Kungörelse (1967:845) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av patent

SFS nr
1967:845
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1967-12-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 5 § andra stycket patentlagen den 1
december 1967 (nr 837), funnit gott förordna, att reservdelar och
tillbehör till luftfartyg får utan hinder av patent införas till riket
och användas här för reparation av luftfartyg, hemmahörande i främmande
stat som är ansluten till Chicagokonventionen den 7 december 1944
angående internationell civil luftfart och dessutom antingen är ansluten
till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella
äganderätten eller har en patentlagstiftning vilken erkänner uppfinning
som gjorts av medborgare i annan till Chicagokonventionen ansluten stat
och lämnar tillfredsställande skydd åt sådan uppfinning.