Förköpslag (1967:868)

SFS nr
1967:868
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1967-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:265
Upphävd
2010-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:35

1 § Kommun har förköpsrätt enligt denna lag vid försäljning som
omfattar

1. fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för
tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning,

2. fast egendom som behöver rustas upp eller som behöver byggas om för
att tillgodose bostadsförsörjningen eller något ändamål som anknyter
till den,

3. fast egendom som behövs för att tillgodose ett väsentligt behov av
mark eller anläggning för idrott eller friluftsliv,

4. fast egendom med byggnad som bör bevaras därför att den är värdefull
från kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt,

5. fast egendom som är bebyggd med hus som behöver användas som bostad
för permanent bruk och som är belägen inom ett område där det råder en
avsevärd efterfrågan på fritidsbostäder.

Förköpsrätt föreligger även vid försäljning av tomträtt i sådan egendom
som avses i första stycket. Vad i lagen sägs om fast egendom eller
fastighet skall, om ej annat är föreskrivet, i tillämpliga delar gälla
även tomträtt. Vad som sägs om lagfart skall, när försäljning omfattar
tomträtt, i stället avse inskrivning av förvärv av tomträtt.

Förköpsrätt enligt första stycket 5 föreligger inom de kommuner som
anges i bilaga till denna lag. Regeringen meddelar närmare föreskrifter
om inom vilka områden av kommunerna som förköpsrätten föreligger. Lag
(1984:301).

2 § Förköpsrätt får utövas, om sådan egendom som avses i 1 § helt eller
delvis är belägen inom kommunens eget område. Om egendomen delvis är
belägen i annan kommun, får förköpsrätt utövas endast om denna kommun
samtycker till förköpet. Lag (1979:895).

3 § Förköpsrätt får inte utövas, om

1. försäljningen endast avser fastighet, som har en ägovidd
understigande 3 000 kvadratmeter och är bebyggd med
friliggande småhus eller rad- eller kedjehus om huset är
inrättat till permanent bostad eller bostad för
fritidsändamål för högst två familjer,

2. försäljningen endast avser ägarlägenhetsfastighet,

3. staten är säljare,

4. staten eller landsting är köpare,

5. köparen är säljarens make och inte heller om köparen
eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är
säljarens avkomling,

6. försäljningen sker på exekutiv auktion,

7. försäljningen avser endast andel av fastighet samt köparen
redan äger annan andel i fastigheten och denna andel
förvärvats på annat sätt än genom gåva.

Första stycket 1 och 2 tillämpas också om försäljningen avser
del av fastighet. Frågan huruvida förköpsrätt får utövas ska
därvid bedömas som om köpet avsett den odelade fastigheten.
Söks lagfart innan förköpsrätt utövas, bedöms frågan i
stället med hänsyn till delen, om denna är utbruten, eller,
när försäljningen avser område av fastighet,
fastighetsbildningsbeslut har meddelats.

Första stycket 1 gäller inte inom sådana områden som avses i
1 § tredje stycket. Förköp i strid med bestämmelserna i denna
paragraf är utan verkan. Lag (2009:182).

4 § Har kommun förklarat sig avstå från att utöva förköpsrätt i fråga om
en tillämnad försäljning inom dess område, får förköp ej ske med
anledning av försäljningen. Lag (1979:895).

5 § Förköpsrätten innebär att kommunen får förvärva den egendom köpet
avser från säljaren på de villkor som avtalats mellan denne och köparen.
Kommunens förvärv kallas förköp.

Säljaren är skyldig att på anmodan av kommunen upplysa om de
bestämmelser som gäller för försäljningen och som icke framgår av
köpehandlingen. Bestämmelse som kommunen varken ägde eller bort äga
kännedom om när förköpsrätten utövades får göras gällande mot kommunen
endast om särskilda skäl föreligger.

Villkor som avtalats mellan säljaren och köparen får jämkas, om det är
oundgängligt med hänsyn till arten av köparens åtagande gentemot
säljaren. Kommunen skall ersätta säljaren för dennes förlust på grund av
jämkningen.

Väcker kommunen ej talan om jämkning inom tre månader från det förköpet
fullbordades, är rätten till talan förlorad. Om kommunen när förköpet
utövades ej ägde kännedom om den bestämmelse som föranleder jämkningen
räknas tiden dock från den dag då det blev avgjort att bestämmelsen får
göras gällande mot kommunen.

6 § Lös egendom som ingår i förköpet skall undantagas från detta, om
köparen yrkar det. På yrkande av kommunen skall lös egendom undantagas,
om egendomen utan olägenhet kan skiljas från återstoden.

Undantages egendom, skall köparen betala så mycket av köpeskillingen som
belöper på det som undantages och kommunen betala återstoden. Väcker ej
köparen eller kommunen talan om undantagande inom tre månader från det
förköpet fullbordades, är rätten till talan förlorad.

Talan av köparen om undantagande av lös egendom från förköpet väckes mot
kommunen. Talan av kommunen väckes mot köparen. Rätten skall underrätta
säljaren om rättegången. Denne äger föra talan i målet såvitt angår hans
rätt. Bifalles talan om undantagande, skall rätten fastställa vad
köparen och kommunen har att betala till säljaren.

7 § Förköpsrätten utövas genom att en kommun inom den tid som
anges i andra stycket underrättar säljare och köpare om
beslutet att utöva förköpsrätt samt anmäler detta beslut till
inskrivningsmyndigheten och ger in bevis om underrättelserna.
Avser beslutet en fastighet inom en annan kommuns område, ska
den andra kommunen också underrättas. Beslutet ska antecknas
i fastighetsregistrets inskrivningsdel för varje fastighet
som ingår i försäljningen.

Förköpsrätten ska utövas senast på den inskrivningsdag som
infaller närmast efter tre månader från det lagfart söktes på
köparens förvärv eller, om det krävs förvärvstillstånd enligt
jordförvärvslagen (1979:230), från det tillstånd söktes. Om
säljaren eller köparen innan lagfart eller tillstånd har
sökts anmäler försäljningen till den eller de kommuner där
den fasta egendomen är belägen och då överlämnar en bestyrkt
kopia av köpehandlingen, räknas tiden i stället från det att
kommunen tog emot en sådan anmälan. Om någon kopia av
köpehandlingen inte var bifogad ansökan eller anmälan, räknas
tiden först från det att kommunen tog emot en sådan handling.

Utövas förköpsrätten inte inom föreskriven tid, är
förköpsrätten förlorad. Lag (2010:35).

8 § Talan mot kommuns beslut om förköp prövas som om beslutet gällt
förvärv efter frivillig överlåtelse.

9 § En kommun som har utövat förköpsrätt är skyldig att söka
tillstånd till förköpet, om säljaren eller köparen bestrider
förköpsrätten på det sätt och inom den tid som anges i andra
stycket. Frågan om tillstånd till förköp prövas av
regeringen. Tillstånd ska vägras, om

1. egendom som avses i 1 § inte ingår i försäljningen eller
ingår i försäljningen men inte är belägen inom kommunens eget
område,

2. förköpsrätten har utövats enligt 1 § första stycket 1–4
samt försäljningen endast avser egendom som anges i 3 §
första stycket 1 eller 2,

3. förköpsrätten har utövats enligt 1 § första stycket 5 samt
förvärvaren gör sannolikt att egendomen kommer att användas
som permanentbostad,

4. det är oskäligt att förköp sker med hänsyn till
förhållandet mellan säljare och köpare eller villkoren för
eller omständigheterna vid försäljningen.

Ett bestridande enligt första stycket ska inom en månad från
det att förköpsrätten utövades anmälas till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Inskrivningsmyndigheten ska genast
underrätta kommunen om bestridandet. Kommunens ansökan om
tillstånd till förköpet ska ha kommit in till regeringen inom
en månad från det att bestridandet antecknades. Om tillstånd
inte söks i rätt tid, är förköpet utan verkan.

När en kommun utövar förköpsrätt i fråga om egendom i annan
kommun, får den kommun där egendomen är belägen ansöka om att
regeringen prövar frågan om tillstånd till förköpet. Ansökan
om sådan prövning ska ha kommit in till regeringen inom en
månad från det att förköpsrätten utövades. Tillstånd till
förköpet ska vägras, om förköpsrätt inte får utövas enligt 2 §.
Lag (2009:182).

10 § Sedan kommunens beslut om förköp vunnit laga kraft samt tillstånd
till förköpet givits eller tiden för bestridande av förköpsrätten enligt
9 § första stycket eller för ansökan enligt 9 § tredje stycket utgått
utan att bestridande anmälts eller ansökan gjorts, är förköpet
fullbordat.

11 § När förköp fullbordats, anses egendomen ha övergått från säljaren
till kommunen vid tidpunkten för försäljningen genom frivillig
överlåtelse på de villkor som avses i 5 §. Därvid skall dock följande
iakttagas.

Har köparen innan förköpet fullbordades fullgjort åtagande som grundar
sig på köpet, får kommunen tillgodoräkna sig detta i förhållande till
säljaren.

Sedan förköpsrätt utövats, får säljaren icke med verkan mot kommunen
häva köpet under åberopande av att köparen brustit i något åtagande som
skulle ha fullgjorts före den tidpunkt då förköpet fullbordades.

Vid tillämpning beträffande förköp av vad som gäller om rätt för köpare
av fast egendom att häva köpet, fordra avdrag på köpeskillingen eller
kräva ersättning för skada skall frågan om köparens goda tro och vad
denne förutsatt vid köpet utöver köpehandlingens innehåll hänföras till
kommunen och bedömas med hänsyn till tidpunkten för förköpsrättens
utövande.

12 § Köp av fast egendom är för sin giltighet beroende av att
förköp ej sker.

Har lagfart för köparen beviljats i strid med 20 kap. 7 § 12
jordabalken, är förköpsrätten förlorad. Har förköp skett, är
det utan verkan. Motsvarande gäller när förvärvstillstånd har
meddelats i strid med 10 § andra stycket jordförvärvslagen
(1979:230) eller i strid med 16 b § fjärde stycket lagen
(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

När förköpet fullbordats, skall köparen till kommunen överlämna
de handlingar angående fastigheten som köparen innehar och som
är av betydelse för kommunen såsom ägare av fastigheten.
Lag (2005:414).

13 § När förköpet fullbordats, skall kommunen ersätta köparen för vad
denne enligt åtagande i köpeavtalet fullgjort före fullbordandet och för
nödvändig kostnad i samband med köpet. På belopp som kommunen på grund
härav har att utge skall kommunen betala ränta. Räntan beräknas enligt
5 § räntelagen (1975:635) från den dag köparen utgav beloppet intill
första vardagen i andra månaden efter förköpets fullbordande och enligt
6 § räntelagen för tiden därefter. Kommunen skall dessutom ersätta
köparen för nödvändig kostnad som nedlagts på egendomen utöver vad som
skäligen motsvarar värdet av den avkastning som köparen erhållit. Ränta
utgår på sådan ersättning enligt 6 § räntelagen från första vardagen i
andra månaden efter det att förköpet fullbordats.

Har köparen avverkat skog annat än till husbehov eller avhänt egendomen
annat än dess vanliga avkastning, äger kommunen erhålla ersättning
härför. Detsamma gäller om köparen skadat egendomen eller eljest
föranlett att den minskat i värde, om och i den mån det med hänsyn till
förfarandets beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan anses
skäligt. Lag (1979:895).

14 § Tvist om fråga som avses i 5 § andra eller tredje stycket, 6 §
eller 13 § upptages av rätten i den ort där den fasta egendomen är.
Ligger egendomen under flera domstolar, upptages tvisten av den rätt
under vilken huvuddelen ligger.

I mål som avses i första stycket skall kommunen svara för å ömse sidor
uppkomna kostnader i underrätten, i den mån annat ej föranledes av 18
kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken. Beträffande skyldigheten att svara för
kostnad i högre rätt gäller, med tillämpning i övrigt av 18 kap.
rättegångsbalken, att kommunen, om annat ej föranledes av 18 kap. 6 och
8 §§ samma balk, alltid själv skall bära såväl sina egna kostnader som
kostnad som åsamkas motpart genom att kommunen fullföljt talan.

15 § Har underrättelse enligt 7 § första stycket av kommunen
avlämnats i rekommenderat brev på postanstalt inom landet för
befordran till mottagarens vanliga adress, anses kommunen ha
fullgjort vad som ankommer på kommunen. Lag (2008:158).

16 § Bestämmelserna i 1–15 §§ om försäljning av fast egendom äger
motsvarande tillämpning, när sådan egendom går i byte.

17 § har upphävts genom kungörelse (1974:815).

Bilaga

Östhammars kommun
Trosa kommun
Borgholms kommun
Mörbylånga kommun
Gotlands kommun
Kungälvs kommun
Lysekils kommun
Orusts kommun
Sotenäs kommun
Strömstads kommun
Tanums kommun
Tjörns kommun
Uddevalla kommun
Öckerö kommun
Sundsvalls kommun
Örnsköldsviks kommun
Åre kommun
Lag (1999:370).

Övergångsbestämmelser

1974:815

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. I fråga om köp eller byte
som skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1975:652

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Äldre bestämmelser gäller
dock fortfarande i fråga om ränta för tid före ikraftträdandet. Har
skyldighet att utge ränta uppkommit före ikraftträdandet, gäller äldre
bestämmelser även för tiden därefter.

1979:308

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. I fråga om förvärv som skett
före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1979:895

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

I fråga om köp eller byte som har skett före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.

Har erbjudande som avses i 4 § första stycket i dess äldre lydelse
gjorts före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.

1982:626

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. I fråga om förvärv som har
skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1984:301

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. I fråga om köp eller byte som
har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1999:370

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. I fråga om köp eller
byte som har skett före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2010:265

Den upphävda lagen gäller fortfarande vid en försäljning av
fast egendom eller tomträtt i sådan egendom, om kommunen före
den 1 maj 2010 har gjort en anmälan till
inskrivningsmyndigheten enligt 7 §.