Lag (1967:866) med anledning av sammanslagning av medicinalstyrelsen,medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och socialstyrelsen

SFS nr
1967:866
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1967-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1081
Upphävd
2012-01-01

Vad i lag eller annan författning föreskrives om medicinalstyrelsen
eller medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd skall i stället avse
socialstyrelsen.