Patentkungörelsen (1967:838)

SFS nr
1967:838
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1967-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:435

Patentansökan och diarium

1 § Svensk patentansökan ges in till patent- och
registreringsverket (Patentverket).

Internationell patentansökan som omfattar Sverige ges in till
en myndighet eller internationell organisation som enligt
konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna
till denna är behörig mottagande myndighet. Bestämmelser om
Patentverket som mottagande myndighet finns i 51-56 §§.

När det i denna kungörelse hänvisas till
tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete
avses tillämpningsföreskrifterna i deras lydelse per den 1 juli
2007.

Bestämmelserna i denna kungörelse om patentansökan gäller, om
inte något annat sägs, endast

1. svensk patentansökan,

2. internationell patentansökan som fullföljts enligt 31 §
patentlagen (1967:837) eller upptagits till handläggning enligt
38 § samma lag,

3. europeisk patentansökan som omvandlats enligt 93 §
patentlagen. Förordning (2007:519).

2 § En svensk patentansökan ska bestå av en skrivelse
(ansökningshandling) med bilagor.

Ansökningshandlingen ska vara undertecknad av sökanden eller
sökandens ombud och innehålla

1. sökandens namn och adress samt, om sökanden företräds av
ett ombud, ombudets namn och adress,

2. uppfinnarens namn och adress,

3. en kort och saklig benämning på den patentsökta
uppfinningen,

4. när patent söks av flera gemensamt, uppgift om någon av
dem är utsedd att för alla ta emot meddelanden från
Patentverket,

5. i förekommande fall uppgift om att ansökan omfattar en
sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 b §
patentlagen (1967:837), samt

6. uppgift om vilka bilagor som åtföljer
ansökningshandlingen.

Följande bilagor ska finnas:

1. en beskrivning av uppfinningen, inklusive ritningar som
behövs för att tydliggöra beskrivningen, ett eller flera
patentkrav och ett sammandrag,

2. om sökanden företräds av ombud som inte har
befullmäktigats i ansökningshandlingen, särskild fullmakt för
ombudet, samt

3. om uppfinningen har gjorts av någon annan än sökanden,
uppgift om grunden för sökandens rätt.

Ansökningsavgiften som föreskrivs i 45 § ska betalas i
samband med ansökan. Förordning (2014:435).

2 a § En patentansökan får överföras elektroniskt till
Patentverket. Den ska i sådana fall vara undertecknad med en
elektronisk signatur. Patentverket får meddela föreskrifter om
elektronisk överföring av patentansökningar till Patentverket.
Förordning (2008:368).
3 § I 8 a § patentlagen (1967:837) finns en bestämmelse om
att beskrivning, patentkrav och sammandrag i en patentansökan
ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Annan text än beskrivning, patentkrav och sammandrag får vara
skriven på svenska, engelska, danska eller norska.

Om en ingiven text är skriven på annat språk än som följer av
första eller andra stycket, ska en översättning ges in.
Patentverket får dock avstå från att kräva översättning eller
godta översättning till ett annat språk än svenska, engelska,
danska eller norska i fråga om

1. annan text än beskrivning, patentkrav och sammandrag,
samt

2. en sådan text i beskrivning eller patentkrav i en svensk
patentansökan som inte ingår i det som enligt 21 § första
stycket utgör grundhandling.

Patentverket får ta upp en ansökan till prövning innan
översättningen har kommit in. Sökanden ska dock föreläggas
att ge in översättningen innan ansökan blir allmänt
tillgänglig enligt 22 § patentlagen. Förordning (2014:435).

4 § Beskrivningen, patentkraven och sammandraget ska vara
utförda med svart text i standardtypsnitt mot vit bakgrund.
Ritningar ska vara utförda med mörka, företrädesvis svarta
linjer mot ljus, företrädesvis vit bakgrund. Beskrivningen och
tillhörande ritningar samt patentkraven och sammandraget ska
vara utförda i format A 4 (210 x 297 mm) och i form som lämpar
sig för mångfaldigande. Förordning (2008:368).

5 § För att få en sådan nyhetsgranskning som avses i 9 §
patentlagen (1967:837) ska sökanden inom tre månader från
patentansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § samma lag
skriftligen begära detta hos Patentverket och betala en
avgift som fastställts av granskningsmyndigheten. Om
patentansökan inte är skriven på ett språk som godtas av
granskningsmyndigheten, ska begäran åtföljas av en
översättning av ansökan till ett språk som Patentverket
bestämmer.

Om flera myndigheter kan komma i fråga för att utföra
nyhetsgranskningen och sökanden vill bestämma vilken av dessa
som ska utföra den, ska sökanden ange den myndigheten i sin
begäran.

En begäran enligt första stycket ska anses vara återkallad,
om patentansökan och föreskriven översättning vid utgången av
den frist som anges i första stycket inte uppfyller de
formkrav som gäller för en internationell patentansökan.
Förordning (2014:435).

5 a § Om en uppfinning avser biologiskt material från växt-
eller djurriket, eller om sådant material används i en
uppfinning, skall patentansökan innehålla en upplysning om
materialets geografiska ursprung, om detta är känt. Om
ursprunget inte är känt, skall detta anges.

Bristande upplysningar om det geografiska ursprunget eller om
sökandens vetskap om ursprunget påverkar inte prövningen av
ansökan eller de rättigheter som följer av ett meddelat patent.
Förordning (2004:162).

6 § Har upphävts genom förordning (2007:519).

7 § Patentverket för diarium över inkomna
patentansökningar.

Diariet är tillgängligt för allmänheten.

I diariet antecknas för varje ansökan

1. ansökans diarienummer,

2. ansvarig handläggare,

3. sökandens namn och adress,

4. om sökanden företräds av ombud, ombudets namn och
adress,

5. uppgift om huruvida ansökan är en svensk
patentansökan, en internationell patentansökan eller en
omvandlad europeisk patentansökan,

6. om ansökan är en svensk patentansökan, ansökans
ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen
(1967:837),

7. om ansökan är en internationell
patentansökan, den internationella ingivningsdagen samt den
dag ansökan fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller kom in
enligt 38 § samma lag,

8. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den
dag ansökan gavs in för handläggning enligt den europeiska
patentkonventionen eller, i förekommande fall, den dag som
har fastställts som ingivningsdag för den europeiska
patentansökan samt den dag ansökan kom in till Patentverket
för omvandling,

9. om prioritet har begärts, var den åberopade tidigare
ansökan har getts in, dagen för den ansökan och ansökans
nummer,

10. om ansökan har uppkommit genom delning eller utbrytning,
stamansökans diarienummer,

11. om det genom delning eller utbrytning från ansökan har
uppkommit en ny ansökan, den avdelade eller utbrutna ansökans
diarienummer,

12. om ansökan har blivit allmänt tillgänglig enligt 22 §
tredje stycket patentlagen, dagen för detta,

13. om panträtt har upplåtits i ansökan, dagen för
pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering samt
panthavarens namn och adress,

14. om ansökan är en internationell patentansökan, det
internationella ansökningsnumret,

15. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den
europeiska patentansökans nummer,

16. i ärendet inkomna skrifter och betalda avgifter, och

17. i ärendet fattade beslut.

När ansökningshandlingarna i patentärendet har blivit allmänt
tillgängliga enligt 22 § patentlagen, ska det i diariet för
varje ansökan antecknas

1. de klasser som ansökan har hänförts till,

2. uppfinnarens namn och adress, samt

3. uppfinningens benämning.
Förordning (2014:435).

8 § Har upphävts genom förordning (2007:1120).

9 § Om en patentsökt uppfinning har övergått till någon annan,
får överlåtaren eller den nya innehavaren hos Patentverket
begära att rättsövergången antecknas i patentansökningsdiariet.
I begäran skall anges grunden för rättsövergången.

Patentverket får meddela föreskrifter om i vilka fall
överlåtaren eller den nya innehavaren skall styrka
rättsövergången. Förordning (2007:519).

Prioritet

10 § En begäran om prioritet skall göras skriftligen och ges
in till patentverket i pappersform. Förordning (2000:1160).

11 § Bevis och kopior som avses i 6 b § patentlagen (1967:837)
skall ges in i den form patentverket föreskriver.
Förordning (2000:1160).

12 § Patentverket får föreskriva om undantag i vissa fall från
skyldigheten enligt 6 b-6 c §§ patentlagen (1967:837) att ge in
bevis och kopior. Förordning (2000:1160).

13 § har upphävts genom förordning (2000:1160).

Patentkrav

14 § Patentkrav skall innehålla

1. benämning på uppfinningen,

2. uppgift om den teknik, i förhållande till vilken uppfinningen utgör
något nytt (teknikens ståndpunkt), om sådan uppgift är nödvändig,

3. uppgift om det för uppfinningen nya och säregna.

Varje patentkrav får avse endast en uppfinning.

Uppfinningen skall såvitt möjligt hänföras till någon av kategorierna
alster, anordning, förfarande eller användning.

Patentkrav får ej innehålla något som är ovidkommande med hänsyn till
den i kravet angivna uppfinningen eller oväsentligt för den ensamrätt
sökanden begär.

15 § Patentansökan får innehålla flera patentkrav. Finns flera
patentkrav i en ansökan, skall de upptagas och numreras i följd.

Patentkrav kan vara självständigt eller osjälvständigt. Osjälvständigt
krav är sådant krav som avser utföringsform av uppfinning som angivits i
annat patentkrav i ansökningen och därför innefattar samtliga
bestämningar i detta krav. Annat krav är självständigt.

Till patentkrav får knytas ett eller flera osjälvständiga krav.
Osjälvständigt krav får knytas till flera föregående patentkrav. Det
skall inledas med hänvisning till sådant föregående patentkrav och
därefter upptaga de ytterligare bestämningar som kännetecknar
uppfinningen.

16 § Om en patentansökan omfattar flera uppfinningar, är dessa att anse
som beroende av varandra, om det föreligger ett tekniskt samband mellan
samtliga uppfinningar genom att ett eller flera likadana eller
motsvarande tekniska särdrag är gemensamma för dessa. Med uttrycket
tekniska särdrag avses sådana tekniska särdrag som varje uppfinning
bidrar med utöver teknikens ståndpunkt.

Frågan huruvida ett antal uppfinningar är beroende av varandra skall
avgöras utan hänsyn till om de är angivna i separata patentkrav eller
som alternativ i ett patentkrav. Förordning (1991:1331).

Beskrivning

17 § Beskrivningen får innehålla endast sådant som bidrar
till att klargöra uppfinningen. Om en nyskapad eller en annan
inte allmänt godtagen term måste användas, ska termen
förklaras. Beteckning eller måttenhet får inte avvika från
det som är allmänt brukligt i de nordiska staterna.

Om patentansökan omfattar en sådan deposition av biologiskt
material som avses i 8 b § patentlagen (1967:837), ska
sökanden i sin ansökan lämna alla de uppgifter av betydelse
om det biologiska materialets egenskaper som sökanden har
tillgång till. Förordning (2014:435).

17 a § En sådan deposition som avses i 8 b § första stycket
patentlagen (1967:837) ska göras hos en institution som är
internationell depositionsmyndighet enligt den i Budapest den
28 april 1977 avslutade överenskommelsen om internationellt
erkännande av deposition av mikroorganismer i samband med
patentärenden (Budapestöverenskommelsen).

Depositionen ska göras enligt Budapestöverenskommelsen.

Patentverket upprättar en förteckning över de institutioner
som är internationella depositionsmyndigheter enligt
Budapestöverenskommelsen. Förordning (2014:435).

17 b § Har en deposition gjorts, ska sökanden inom sexton
månader från den dag då ansökningen gjordes eller, om prioritet
yrkas, den dag från vilken prioritet begärs lämna Patentverket
skriftlig uppgift om den institution hos vilken depositionen
har gjorts och det nummer som institutionen har åsatt
depositionen. I fråga om internationella patentansökningar får
uppgifterna inom samma frist lämnas till världsorganisationens
för den intellektuella äganderätten internationella byrå.

Gör sökanden framställning om att handlingarna rörande
patentansökningen ska hållas tillgängliga tidigare än som
följer av 22 § första och andra styckena patentlagen, ska de
uppgifter som avses i första stycket lämnas senast tillsammans
med framställningen. Gör sökanden beträffande internationell
patentansökan framställning om tidigare publicering av
ansökningen enligt artikel 21.2.b i konventionen om
patentsamarbete, ska uppgifterna lämnas senast tillsammans med
framställningen om publicering.

Har en deposition överförts från en internationell
depositionsmyndighet till en annan enligt regel 5.1 i
tillämpningsföreskrifterna till Budapestöverenskommelsen, ska
sökanden underrätta Patentverket om detta och om det nya nummer
som depositionen har åsatts.

Patentverket får som bevis om att de uppgifter som avses i
första och tredje styckena är riktiga infordra kopia av det
kvitto som institutionen har utfärdat på depositionen.
Förordning (2007:1120).

17 c § En sådan ny deposition som avses i 8 b § andra stycket
patentlagen (1967:837) ska göras i den ordning som föreskrivs
i Budapestöverenskommelsen för ny deposition.

En ny deposition ska göras inom tre månader från den dag
deponenten tog emot underrättelse från den internationella
depositionsmyndigheten om att prov från det tidigare
deponerade materialet inte längre kan tillhandahållas. Om
institutionen har upphört att vara internationell
depositionsmyndighet för sådant biologiskt material som
depositionen avsåg eller om den har upphört att fullgöra sina
förpliktelser enligt Budapestöverenskommelsen och deponenten
inte har fått underrättelse om detta inom sex månader efter
det att den internationella byrån publicerade information om
det förhållandet, får dock den nya depositionen göras inom
nio månader från den publiceringen.

Inom fyra månader från det att den nya depositionen har
gjorts ska deponenten till Patentverket ge in en kopia av det
kvitto som institutionen har utfärdat på den nya
depositionen. Om den frist som avses i 17 b § första eller
andra stycket löper ut senare, får kvittot dock ges in inom
den fristen. När kvittot ges in, ska en uppgift lämnas om
numret på den patentansökan eller det patent som depositionen
hör till. Förordning (2014:435).

Sammandrag

18 § I fråga om svensk patentansökan skall sammandraget avse beskrivning
och patentkrav sådana de föreligger i de handlingar som enligt 21 §
första stycket eller 24 § första stycket utgör grundhandlingar.
Sammandraget skall innehålla uppfinningens benämning. Det skall utformas
så att av detsamma tydligt framgår det tekniska problem som uppfinningen
berör, principen för den lösning av problemet som uppfinningen innebär
samt den huvudsakliga användningen av uppfinningen. Sammandragets
slutliga lydelse skall, där så kan ske, fastställas innan ansökningen
skall hållas allmänt tillgänglig enligt 22 § andra stycket patentlagen.

Föreligger i fråga om internationell patentansökan eller omvandlad
europeisk patentansökan sammandrag som fastställts av internationell
nyhetsgranskningsmyndighet eller av det europeiska patentverket, skall
det godtagas. I annat fall fastställer patentverket sammandrag också i
sådan ansökan. I sist nämnda fall äger första stycket motsvarande
tillämpning.

Ändring av patentansökan

19 § Patentkrav får ej ändras så att det kommer att innehålla något som
icke framgår av handling, vilken enligt 21 § första eller andra stycket
eller 24 § första stycket utgör grundhandling. Ändras patentkrav så att
nya bestämningar tillkommer, skall sökanden samtidigt ange var
motsvarighet finns i grundhandlingarna.

Efter det att patentverket avgivit utlåtande om företagen
nyhetsgranskning får icke i samma patentansökan upptagas patentkrav som
anger uppfinning vilken är oberoende av uppfinning enligt tidigare
ingivna krav.

I fråga om internationell patentansökan får utlåtande om
nyhetsgranskning inte avges före utgången av den frist som gäller enligt
58 §, om inte sökanden samtycker till det.

I beskrivning och ritning får sökanden göra ändringar eller tillägg
endast om det är nödvändigt med hänsyn till 8 § patentlagen. Genom
sådana ändringar eller tillägg får patentkrav ej framstå såsom
omfattande annat än sådant, som har motsvarighet i grundhandlingarna.

20 § Ändring eller tillägg i patentkrav skall, om patentverket ej medger
annat, ske genom att ny handling inges, vilken i ett sammanhang upptar
samtliga krav.

21 § Med grundhandling avses i fråga om en svensk
patentansökan den beskrivning med tillhörande ritningar och
det eller de patentkrav på svenska, engelska, danska eller
norska som fanns ingivna på ansökans ingivningsdag enligt 8 c
eller 8 d § patentlagen (1967:837). Detsamma gäller i fråga
om en patentansökan som tas upp till handläggning enligt 38 §
patentlagen och en europeisk patentansökan som begärs
omvandlad. Om det inte fanns någon sådan handling ingiven vid
den tidpunkten, ska den beskrivning med tillhörande ritningar
och det eller de patentkrav på svenska eller engelska som
därefter först kom in anses utgöra grundhandling i den
utsträckning som innehållet har en tydlig motsvarighet i de
handlingar som fanns ingivna på ansökans ingivningsdag enligt
8 c eller 8 d § patentlagen.

Med grundhandling avses i fråga om en internationell
patentansökan som fullföljs enligt 31 § patentlagen den kopia
av beskrivningen, ritningarna och patentkravet eller
patentkraven på svenska eller engelska som har getts in
enligt samma paragraf, om ansökan är skriven på svenska eller
engelska. Om det krävs översättning för att fullfölja
ansökan, avses med grundhandling i stället den översättning
av beskrivningen, ritningarna och patentkravet eller
patentkraven som har getts in enligt samma paragraf med de
ändringar i översättningen som kan ha gjorts inom den frist
som gäller enligt 58 §.

Om sökanden har samtyckt till att ansökan tas upp till
avgörande innan den frist som anges i 58 § har löpt ut, avses
med grundhandling beskrivningen, ritningarna och patentkravet
eller patentkraven som de fanns ingivna vid den tidpunkt då
beslut fattades om avslag eller underrättelse enligt 19 §
första stycket patentlagen. Förordning (2014:435).

Delning och utbrytning

22 § Om flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna, kan
sökanden dela ansökningen i flera ansökningar. Därvid skall på
sökandens begäran ny ansökan avseende uppfinning, som hämtats från
den ursprungliga ansökningen (stamansökningen), anses gjord samtidigt
med stamansökningen. Förordning (1996:225).

23 § Har i patentansökan genom tillägg till beskrivning eller
patentkrav eller på annat sätt angivits en uppfinning, som icke
framgår av grundhandlingarna, kan genom utbrytning ur den
ursprungliga ansökningen (stamansökningen) gjord ny ansökan
avseende denna uppfinning på sökandens begäran anses gjord vid
den tidpunkt då den handling vari uppfinningen angivits inkom till
Patentverket.

Utbrytning får ske endast under förutsättning att i den nya
ansökningen skydd begärs endast för vad som framgick av
stamansökningens handlingar sådana dessa förelåg i och med att
den nya handlingen kommit in. Förordning (1993:1312).

24 § Vid delning eller utbrytning skall beskrivning med tillhörande
ritning och patentkrav, som inges samtidigt med ansökningshandlingen i
den nya ansökningen, anses såsom grundhandling.

Ny ansökan får anses uppkommen genom delning eller utbrytning endast om
det av ansökningen när den inges framgår att den är avdelad eller
utbruten ansökan. I avdelad eller utbruten ansökan skall den
ursprungliga ansökningens anges.

Ansökans allmänna tillgänglighet

25 § Om handlingarna i ett ärende som rör en patentansökan
enligt 22 § andra eller tredje stycket patentlagen (1967:837)
blir allmänt tillgängliga innan patentet har meddelats, ska
sammandraget offentliggöras så snart dess slutliga lydelse
har fastställts. Patentverket får offentliggöra också andra
delar av ansökan tillsammans med sammandraget.

En kungörelse enligt 22 § femte stycket patentlagen ska
innehålla uppgifter om

1. ansökans diarienummer och klass,

2. ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen,

3. uppfinningens benämning, och

4. sökandens och uppfinnares namn och adress.

Om prioritet har begärts, ska kungörelsen även innehålla
uppgifter om

1. var den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande har
getts in,

2. ingivningsdagen för den ansökan, och

3. ansökans nummer.

Om ansökan omfattar en deposition av biologiskt material, ska
detta anges i kungörelsen. Om sökanden med stöd av 22 §
åttonde stycket patentlagen har begärt att prov från
deponerat material ska lämnas ut endast till en särskild
sakkunnig, ska också detta anges i kungörelsen.

Om en översättning av beskrivningen och patentkravet eller
patentkraven i en internationell patentansökan har ändrats
inom den frist som gäller enligt 58 § men efter det att
handlingarna i ärendet har blivit allmänt tillgängliga, ska
en kungörelse utfärdas om detta. Förordning (2014:435).

25 a § En begäran enligt 22 § nionde stycket första meningen
patentlagen (1967:837) om att få prov från en deposition ska
utformas på det sätt som föreskrivs i regel 11 i
tillämpningsföreskrifterna till Budapestöverenskommelsen.

Den som vill få ut ett prov ska gentemot patentsökanden eller
patenthavaren förbinda sig att innan patentansökan har
avgjorts slutligt eller patentet har upphört att gälla

1. inte låta någon annan få tillgång till provet, och

2. inte använda provet annat än i experimentsyfte.

Förbindelsen ska också omfatta biologiskt material som har
härletts ur provet och som har behållit de egenskaper hos det
deponerade materialet som är väsentliga för utövandet av
uppfinningen.

Om patentsökanden eller patenthavaren uttryckligen avstår
från förbindelsen, behöver någon sådan inte lämnas.

Förbindelsen ska fogas till begäran.
Förordning (2014:435).

25 b § En begäran enligt 22 § åttonde stycket patentlagen
(1967:837) om att prov ska lämnas ut endast till en särskild
sakkunnig ska göras senast den dag då de tekniska
förberedelserna för offentliggörande av patentansökan anses
avslutade.

Patentverket upprättar en förteckning över de personer som
har förklarat sig villiga att åta sig uppdrag som sådan
sakkunnig och som är lämpliga för det. Beslut om vilka
personer som ska tas upp på förteckningen över sakkunniga ska
kungöras i den ordning som föreskrivs i 49 §.

Om prov får lämnas ut endast till en sådan sakkunnig, ska det
i begäran om prov anges vem som ska anlitas som sakkunnig.
Till begäran ska fogas en skriftlig förbindelse från den
sakkunnige gentemot patentsökanden motsvarande den
förbindelse som avses i 25 a § andra och tredje styckena. Om
begäran avser prov som ska lämnas ut enligt 22 § åttonde
stycket andra meningen patentlagen, ska förbindelsen avse 20
år från den dag patentansökan lämnades in.

Som särskild sakkunnig får den anlitas som är upptagen på
förteckningen eller som i det särskilda fallet har godtagits
av patentsökanden. Förordning (2014:435).

25 c § De förbindelser som föreskrivs i 25 a och 25 b §§
hindrar inte att biologiskt material som härletts ur provet
deponeras för en ny patentansökan, om materialet behöver
deponeras för ansökan. En förbindelse om att inte använda
provet eller material som härletts ur det annat än i
experimentsyfte gäller inte för den som fått en tvångslicens
att utnyttja uppfinningen. Förordning (2004:162).

25 d § Har en framställning om prov gjorts och möter inte hinder enligt
patentlagen eller denna kungörelse mot att prov tillhandahålls, utfärdar
patentverket bevis om detta. Patentverket överlämnar framställningen om
prov och beviset till den institution hos vilken depositionen finns.
Patentverket tillställer samtidigt patentsökanden eller patenthavaren en
kopia av framställningen och beviset.

Finner patentverket att ett sådant bevis som avses i första stycket inte
kan utfärdas, meddelar patentverket beslut om detta. Den som gjort
framställning om provet får föra talan mot beslutet genom besvär hos
patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag. Mot
patentbesvärsrättens beslut får talan inte föras.

Handläggning av patentansökan

26 § Vid prövning av förutsättningarna enligt 2 § patentlagen för
meddelande av patent skall patentverket beakta allt, varom myndigheten
får kännedom.

Patentverkets granskning skall ske på grundval av patentskrifter,
utläggningsskrifter eller publicerade patentansökningar från Sverige,
Danmark, Finland, Norge, Amerikas Förenta Stater, Frankrike,
Förbundrepubliken Tyskland, Schweiz, Storbritannien, förutvarande Tyska
riket och det europeiska patentverket eller utdrag ur dessa samt
publicerade internationella patentansökningar eller utdrag ur dessa
ävensom allmänt tillgängliga ansökningar om patent här i riket.
Därutöver kan granskningen grundas på annan tillgänglig litteratur, om
så finnes befogat.

Patentverket meddelar närmare bestämmelser om granskningen. Sådana
bestämmelser får, om särskilda förhållanden påkallar det, avvika från
föreskrifterna i andra stycket.

26 a § Om beskrivning, patentkrav och sammandrag i en
patentansökan är skrivna på engelska eller om det i
patentansökan anges att patent ska meddelas på engelska, får
Patentverket i den utsträckning det är lämpligt använda
engelska vid handläggningen av patentärendet.
Förordning (2014:435).

27 § Om det behövs för utredning angående ansökan om patent, får
patentverket anlita sakkunnig, som ej är anställd hos verket.

28 § Patentverket kan förelägga sökande att inkomma med modell, prov
eller dylikt eller att låta utföra undersökning eller försök, om så
behövs för bedömning av den patentsökta uppfinningen.

29 § Den som söker patent på en uppfinning, som han eller hon
har sökt patent på vid en utländsk patentmyndighet, ska
redovisa vad den myndigheten har upplyst honom eller henne i
fråga om uppfinningens nyhet eller patenterbarhet i övrigt.
Patentverket får förelägga sökanden att ge in en bestyrkt
avskrift av vad som på så sätt upplysts eller en försäkran om
att något besked inte har lämnats i sådant avseende.
Förordning (2009:1155).

29 a § När Patentverket bedömer att patent kan meddelas, skall
verket, innan underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen
utfärdas, till sökanden översända handlingar som visar i vilken
lydelse verket avser att meddela patentet. Patentverket kan i sådant
fall med stöd av 15 § patentlagen förelägga sökanden att dels yttra
sig i frågan, dels återsända handlingarna till verket inom viss tid.
Förordning (1993:1312).

30 § Föreskrifter om frister och anstånd meddelas av Patentverket.
Anstånd med att meddela patent kan dock medges endast när det är
fråga om att meddela patent innan ansökningen blivit allmänt
tillgänglig enligt 22 § patentlagen. Patentets meddelande kan i
sådant fall på sökandens begäran uppskjutas till dess ansökningen
blir allmänt tillgänglig enligt den bestämmelsen.
Förordning (1993:1312).

Meddelande av patent

31 § Patentverket ska framställa en patentskrift som avses i
21 § patentlagen (1967:837). Framställningen ska påbörjas
snarast möjligt efter det att sökanden har betalat
meddelandeavgiften och, i förekommande fall, gett in en
översättning enligt 19 § andra stycket samma lag. I
patentskriften ska det anges

1. vilken dag patentet har meddelats,

2. patentets nummer (patentansökans diarienummer) samt
patentets publiceringsnummer och klasser,

3. patenthavarens namn och adress,

4. om patenthavaren företräds av ombud, ombudets namn,

5. uppfinnarens namn och adress,

6. den dag ansökningshandlingarna blev allmänt tillgängliga
enligt 22 § patentlagen,

7. huruvida patentet grundas på en svensk patentansökan, en
internationell patentansökan eller en omvandlad europeisk
patentansökan,

8. om patentet grundas på en svensk patentansökan, ansökans
ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen,

9. om patentet grundas på en internationell patentansökan,
den internationella ingivningsdagen, det internationella
ansökningsnumret samt den dag då ansökan fullföljdes enligt
31 § patentlagen eller kom in enligt 38 § samma lag,

10. om patentet grundas på en omvandlad europeisk
patentansökan, den dag ansökan gavs in för handläggning
enligt den europeiska patentkonventionen eller, i
förekommande fall, den dag som har fastställts som
ingivningsdag för den europeiska patentansökan, numret för
den europeiska patentansökan samt den dag då ansökan kom in
till Patentverket för omvandling,

11. uppgifter om prioritet, var den prioritetsgrundande
ansökan har getts in, dagen för den ansökan och ansökans
nummer,

12. uppfinningens benämning,

13. om patentansökan har uppkommit genom delning eller
utbrytning, stamansökans diarienummer,

14. om patentansökan omfattar en deposition av biologiskt
material, den institution där depositionen finns samt det
nummer som institutionen har gett depositionen, och

15. anförda publikationer.
Förordning (2014:435).

32 § En kungörelse enligt 20 § första stycket patentlagen om att
patent meddelas skall innehålla de uppgifter som enligt 31 § skall
tas in i patentskriften, med undantag för anförda publikationer.
Förordning (1993:1312).

33 § När en invändning enligt 24 § patentlagen (1967:837) görs
skall det anges vad den grundas på. Patentverket får meddela
ytterligare föreskrifter om innehållet i och handläggningen av
invändningar. Förordning (2007:519).

34 § Företrädes invändare av ombud, skall fullmakt för ombudet inges.

35 § Patenthavaren skall få en kopia av samtliga skrivelser från
invändare. I övrigt gäller bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen
(1986:223). Förordning (1993:1312).

36 § Om en skrivelse som har betydelse i ett patentärende kommer
in innan patentet har meddelats, skall sökanden underrättas om
detta. Patentverket skall, utom när det är fråga om bättre rätt till
uppfinningen, göra avsändaren uppmärksam på möjligheten att
göra invändning om patent meddelas. Förordning (1993:1312).

Patentbegränsning m.m.

36 a § När en begäran görs hos Patentverket om att ett patent
skall begränsas eller upphävas enligt 40 a § patentlagen
(1967:837), skall patenthavaren uppge om

1. det pågår ett invändningsförfarande enligt artikel 99 i den
europeiska patentkonventionen eller ett mål om ogiltighet
enligt 52 § patentlagen som avser patentet,

2. det har gjorts en begäran om begränsning eller upphävande av
patentet enligt artikel 105 a i den europeiska
patentkonventionen, eller

3. patentet är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk
genom betalningssäkring eller om en tvist om överföring av
patentet pågår vid en domstol.

Inträffar något som avses i första stycket 1-3 efter det att en
begäran om begränsning eller upphävande har gjorts hos
Patentverket men innan ärendet slutligt avgjorts, skall
patenthavaren underrätta Patentverket om detta utan dröjsmål.
Förordning (2007:519).

36 b § Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter om
innehållet i och handläggningen av begäran om patentbegränsning
eller upphävande av patent enligt 40 a § patentlagen
(1967:837). Förordning (2007:519).

Utfärdande av närmare föreskrifter

37 § Pantentverket meddelar närmare föreskrifter om patentansökan och
dess handläggning.

Patentregistret m. m.

38 § Patentregistret och det diarium som avses i 7 § förs med
hjälp av automatiserad behandling. Registren ska hållas
tillgängliga hos Patentverket. Förordning (2007:1120).

38 a § Patentregistret innehåller uppgift om

1. patent som meddelats här i riket, och

2. europeiskt patent som har verkan här i riket.
Förordning (2001:774).

38 b § De register som avses i 38 § ska ge offentlighet åt den
information som ingår i registren.

I fråga om personuppgifter ska registren ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller
annan allmän eller enskild verksamhet där den registrerade
informationen utgör underlag för prövningar eller beslut,

2. förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som
registreras eller av verksamhet som har anknytning till sådan
egendom,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information
som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande
register,

4. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige
bindande internationellt åtagande, eller

5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt
lag eller annan författning och

a) som avser verksamhet som har anknytning till egendom som
registreras,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
registrerad information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.
Förordning (2007:1120).

38 c § Patentverket är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för de register som avses i
38 §. Förordning (2007:1120).

38 d § Patentverket skall se till att det inte uppkommer något
otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet
eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får
verket i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av
personuppgifter. Förordning (2001:774).

38 e § Patentverket får för de ändamål som anges i 38 b § medge
direktåtkomst till de register som avses i 38 §.
Förordning (2007:1120).

38 f § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:774).

38 g § Att beslut om rättelse eller avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a §
förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:774).

39 § I patentregistret skall antecknas de uppgifter som anges i
31 § 1-14. Därutöver skall antecknas uppgifter om

1. den dag då en invändning mot patentet har getts in,

2. den dag då beslut har meddelats om patentets upprätthållande
i ändrad lydelse eller om begränsning eller upphävande av
patentet eller om avslag på en invändning, och

3. den dag då panträtt har upplåtits i patentet och då ansökan
gjorts om registrering samt panthavarens namn och adress.
Förordning (2007:519).

40 § Ett europeiskt patent ska föras in i registret när det
europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att bifalla
patentansökan, om sökanden har gett in översättningen och
betalat avgiften enligt 82 § första stycket patentlagen
(1967:837). När ett europeiskt patent förs in i registret,
ska det antecknas dagen då det europeiska patentverket har
kungjort sitt beslut, dagen då översättningen och avgiften
enligt 82 § första stycket patentlagen har kommit in samt
uppgifter motsvarande de som anges i 31 § och 39 § 3, om
sådana uppgifter finns.

Om det europeiska patentverket har upphävt ett europeiskt
patent eller beslutat att ett sådant patent ska upprätthållas
i ändrad lydelse eller begränsas, ska det antecknas i
registret. Om patenthavaren i ett fall då patentet ska
upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas har gett in
översättning och betalat avgift som avses i 82 § andra
stycket patentlagen, ska det antecknas.

Om det europeiska patentverket enligt artikel 112 a i den
europeiska patentkonventionen har undanröjt ett beslut och
det undanröjda beslutet avsåg ett europeiskt patent med
verkan i Sverige, ska beslutet antecknas i registret.
Förordning (2014:435).

41 § En kungörelse om beslut angående en invändning enligt 25 §
fjärde stycket patentlagen skall innehålla uppgift om patentets
nummer och klasser, uppfinningens benämning, patenthavarens
namn samt den dag beslutet fattades. Förordning (1993:1312).

42 § När årsavgift inbetalats eller anstånd med erläggande av
årsavgiften beviljats, antecknas det i registret.

Har patent förfallit enligt 51 § patentlagen, antecknas i registret den
dag från vilken patentet upphört att gälla.

Har framställning gjorts enligt 72 § patentlagen om att årsavgift skall
anses erlagd i rätt tid, antecknas detta ofördröjligen i registret. Även
slutligt beslut i ärendet antecknas.

43 § Har någon till patentverket anmält, att han väckt talan om patents
ogiltighet, om överförande av patent eller om tvångslicens, antecknas
det i registret.

När avskrift av dom eller slutligt beslut sänts till patentverket enligt
70 § patentlagen, antecknas det i registret. När domen eller beslutet
vunnit laga kraft göres sådan anteckning, att den huvudsakliga utgången
i målet kan utläsas av registret.

Har patentverket förklarat patent upphört enligt 54 § patentlagen,
antecknas det i registret.

44 § En anteckning om övergång eller licensupplåtelse av patent enligt
44 § patentlagen skall innehålla rättsinnehavarens namn och adress samt
dagen för övergången eller upplåtelsen. På begäran skall beträffande
licens antecknas om patenthavarens rätt att upplåta ytterligare licens
begränsats. Om en fråga om anteckning av övergång eller licensupplåtelse
inte omedelbart kan avgöras, skall det ändå anmärkas i registret att
anteckning har begärts.

Har patent utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom
betalningssäkring, antecknas det efter anmälan i registret.

Registrering enligt 95 § patentlagen om panträtt i patent skall
innehålla panthavarens namn och adress samt dagen för pantupplåtelsen,
dagen för ansökan om registrering och dagen för beslut om registrering.

Anmälan om ändring rörande ombud antecknas i registret.

Har patentverket fått en sådan underrättelse om överföring av deposition
som avses i 17 b § tredje stycket eller sådant kvitto på ny deposition
som avses i 17 c § tredje stycket, skall anteckning om överföringen
eller den nya depositionen göras i registret. Förordning (1991:1331).

Avgifter

45 § I ärende om ansökan om patent skall, utöver årsavgifter enligt 46 §,
avgifter betalas med de belopp som anges i avdelning A i bilagan till
denna kungörelse. Förordning (1991:1331).

46 § Årsavgifter för patentansökningar och patent skall betalas med de
belopp som anges i avdelning B i bilagan till denna kungörelse.
Förordning (1991:1331).

47 § I ärende om meddelat patent betalas avgifter med de belopp som
anges i avdelning C i bilagan till denna kungörelse. Förordning
(1991:1331).

47 a § I ärenden om tilläggsskydd skall avgifter betalas med de
belopp som anges i avdelning D i bilagan till denna kungörelse.
Förordning (2007:253).

48 § Avgift, som icke erlagts i rätt tid eller erlagts med otillräckligt
belopp så att betalningen icke kan godtagas, skall återbetalas.

Patentverkets kungörelser

49 § Kungörelser i patentärenden införes i en av patentverket utgiven
publikation.

Särskild talan

50 § En talan som avses i 52 § femte stycket patentlagen
(1967:837) förs av allmän åklagare, om inte regeringen för
ett särskilt fall förordnar en annan myndighet.

Mottagande myndighet för internationell patentansökan

51 § Patentverket är mottagande myndighet för internationell
patentansökan från sökande som är svensk medborgare eller har hemvist i
Sverige eller driver rörelse i Sverige eller är juridisk person, som
bildats enligt svensk lag. Sådan sökande får inge internationell
patentansökan också till det europeiska patentverket.

Göres internationell patentansökan av flera och är någon av de sökande
sådan fysisk eller juridisk person som avses i första stycket, gäller i
fråga om ansökans ingivande vad där sägs.

52 § I sin egenskap av mottagande myndighet tar Patentverket
emot, kontrollerar och vidarebefordrar internationella
patentansökningar i enlighet med konventionen om
patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna.

Sökanden skall till Patentverket i dess egenskap av mottagande
myndighet betala

1. sådan internationell ansökningsavgift som avses i regel 15.1
i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om
patentsamarbete inom en månad från det att ansökan togs emot,

2. sådan nyhetsgranskningsavgift som avses i regel 16.1 i
nämnda föreskrifter inom en månad från det att ansökan togs
emot,

3. sådan vidarebefordringsavgift som avses i regel 14.1 i
nämnda föreskrifter inom en månad från det att ansökan togs
emot, och

4. sådan avgift för återställande av prioritet som avses i
regel 26bis.3.d i nämnda föreskrifter.

Om den avgift som avses i andra stycket trots anmodan inte har
betalats inom föreskriven frist, får Patentverket förelägga
sökanden att inom en månad från det att föreläggandet skickades
till sökanden betala det felande beloppet samt, om det inte
gäller en avgift enligt andra stycket 4, en förseningsavgift.
En avgift som har betalats på detta sätt skall anses vara
betald i rätt tid.

Patentverket får meddela föreskrifter om storleken på de
avgifter som avses i andra stycket 2-4 samt den
förseningsavgift som avses i tredje stycket.
Förordning (2007:519).

52 a § Patentverket ser till att bevis om tidigare
patentansökan hos verket, i enlighet med regel 17.1.b i
tillämpningsföreskrifterna till konventionen om
patentsamarbete, överförs till den internationella byrå som
nämns i 17 b §. Förordning (2007:1120).

53 § En internationell patentansökan som ges in till
Patentverket skall vara skriven på svenska, danska, finska,
norska eller engelska. Ansökningshandlingen får vara skriven på
engelska även om ansökan i övrigt är skriven på något annat
språk.

Om ansökan är skriven på något annat språk än engelska skall
sökanden till Patentverket ge in en översättning av ansökan
till engelska i enlighet med regel 12.4.a i
tillämpningsföreskrifterna till konventionen om
patentsamarbete. Om en sådan översättning inte har getts in
inom fjorton månader från den internationella ingivningsdagen
eller ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som
prioritetsgrundande, får Patentverket förelägga sökanden att
inom 16 månader från nämnda dag ge in översättningen och betala
en förseningsavgift motsvarande 25 procent av den
internationella ansökningsavgift som anges i 52 § andra stycket
1. Förordning (2007:519).

54 § Över internationella patentansökningar som ingivits till
patentverket föres särskilt diarium. Diariet är ej tillgängligt för
allmänheten.

55 § Har upphävts genom förordning (2007:1120).

56 § Patentverket ska i enlighet med konventionen om
patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna
vidarebefordra en mottagen internationell patentansökan till
den internationella byrå som nämns i 17 b §, om inte något
annat följer av lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.
Förordning (2007:1120).

Fullföljd av internationell patentansökan m. m.

57 § Om en internationell patentansökan har gjorts på annat
språk än svenska eller engelska, ska en översättning av
ansökan ges in vid fullföljd enligt 31 § patentlagen
(1967:837) och vid sådan begäran om prövning som avses i 38 §
första stycket samma lag. I ett sådant fall gäller 3 § tredje
stycket i tillämpliga delar. Patentverket får meddela
bestämmelser om lättnad för sökanden i fråga om översättning
i de fall då en internationell patentansökan endast till viss
del fullföljs avseende Sverige. Förordning (2014:435).

57 a § Har sökanden beträffande en internationell patentansökan gjort
vad som enligt 31 § patentlagen krävs för fullföljd av ansökningen men
har patentverket då ännu inte fått någon underrättelse från
internationella byrån om att ansökningen har kommit in dit, skall
patentverket meddela internationella byrån detta. Förordning (1984:938).

58 § Den frist som avses i 34 § patentlagen (1967:837) är fyra
månader från utgången av den frist för fullföljd av den
internationella patentansökan som anges i 31 § första stycket
patentlagen. Förordning (2007:519).

58 a § En sådan underrättelse som avses i 36 § första eller tredje
stycket eller 37 § patentlagen skall avsändas till sökanden i
rekommenderad försändelse.

58 b § Fristen för att framställa begäran om prövning enligt 38 § första
stycket patentlagen är två månader från det den mottagande myndigheten
eller internationella byrån avsände underrättelse till sökanden om ett
sådant beslut som avses i nämnda stycke.

Visar sökanden att han har tagit emot en sådan underrättelse som avses i
första stycket mer än sju dagar efter den dag då underrättelsen har
dagtecknats, förlängs fristen med så många dagar utöver sju som har
förflutit från dagtecknandet till dess sökanden tog emot underrättelsen.

Diarium över europeiska patentansökningar

59 § Patentverket för ett särskilt diarium över sådana
europeiska patentansökningar beträffande vilka översättningar
som avses i 88 § patentlagen (1967:837) har kommit in till
Patentverket. Diariet är tillgängligt för allmänheten.

I diariet antecknas för varje ansökan dess nummer vid det
europeiska patentverket, sökandens namn och adress samt dagen
då översättningen kom in liksom om översättningen har
kungjorts. I övrigt antecknas den dag som har fastställts som
ingivningsdag för ansökan, uppfinnarens namn och adress,
uppfinningens benämning, sådana uppgifter som avses i 7 §
tredje stycket 4, 9 och 13 samt om ansökan är en europeisk
avdelad ansökan.

Om det ges in en översättning som avses i 82 § första stycket
patentlagen, ska detta antecknas i diariet liksom om
översättningen har kungjorts. Förordning (2014:435).

Översättning av europeiskt patent och europeisk patentansökan

60 § En översättning som avses i 82 § första stycket
patentlagen (1967:837) ska åtföljas av en uppgift om
patentansökans nummer, uppfinningens benämning samt sökandens
namn och adress. En översättning som ska ges in enligt 82 §
andra stycket patentlagen ska åtföljas av en uppgift om
patentets nummer samt patenthavarens namn och adress.

Om bestämmelserna i första stycket inte uppfylls, ska någon
översättning inte anses ingiven. Förordning (2008:130).

61 § En översättning som avses i 88 § patentlagen (1967:837)
skall åtföljas av en uppgift om ansökans nummer samt sökandens
namn och adress. Uppfylls inte detta, skall någon översättning
inte anses ingiven. Förordning (2007:519).

62 § En kungörelse om översättning som avses i 82 § patentlagen
(1967:837) skall innehålla de uppgifter som skall åtfölja
översättningen, benämning på uppfinningen samt uppgift om när
det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att meddela
patentet, upprätthålla det i ändrad lydelse eller begränsa det.

En kungörelse om översättning som avses i 88 § patentlagen
skall innehålla de uppgifter som skall åtfölja översättningen,
uppgift om vad sådan uppfinning som anges i de översatta
patentkraven avser, uppgift om ansökans ingivningsdag samt, om
prioritet yrkats, upplysning om det och om ingivningsdagen för
den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande.
Förordning (2007:519).

63 § Har upphävts genom förordning (2014:435).

64 § Avgiften för Patentverkets offentliggörande av en
översättning enligt 82 § patentlagen (1967:837) ska betalas
med samma belopp som gäller för meddelandeavgift enligt 19 §
andra stycket samma lag. Förordning (2014:435).

Mottagande av europeisk patentansökan

65 § Om en europeisk patentansökan ges in till Patentverket,
skall verket i enlighet med regel 35.2 och regel 35.3 i
tillämpningsföreskrifterna till den europeiska
patentkonventionen ange inkomstdagen på ansökningshandlingarna,
lämna sökanden bevis om mottagandet av handlingarna samt
underrätta det europeiska patentverket.

Patentverket skall i enlighet med artikel 77 i den europeiska
patentkonventionen och regel 37 i tillämpningsföreskrifterna
till denna översända ansökan till det europeiska patentverket,
om inte något annat följer av lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar. Förordning (2007:519).

Omvandling av europeisk patentansökan

66 § Inkommer till patentverket europeisk patentansökan som översänts
enligt artikel 136 i den europeiska patentkonvention, skall patentverket
snarast underrätta sökanden härom.

Ansökningsavgift och översättning som avses i 93 § första stycket
patentlagen skall vara patentverket tillhanda inom tre månader från det
sökanden mottagit underrättelse enligt första stycket.
Ansökningsavgiften beräknas som för ansökan enligt 8 § patentlagen.

Tilläggsskydd

67 § En ansökan om tilläggsskydd eller förlängd giltighetstid
för ett tillläggsskydd som avses i 105 § patentlagen
(1967:837) ska vara skriven på svenska eller engelska.

Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter om
innehållet i och handläggningen av en ansökan i ärenden om
tilläggsskydd enligt 105 § patentlagen. Förordning (2014:435).

68 § I patentregistret skall antecknas

1. uppgifter som har kungjorts enligt artiklarna 9.2, 11 och 16
i rådets förordning (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om
införande av tilläggsskydd för läkemedel ,

2. uppgifter som har kungjorts enligt artiklarna 9.2, 11 och 16
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av
den 23 juli 1996 om införande av tilläggsskydd för
växtskyddsmedel , och

3. när årsavgift har betalats enligt 105 § andra stycket
patentlagen. Förordning (1997:42).

Övergångsbestämmelser

76 § Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.

Genom kungörelsen upphävs kungörelsen den 31 december 1895
(nr 105 s. 1) angående beskaffenheten av de handlingar, som i
patentärenden inlämnas och kungörelsen den 18 november 1898
(nr 99 s. 12) om patentregistrets förande m. m.
Förordning (1993:1312).

Bilaga

Avgiftslista

Avdelning A Kronor

Ansökningsavgift enligt 8 § femte stycket patentlagen för
svensk patentansökan, bestående av

a) anmälningsavgift 500
b) granskningsavgift 2 500
c) tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 150

Ansökningsavgift enligt 8 § femte stycket patentlagen för
fullföljd av internationell patentansökan enligt 31 § första
stycket patentlagen eller omprövning av sådan ansökan enligt
38 § andra stycket patentlagen, bestående av

a) anmälningsavgift 500
b) granskningsavgift 2 500
c) tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 150

Särskild tilläggsavgift i fall då

1. ansökan fullföljs enligt 31 § första stycket patentlagen
och omfattar uppfinning som inte varit föremål för vare sig
internationell nyhetsgranskning eller internationell
förberedande patenterbarhetsprövning samt varken 36 eller
37 § patentlagen är tillämplig, eller

2. ansökan fullföljs enligt 31 § andra stycket patentlagen
och omfattar uppfinning som inte varit föremål för
internationell förberedande patenterbarhetsprövning samt
varken 36 eller 37 § patentlagen är tillämplig 3 000

Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 31 § tredje stycket
patenlagen 500

Avgift till patentmyndigheten enligt 36 eller 37 § patentlagen 1 000

Återupptagningsavgift enligt 15 § tredje stycket
eller 19 § andra stycket patentlagen 500

Meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket
patentlagen och avgift enligt 82 § samma lag:

Grundavgift för offentliggörande 1 400

– tilläggsavgift för offentliggörande för varje
påbörjad sida som ansökan omfattar utöver åtta
sidor (antalet sidor beräknas efter
publiceringsformat) 175

– tilläggsavgift för varje patentkrav som har
tillkommit efter ansökans ingivningsdag, om
antalet krav därmed överstiger det antal som
ansökningsavgift har betalats för 150

Avgift för särskild kungörelse enligt 22 § femte
stycket patentlagen 500

Avgift för ändring av översättning som har getts
in enligt 60 § 900

Förklaringsavgift enligt 72 § patentlagen 1 000

Avgift enligt 88 § första stycket patentlagen 500

Registreringsavgift enligt 104 § patentlagen 500

Avdelning B

Årsavgifter för patentansökningar och patent ska betalas med
följande belopp

År Kronor

1 300

2 450

3 550

4 1 000

5 1 300

6 1 600

7 1 800

8 2 200

9 2 500

10 2 800

11 3 100

12 3 400

13 3 800

14 4 100

15 4 400

16 4 700

17 5 000

18 5 400

19 5 700

20 6 000

En årsavgift, som enligt 41 § tredje stycket eller 42 § tredje
stycket patentlagen betalas senare än när den förföll till
betalning, ska höjas med 20 procent.

Avdelning C

I ärenden om meddelat patent utgår följande avgifter

Kronor

Förklaringsavgift enligt 72 § patentlagen 1 000

Registreringsavgift enligt 104 § patentlagen 500

Ansökan om anteckning

av ny eller ändrad innehavare 500

av licens 500

av adressändring 500

Ansökan om begränsning eller upphävande av patent
enligt 40 a § patentlagen 8 500

Avdelning D Kronor

Avgift för ansökan om tilläggsskydd enligt 105 §
första stycket patentlagen 5 000

Avgift för ansökan om förlängd giltighetstid för
ett tilläggsskydd enligt 105 § första stycket
patentlagen 3 000

Årsavgifter för tilläggsskydd enligt 105 § andra
stycket patentlagen, för varje påbörjat år 10 000
Förordning (2014:435).

Övergångsbestämmelser

1978:151

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1978 utom såvitt avser
17 § andra, tredje och fjärde styckena. Nämnda bestämmelser skall träda i
kraft den 1 oktober 1978.

2. Skall patentansökan behandlas och avgöras enligt patentlagen i dess
lydelse före den 1 juni 1978, gäller beträffande sådan ansökan
kungörelsen i dess äldre lydelse.

3. I fråga om annan före ikraftträdandet gjord patentansökan än sådan
som avses under 2 skall gälla följande.

2, 9, 10 och 16 §§ skall tillämpas i sin äldre lydelse i stället för 2,
10, 11 och 17 §§ i deras nya lydelse.

Tryckningsavgift som uttages enligt 20 § patentlagen i dess lydelse före
den 1 juni 1978 består av grundavgift och tilläggsavgift beräknade på
samma sätt och efter samma belopp som den grundavgift för tryckning och
den tilläggsavgift för tryckning som ingår i utläggningsavgiften enligt
nya 45 §.

4. Ansökan som har ingivits före ikraftträdandet, får utan hinder av
24 § andra stycket anses uppkommen genom delning eller utbrytning.

5. I fråga om tilläggspatent som har meddelats enligt patentlagen i dess
lydelse före den 1 juni 1978 fortsätter äldre bestämmelser att gälla.

6. Skall beträffande patent tillämpas 51 § patentlagen i dess lydelse
före den 1 juni 1978 gäller beträffande sådant patent 45, 51 och 52 §§ i
deras äldre lydelse i stället för 42, 47 och 48 §§ i deras nya lydelse.

7. Europeisk patentansökan som har omvandlats enligt punkt 5 i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1978:149) om
ändring i patentlagen, skall vid tillämpning av denna kungörelse anses
lika med europeisk patentansökan som har omvandlats enligt 93 §
patenlagen. I fråga om avgift och översättning som föreskrivs i nämnda
punkt äger 66 § andra stycket motsvarande tillämpning.

1983:435

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1983.

2. I fråga om en sådan patentansökan för vilken 8, 22 och 56 §§
patentlagen skall tillämpas i sin äldre lydelse gäller att 17 § andra,
tredje och fjärde styckena skall tillämpas i sin äldre lydelse i stället
för 17 a, 17 b, 17 c, 25 a, 25 b, 25 c, och 25 d §§. Utan hinder av vad
nu har sagts skall dock 25 a, 25 c och 25 d tillämpas i stället för 17 §
fjärde stycket i dess äldre lydelse när det gäller framställning att med
stöd av 22 § sjätte stycket patentlagen få prov från en sådan
ersättningsdeposition som avses i punkt 3 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (1983:433) om ändring i patentlagen
(1967:837).

3. En sådan ersättningsdeposition som avses i punkt 2 i ikraftträdande-
och övergångsbestämmelserna till lagen (1983:433) om ändring i
patentlagen (1967:837) skall göras i form av en deposition enligt
Budapestöverenskommelsen.

Har den kultur som skall ersättas upphört att vara livsduglig eller kan
av annan orsak prov inte tillhandahållas från den, skall
ersättningsdepositionen göras inom tre månader från den dag få
deponenten fick vetskap om att prov inte längre kan tillhandahållas. I
annat fall får ersättningsdepositionen göras när som helst. Deponenten
skall, inom fyra månader från det att ersättningsdepositionen gjordes,
till patentverket inge bevis om den samt en skriftlig försäkran till
patentverket att ersättningsdepositionen utgörs av samma mikroorganism
som den tidigare depositionen. Har en ersättningsdeposition gjorts i
föreskriven ordning, skall det antecknas i patentregistret, om
depositionen hör till ett patent.

4. Med “avgiftsår” i 46 § skall förstås detsamma som med “patentår” i
paragrafen i dess äldre lydelse när det är fråga om sådana patent för
vilka bestämmelserna i patentlagen om årsavgifter för patent gäller i
sin lydelse före den 1 oktober 1983.

1984:938

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985 utom såvitt avser 46
§ första stycket. Nämnda bestämmelse skall träda i kraft den 1 februari
1985.

De nya beloppen i 46 § första stycket tillämpas även på årsavgifter för
avgiftsår som börjar före ikraftträdandet, om avgiften förfaller till
betalning efter denna tidpunkt. Har årsavgift erlagts i förskott enligt
vad därom är föreskrivet innan förordningen utkom från trycket, skall
tidigare avgiftsbelopp gälla.

1991:1331

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1991.

De nya föreskrifterna i bilagan, avdelning B, tillämpas även på
årsavgifter för avgiftsår som börjat löpa före ikraftträdandet, om
avgiften förfaller till betalning efter denna tidpunkt. Om årsavgift har
betalats i förskott, enligt vad som är föreskrivet, innan förordningen
trädde i kraft, gäller dock äldre föreskrifter.

1993:1312

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

2. I fråga om patentansökningar som har godkänts för utläggning
före ikraftträdandet gäller 21–23, 25, 30–33, 36, 39 och 41 §§ i sin
äldre lydelse.

2001:128

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2001.
Föreskrifterna i avdelning B och D i bilagan gäller även
årsavgift för avgiftsår som börjat löpa före ikraftträdandet om
avgiften förfaller till betalning efter denna tidpunkt. Om
årsavgiften har betalats i förskott gäller dock äldre
föreskrifter.

2003:1071

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. I fråga om
internationella patentansökningar för vilka internationell
ingivningsdag fastställs till den 1 januari 2004 eller senare
gäller 52 och 53 §§ i deras nya lydelse. I fråga om
internationella patentansökningar som getts in före den 1
januari 2004 men för vilka internationell ingivningsdag
fastställs till den 1 januari 2004 eller senare gäller 52 och
53 §§ i deras äldre lydelse.

2006:1067

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

2. I fråga om patentansökningar som har gjorts eller fullföljts
hos patentverket före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

3. Äldre bestämmelser gäller även för patentansökningar som
före ikraftträdandet har givits in till patentverket i samband
med prövning enligt 38 § andra stycket patentlagen (1967:837).

2007:519

1. Denna förordning träder i kraft den 13 december 2007 i fråga
om 40, 62 och 65 §§, den 2 juli 2007 i fråga om bilagan till
kungörelsen och i övrigt den 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna skall, om inte annat följer av punkten
3, tillämpas även på patent som har meddelats eller sökts före
ikraftträdandet.

3. I fråga om handläggning och avgörande av patentansökningar
som gjorts före ikraftträdandet gäller 5 och 7 §§, 21 § första
stycket, 25 § andra stycket och 31 § första stycket 8 i äldre
lydelse.

2008:130

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på europeiska patent
beträffande vilka kungörelse om att patentet meddelats
publicerats i den europeiska patenttidningen efter
ikraftträdandet.

2009:1155

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Föreskrifterna i avdelning B i bilagan gäller även
årsavgift för avgiftsår som börjat löpa före ikraftträdandet
om avgiften förfaller till betalning efter denna tidpunkt. Om
årsavgiften har betalats i förskott gäller dock äldre
föreskrifter.

2011:449

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. Äldre
bestämmelser tillämpas för patentansökningar som inkommit
före ikraftträdandet.

2012:620

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller för årsavgifter som betalas före
den 1 december 2012.

2014:435

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

2. I fråga om en svensk patentansökan som har gjorts, en
internationell patentansökan som har fullföljts och en
europeisk patentansökan som har begärts omvandlad före
ikraftträdandet gäller 2, 3, 5, 7, 17, 17 a, 17 c, 21, 25–25
b, 31, 50, 57 och 67 §§ i sina äldre lydelser. 26 a § ska
inte tillämpas i fråga om sådana ansökningar.

3. I fråga om en europeisk patentansökan för vilken det
europeiska patentverket har fastställt en ingivningsdag som
ligger före ikraftträdandet gäller 40, 59 och 64 §§ och
bilagan till kungörelsen i sina äldre lydelser samt den
upphävda 63 §. Detsamma gäller i fråga om ett europeiskt
patent för vilket det europeiska patentverket före
ikraftträdandet har kungjort sitt beslut att bifalla
patentansökan.