses fondens medel avsatta i det övertagande bolagets
rörelse det år då det överlåtande bolaget avsatte medlen. Lag (1976:345).

6 § Vid taxering för beskattningsår, då avsatta medel tages i anspråk,
medges icke avdrag för sådan avskrivning som avses i 4 § i den mån
avskrivningen motsvaras av belopp som sålunda tagits i anspråk. Den
anskaffade fastigheten anses dock nedskriven med detta belopp.

7 § Medel som avsatts till återanskaffningsfond skall tagas i anspråk
enligt 4 § senast under det beskattningsår för vilket taxering sker under
tredje taxeringsåret efter det år då avdrag för avsättningen medgavs.
Medel som ej tagits i anspråk på detta sätt skall tagas upp som
skattepliktig intäkt inom samma tid. Om den skattskyldige har svårighet
att taga medlen i anspråk inom nämnda tid, får Konungen eller myndighet
som Konungen bestämmer förlänga denna tidsfrist med ytterligare högst tre
år.

Avsatta medel, som återföres till beskattning, ökas därvid med belopp
motsvarande ränta efter tre procent om året för varje taxeringsår som
förflutit efter det år, då avdrag för avsättningen medgavs, till och med
det taxeringsår då de avsatta medlen återföres till beskattning.

Vid den taxering då avsatta medel återföres till beskattning får varken
nettointäkten eller den till kommunal inkomstskatt uppskattade inkomsten
av rörelsen upptagas till lägre belopp än beloppet av de till beskattning
återförda fondmedlen jämte ränta.

8 § Har skattskyldig tagit avsatta medel i anspråk i annan ordning än
enligt 4 § eller har den skattskyldige trätt i likvidation eller
skattskyldigt dödsbo skiftats, återföres de avsatta medlen till
beskattning för det beskattningsår, då medlen togs i anspråk eller
beslutet om likvidationen fattades eller skiftet ägde rum. Till beloppet
lägges därvid ränta enligt de grunder som anges i 7 §. I fall av
likvidation eller skifte beräknas dock räntan efter endast två procent.

Ett företags återanskaffningsfond skall återföras till beskattning om
företaget har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits enligt
tredje stycket. Till beloppet skall läggas ränta efter två procent om
året enligt de grunder som anges i 7 §.

Vid sådan fusion, som avses i 2 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt, får återanskaffningsfond övertas. Har fonden
övertagits skall det anses som om det övertagande företaget har gjort
avsättningen under det beskattningsår då avsättningen gjorts hos det
överlåtande företaget.

När medel upptages till beskattning enligt denna paragraf, äger 7 §
tredje stycket motsvarande tillämpning. Lag (1987:665).

9 § Vid tillämpning av denna lag anses tidigarae till
återanskaffningsfond avsatta medel ha tagits i anspråk före senare
avsatta medel. Lag (1976:345).

10 § har upphävts genom lag (1990:357).

11 § Skattemyndigheten upprättar förteckning över återanskaffningsfonder
enligt denna lag. I förteckningen antecknas de uppgifter, som fordras för
taxeringskontrollen, såsom medgivna avdrag, ianspråktagna eller till
beskattning återförda fondmedel och överlämnade garantiförbindelser.

Har avsatta medel tagits i anspråk för sitt ändamål, skall underrättelse
därom av skattemyndigheten tillställas den kreditinrättning som utfärdat
garantiförbindelse enligt 3 § andra stycket. Har avsatta medel endast
delvis tagits i anspråk, skall uppgift dessutom lämnas om det
garantibelopp som därefter fordras.

Har skattskyldig träffat avtal om uppförande av byggnad, vilken enligt
avtalet skall färdigställas inom den tid som enligt 7 § första stycket
gäller för ianspråktagande av avsatta medel, och styrker den
skattskyldige att han efter den avyttring som föranlett fondavsättningen
fullgjort förskotts- eller dellikvid i enlighet med avtalet, kan
skattemyndigheten medge att det belopp för vilket ställd garanti gäller
nedsättes med högst hälften av likviden. Sådant medgivande får lämnas
endast om det med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden skäligen
kan antagas att de avsatta medlen kommer att tagas i anspråk för sitt
ändamål. Underrättelse om dylikt medgivande skall av skattemyndigheten
tillställas den kreditinrättning, som utfärdat garantiförbindelsen, med
uppgift om det garantibelopp som därefter fordras.

Har avsatta medel delvis tagits i anspråk för sitt ändamål eller fordras
av annan anledning garantiförbindelse endast för mindre belopp än
tidigare och överlämnas garantiförbindelse för detta belopp, skall den
ursprungliga förbindelsen återställas. Har de avsatta medlen i sin helhet
tagits i anspråk för sitt ändamål, skall garantiförbindelsen återställas.
Har den skattskyldige anskaffat fastighet med byggnad och motsvarar
anskaffningskostnaden för byggnaden lägst beloppet av medel som innestår
i fonden, får skattemyndigheten återställa garantiförbindelsen, även om
fonden ännu icke tagits i anspråk för sitt ändamål. Är
anskaffningskostnaden för byggnaden lägre, får förbindelsen återställas,
om den skattskyldige överlämnar ny garantiförbindelse som lyder på belopp
motsvarande lägst hälften av vad som beräknas innestå i fonden, sedan
denna tagits i anspråk för avskrivning på byggnaden.

Skattemyndighet, till vilken garantiförbindelse överlämnats, skall tillse
att förbindelsen utnyttjas för sitt ändamål. Förbindelsen får dock ej
tagas i anspråk för större belopp än som motsvarar hälften av
fondavsättning som återförts till beskattning. Garantiförbindelse
återställes när den inte behövs längre. Lag (1990:357).

12 § Skattskyldig, som gjort avsättning till återanskaffningsfond eller
övertagit sådan fond, skall vid självdeklaration för det beskattningsår,
då avsättningen eller övertagande ägt rum, och för varje påföljande
beskattningsår, till dess de avsatta medlen avförts ur fonden, foga
uppgift enligt fastställt formulär om de medel som avsatts till fonden,
om fondens användning och avveckling samt om beloppet av
garantifördindelse enligt 3 § andra stycket.

13 § har upphävts genom lag (1986:1318).

Övergångsbestämmelser

1987:665

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas i fråga om
fusioner som genomförs efter utgången av juni 1987. De nya bestämmelserna
i 8 § tredje stycket tillämpas även på fusioner som genomförs enligt 87 §
lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen.

1990:357

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med 1
januari 1991.

1990:689

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1967:752) om avdrag vid
inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av
fastighet skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. Den upphävda
lagen tillämpas dock alltjämt vid 1991 och tidigare års taxeringar.

I fråga om avsättningar som skett enligt den upphävda lagen skall denna
tillämpas även vid senare års taxeringar. Med uttrycket rörelse skall
därvid avses sådan näringsverksamhet som hänför sig till rörelse.