Förköpskungörelse (1967:873)

SFS nr
1967:873
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1967-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:264
Upphävd
2010-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:36

Förköpsrätt enligt 1 § första stycket 5 förköpslagen (1967:868)

1 § Förköpsrätt enligt 1 § första stycket 5 förköpslagen (1967:868)
föreligger endast inom de områden som anges i bilaga till denna
kungörelse. Förordning (1984:303).

Kommunens underrättelseskyldighet när kommunen avstår från att
utöva förköpsrätt

2 § Har kommun i fall som avses i 4 § förköpslagen beslutat avstå från
att utöva förköpsrätt, skall den som hos kommunen väckt frågan utan
dröjsmål underrättas om beslutet. Förordning (1979:901).

Säljares eller köpares anmälan till kommunen om försäljning

3 § Anmälan till kommun enligt 7 § andra stycket förköpslagen bör
innehålla uppgift om säljarens och köparens namn och adresser.

Inskrivningsmyndighetens åligganden med anledning av
lagfartsansökan

4 § Inskrivningsmyndigheten skall bedöma frågan om förköpsrätt
inte får utövas med hänsyn till en fastighets användningssätt
enligt 3 § första stycket 1 förköpslagen (1967:868) på grundval
av bevis om fastighetens typkod året närmast före det år då
lagfarten söks, om annan utredning inte läggs fram. Motsvarande
fråga med hänsyn till fastighets ägovidd bedöms av
inskrivningsmyndigheten på grundval av innehållet i
fastighetsregistrets allmänna del. Kan frågan inte avgöras med
ledning härav, skall den bedömas med ledning av intyg av
sakkunnig eller annan utredning. Förordning (2000:312).

5 § Kan ansökan om lagfart inte bifallas på grund av att
frågan om förköp inte är avgjord, ska inskrivningsmyndigheten
inom två veckor från den inskrivningsdag då ansökningen
gjordes underrätta den eller de kommuner, där den fasta
egendomen är belägen, om ansökningen. Underrättelsen ska
innehålla uppgift om den inskrivningsdag då lagfart söktes
samt om säljarens och köparens namn och adresser. Till
underrättelsen ska fogas en bestyrkt kopia av köpehandlingen.

Underrättelse enligt första stycket ska inte ske, om
förvärvstillstånd fordras enligt jordförvärvslagen
(1979:230). Förordning (2010:36).

Länsstyrelsens åligganden med anledning av ansökan om
förvärvstillstånd

6 § Får ansökan om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen
(1979:230) ej prövas på grund av 10 § andra stycket samma lag,
skall länsstyrelsen genast underrätta den eller de kommuner,
där den fasta egendomen är belägen, om ansökningen.

Underrättelse enligt första stycket skall vara åtföljd av
styrkt avskrift av köpehandlingen, om sådan ingivits, samt
innehålla uppgift om den dag då ansökningen gjordes, egendomens
beteckning samt säljarens och köparens namn och adresser. Om
köpehandling inges senare, skall styrkt avskrift av handlingen
genast tillställas kommunen.

I fall som avses i första stycket skall säljare och köpare
underrättas om länsstyrelsens åtgärd med anledning av
ansökningen. Förordning (2005:415).

7 § Har upphävts genom förordning (1999:852).

8 § Har kommun efter ansökan eller anmälan som avses i 7 §
andra stycket förköpslagen (1967:868) beslutat att inte utöva
förköpsrätt, skall den som gjort ansökningen eller anmälningen
utan dröjsmål underrättas om beslutet. Om kommunen mottagit
underrättelse som avses i 5 eller 6 § denna kungörelse från
inskrivningsmyndigheten eller länsstyrelsen, skall även den
myndigheten underrättas om beslutet. Förordning (1999:852).

Kommunens åligganden när förköpsrätt utövas

9 § Underrättelse till säljare och köpare enligt 7 § första
stycket förköpslagen (1967:868) om beslut att utöva förköpsrätt
ska innehålla upplysning om bestämmelserna i 9 § första och
andra styckena samma lag om bestridande av förköpsrätt och
tiden inom vilken bestridandet ska anmälas.
Förordning (2008:164).

10 § Anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 § första stycket
förköpslagen om beslut att utöva förköpsrätt skall vara åtföljd av
styrkta avskrifter av köpehandlingen och beslutet. Kungörelse
(1971:707).

11 § Har kommunen beslutat att utöva förköpsrätt sedan
kommunen erhållit underrättelse enligt 6 §, skall länsstyrelsen
underrättas om beslutet. Sedan det blivit avgjort huruvida
förköp äger rum, skall myndigheten underrättas.
Förordning (1999:852).

Kommunens åligganden när tillstånd till förköp sökes

12 § Ansökan om tillstånd till förköp enligt 9 § första stycket
förköpslagen skall vara åtföljd av styrkt avskrift av köpehandlingen, av
gravationsbevis och av bevis huruvida talan förts mot kommunens beslut
att utöva förköpsrätt samt av den utredning kommunen åberopar till stöd
för ansökningen.

Slutbestämmelser

12 a § Bestämmelserna i 1-6 och 8-12 §§ gäller i tillämpliga
delar även när försäljning omfattar tomträtt. Därvid skall vad
som sägs om fastighet och fastighetsägare i stället avse
tomträtt respektive tomträttshavare. Vad som sägs om lagfart
skall avse inskrivning av förvärv av tomträtt.
Förordning (1999:852).

13 § Bestämmelserna i 1-6 och 8-12 a §§ om försäljning av fast
egendom och tomträtt skall tillämpas också när sådan egendom
eller rätt går i byte. Förordning (1999:852).

Övergångsbestämmelser

1982:846

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983. I fråga om förvärv
som har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

2010:264

Den upphävda förordningen gäller fortfarande vid en
försäljning av fast egendom eller tomträtt i sådan egendom,
om kommunen före den 1 maj 2010 har gjort en anmälan till
inskrivningsmyndigheten enligt 7 § den upphävda förköpslagen
(1967:868).

Bilaga

Områden inom vilka förköpsrätt föreligger enligt 1 § första
stycket 5 förköpslagen (1967:868)

Östhammars kommun
Trakten Öregrund
Trosa kommun
Trakterna Aktern
Alpen 1
Ankaret
Babord 2
Babord 4
Baderskan
Bageriet
Barkskeppet
Barlasten
Barrskogen
Biskopen
Björklövet
Blomman
Bogserbåten
Bollbacken
Bonden
Bostället
Biggen
Brogården
Bryggeriet
Båthuset
Båtmannen
Bäckahästen
Delfinen
Diakonen
Diakonissan
Durken
Dykaren
Enigheten
Fartyget
Fiskaren
Fiskekapellet
Fiskpigan 2
Flaggskeppet
Focken
Forellen
Fregatten
Friheten
Fullriggaren
Fyrskeppet
Fäderneslandet
Färgaren
Färjan
Fören
Galeasen
Galären
Gamla Staden
Ginskär
Gistgården
Gråsälen
Hajen
Hammaren
Handlanden
Hoppet
Jollen
Jungfrutomten
Jungmannen
Kajaken
Kajutan
Kanadensaren
Kanoten
Kaptenen
Karlsborg
Klyvaren
Kompassen
Korvetten
Krogen
Krukmakaren
Kruthuset
Kräklan
Kuten
Kuttern
Kvarnbacken
Kvarnstenen
Kvarnvingen
Kyrkan
Kyrkovärden
Kyrkängen
Kölen
Körsbärskällan
Lanternan
Lillökan
Linjeskeppet
Livbåten
Lotsbåten
Mangelboden
Marknaden
Maskinisten
Masten
Matrosen
Mitran
Mjölnaren
Notkarlen
Notökan
Näcken
Organisten
Paddeln
Predikanten
Prosten
Pråmen
Punschhandlaren
Regalskeppet
Relingen
Repslagaren
Resande man
Riksnyckeln
Roddaren
Roddökan
Rodret
Rorsmannen
Ruffen
Rönnebo
Saltmätaren
Seglaren
Seglet
Sjukstugan
Sjöboden
Skepparen
Skotet
Skrovet
Skutan
Skärborgaren
Skäret
Skärfogden
Skärlaget
Skärlagsbibeln
Skärlagskistan
Skärlagstrumman
Skötkarlen
Slagskeppet
Slupen
Smedjan
Smäcken
Snipan
Stallet
Stenbrottet
Storökan
Storökan 9
Strömmen
Styrbord
Styrmannen
Styva Lasse
Stäven
Svepökan
Sälen
Timmermannen
Tjärfinnaren
Trosa
Trosa kvarn
Trosalund
Trosalundsberget
Trålaren
Tullaren
Tågvirket
Utsikten
Uttern
Valen
Vikingaskeppet
Vikingaskeppet 10
Vitalis
Ågubben
Ångbåten
Åran
Årtullen
Ängen
Ökan

Borgholms kommun
Trakterna Afrika
Akacian
Aklejan
Alen
Almen
Amfion
Araben
Asken
Aspen
Atollen
Axet
Björken
Björnen
Bleckslagaren
Blåklinten
Blåsippan
Bofinken
Boken
Bonden
Borgen
Borgholm, blocken 11-14
Borgholms-Lugnet
Bönan
Cedern
Ceres
Cuba
Cypressen
Delfin
Doppingen
Duvan
Eken
Enen
Engelen
Enigheten
Flädern
Freja
Garvaren
Gotland
Granen
Gripen
Gullvivan
Gurkan
Gärdet
Gästgivaren
Göta
Hackspetten
Hagen
Hagtornet
Halland
Hammaren
Hasseln
Havren
Herkules
Horvan
Häggen
Höken
Island
Jämtland
Kalmar
Kamelen
Kastanjen
Kilen Norra
Kilen Södra
Klövern
Korallen
Kornet
Korpen
Kronan
Körsbärsträdet
Lantgården
Linden
Lärkan
Löken
Lönnen
Malmsborg
Mjölnaren
Moroten
Muraren
Målaren
Månen
Måsen
Nore
Norge
Nyckeln
Näktergalen
Nötväckan
Oden
Orion
Osten
Oxeln
Palsternackan
Passaden
Pilen
Plogen
Plommonträdet
Poppeln
Påven
Päronträdet
Qvarnen
Rapsen
Riksäpplet
Rosenfors
Rosenträdet
Runan
Ryssland
Rådhuset
Rågen
Rödbetan
Rödhaken
Rönnen
Sjömannen
Skepparen
Skomakaren
Skräddaren
Smörblomman
Snödroppen
Sockerbetan
Solrosen
Sparven
Spiran
Staren
Stenhuggaren
Strandbo
Stranden
Svalan
Svea
Sverige
Svärdet
Sågaren
Sälgen
Talgoxen
Tallen
Tegen
Thetis
Thujan
Tomaten
Tor
Torparen
Torpet
Traktorn
Trasten
Tulpanen
Tröskan
Törnrosen
Ugglan
Uranus
Varmbadhuset
Verdandi
Vetet
Villakvarteret
Violen
Vipan
Vitkålen
Vitsippan
Våren
Yfvika
Ymer
Zebran
Zeland
Åkaren
Åkern
Åland
Ängen
Äppelträdet
Äran
Ärlan
Ärtan
Öland

Mörbylånga kommun
Trakterna Alen
Almen
Asken
Badstugetäkten
Beckasinen
Bengtstorp
Biet
Björken
Björn
Björnhovda
Björnhovdatäkten
Blåklinten
Boken
Bromsen
Bönan
Cupido
Dalian
Dammen
Dansken
Draken
Drönaren
Duvan
Dvärgen
Ejdern
Eken
Falken
Finken
Fjärilen
Flugan
Flundran
Färjestaden
Garvaren
Gasten
Getingen
Gladan
Granen
Gurkan
Gäddan
Gästgivaren
Göta
Havren
Herkules
Hjorten
Hotellet
Hovslagaren
Huldran
Humlan
Hyacinten
Hägern
Hästen
Häxan
Höken
Jupiter
Jätten
Kanonen
Kornet
Kulan
Köpmannen
Larven
Lotsen
Lärkan
Löjan
Magasinet
Mandelblomman
Maskrosen
Matrosen
Merkurius
Mesen
Myggan
Myran
Måsen
Mörbylånga
Mörbylånga kyrka
Mörbylånga köping
Mörbylångatäkten
Nejlikan
Neptun
Norra Bårby
Oxen
Pilen
Plåtslagaren
Prästkragen
Pumpan
Påskliljan
Resedan
Ringblomman
Runsbäck
Runsbäckstäkten
Rågen
Siken
Sillen
Sjömannen
Skalbaggen
Skansen
Skogsby
Skogsrået
Skytten
Släggan
Sländan
Snäckan
Solrosen
Spindeln
Spättan
Spöket
Stekeln
Styrmannen
Svanen
Svea
Svensken
Syrenen
Tallen
Tingsplanen
Tjuren
Tomten
Torslunda
Trollet
Tulpanen
Tusenskönan
Tången
Tärnan
Ugglan
Vallmon
Vattumannen
Venus
Vetet
Vikingen
Violen
Vipan
Vulkanus
Vätten
Åkaren
Ålen
Älvan
Ärlan
Ärtan
Örnen

Gotlands kommun
Trakten Visby Innerstaden

Kungälvs kommun
Trakten Marstrand

Lysekils kommun
Trakterna Alsbäck
Angård
Barkedal
Biberg
Brandseröd
Brastad
Brastads-Backa
Brastads-Berg
Brastads-Berga
Brastads-Häller
Brastads-Lycke
Brastads-Öna
Bräcke
Bua
Bävern
Dalaryd
Dalskogen
Djupedal
Dona
Evensås
Fedjan
Fjälla
Flat
Fröjdendal
Gamlestan
Groröd
Grönskult
Gunnesbo
Hals
Hamre
Heden
Holländaröd
Holma
Holmeröd
Humlekärr
Häggvall
Härmundsröd
Immestad
Islandsberg
Kega
Korseberg
Kroken
Kronberget
Kvarndammen
Kyrkojorden
Kyrkvik
Kådene
Kärr
Lassehaga
Lid
Lilla Berg
Lilla Hede
Lund
Lyse
Lyse Gamla Kyrka
Lyse-Berga
Lyse-Fiskebäck
Lyse-Hogen
Lyse-Lycke
Lysestrand
Lögen
Lönndal
Mariedal
Medbo
Nolby
Norrkila
Näreby
Nöteberg
Prästtorp
Ryxö
Ryxödalen
Röd
Rörvall
Sandåker
Sivik
Skaftö
Skaftö-Backa
Skaftö-Berg
Skaftö-Fiskebäck
Skal
Skopekärr
Skår
Sköllungen
Slätten
Slättna
Stale
Stockevik
Stora Berg
Stora Hede
Stuveröd
Säleby
Säm
Sämstad
Södra Hamnen
Sörkila
Torgestad
Torpet
Toröd
Tromängen
Träleberg
Tuntorp
Tänum
Ulseröd
Vägeröd
Ödsmål
Öhed
Östebo

Orusts kommun
Trakterna Barrevik
Edshult
Edshultshall
Hällevik
Härmanö
Käringön
Köpmansgården
Mollösund
Nösund
Tofta
Tången

Sotenäs kommun
Hela kommunen

Strömstads kommun
Trakterna Alkan
Anden
Asken
Backsippan
Barken
Berget
Björken
Björktickan
Blåmesen
Blåsippan
Bofinken
Boken
Brevik
Briggen
Brinken
Brunnäs
Bränneriängen
Brödtickan
Diskuskastaren
Domherren
Drejaren
Ejdern
Eken
Enen
Erlandseröd
Falken
Fasanen
Fiskaren
Fiskarknopen
Fjällskivlingen
Fregatten
Furan
Fårtickan
Färgaren
Galeasen
Galären
Gladan
Granen
Graniten
Grentickan
Grisslan
Gäddan
Göken
Hackspetten
Hajen
Hantverkaren
Haren
Hasseln
Hattmurklan
Heden
Hovslagaren
Hummern
Häcklöparen
Hägern
Häggen
Hällestrand
Höjdhopparen
Höken
Höstmusseronen
Jakten
Kajan
Kile
Koralltickan
Korpen
Korshamn
Kosters-Röd
Krabban
Kristallen
Kullen
Kulstötaren
Kungshuvudet
Kvarnen
Kyrkosund
Känseknopen
Labben
Laholmen
Laxöringen
Liljan
Limmaren
Linden
Lunden
Långan
Långegärde
Långö
Längdhopparen
Lärkan
Lärksoppen
Lönnen
Löparen
Magistern
Makrillen
Maneten
Mariedal
Minken
Montören
Morkullan
Mossen
Målaren
Mården
Måsen
Märlspiken
Nord-Koster
Norra Slön
Norrkärr
Pilen
Plåtslagaren
Prickerten
Prickmusseronen
Rektorn
Renen
Riddaren
Riggskruven
Ripan
Råbandsknopen
Rådjuret
Råkan
Råssö
Räkan
Rönnen
Sadelmakaren
Saltholmen
Sardinen
Sillen
Skatan
Skepparen
Skomakaren
Skonerten
Skräddaren
Slaktaren
Sliparen
Slupen
Släggkastaren
Smeden
Smörsoppen
Snickaren
Solbacken
Sommarmusseronen
Sothönan
Sparven
Spindeln
Spinnaren
Spjutkastaren
Splitshornet
Spoven
Stale
Stavhopparen
Stenbiten
Stenhuggaren
Stenmurklan
Stensoppen
Storken
Strömstad
Surbrunn
Svalan
Svanen
Sälgen
Talgoxen
Tallen
Tjädern
Tofsvipan
Tomten
Toppmurklan
Torsken
Trasten
Trollet
Tärnan
Ugglan
Uven
Vadaren
Veterinären
Vipan
Vitsippan
Vårmusseronen
Ålen
Älgen
Älvan
Ängen
Ärlan
Örnen
Överhandsknopen

Tanums kommun
Trakterna Aleviken
Amundholmen
Arendal
Barlind
Bickjan
Björngården
Björnås
Björnäs
Bodalen
Bogen
Borgen
Borrekärr
Bottna
Bottna-Bräcke
Bottna-Hala
Brände Holmen
Buar
Djupryggen
Dyngön
Edsten
Edsvik
Ejgdeholmen
Ertseröd
Fjällbacka
Flig
Fläskön
Fåraby
Galtö
Gerlesborg
Getryggen
Gistholmen
Gluppö
Grebbestad
Greby
Grötskär
Gudmundsskäret
Gåsön
Hakeröd
Halvordseröd
Hamburgsund
Hamburgön
Hamn
Havsten
Hede
Heden
Hee
Heljeröd
Hessland
Hjärterön
Hoga
Hogslätt
Hunden
Hunstad
Hällsö
Hästvam
Jore
Kanebo
Karlsdal
Kidön
Kil
Klåvskär
Klätta
Klättarna
Knäm
Kragenäs
Krossekärr
Kråkholmen
Kräga
Kuseröd
Kville-Amdal
Kville-Berga
Kville-Bräcke
Kville-Ejgde
Kville-Kalvö
Kville-Rörvik
Kville-Torp
Kville-Valön
Kville-Ödsmål
Kvillekärr
Källareholmen
Kämperöd
Kärill
Kärra
Kärraby
Lammön
Lilla Anrås
Lilla Enerskär
Lindön
Linnebacka
Lurs-Hogar
Långeby
Långekärr
Långeskär
Långåker
Långön
Löska
Lössgård
Mjölkeröd
Musön
Myren
Nasseröd
Norby
Norgård
Norra Backa
Norra Dyngön
Norra Väderöarna
Näbban
Näs
Nästegård
Ostorp
Otterön
Pinnö
Raftön
Raftötången
Raghnildsholmen
Resö
Risholmen
Rosstorpet
Råröd
Rörviksängen
Sandbäck
Sandryggen
Sannäs
Skickeröd
Skogetorp
Skogsliden
Skäggeröd
Skälleröd
Skärbo
Skärholmen
Skärkäll
Slängerumpan
Slättna
Smedseröd
Snissholmen
Stensholmen
Stora Enerskär
Sundal
Svenneby
Svenneby-Gunneröd
Svenneby-Skärperöd
Svenneby-Solbräcke
Svenneby-Ulseröd
Svenneby-Valön
Södra Röd
Södra Väderöarna
Tanum
Tanums-Bräcke
Tanums-Ejgde
Tanums-Gissleröd
Tanums-Kalvö
Tanums-Kleva
Tanums-Röd
Tanums-Rörvik
Tanums-Säm
Tanums-Ulseröd
Tanums-Åseröd
Tigerhällan
Torgelsholmen
Torseröd
Träsvall
Tyfta
Tängeskär
Ulmekärr
Ulsholmen
Ulvekärr
Ulön
Vallbostrand
Vassbacken
Vassholmarna
Veddö
Vedholmen
Vik
Vrångeröd
Vrångsholmen
Vrångstad
Ytterby
Åsleröd
Överby
Övre Tun

Tjörns kommun
Trakterna Aröd
Bäckevik
Flatholmen
Hålan
Härön
Klädesholmen
Koholmen
Nordvik
Nötsäter
Rönnäng
Stavsundsholmen
Stockevik
Stora Dyrön
Sunna
Tjörnekalv
Toftenäs
Tubberöd
Åstol

Uddevalla kommun
Trakterna Berga
Berseröd
Bjällane
Bjällansås
Björke
Björkeröd
Björndalen och Myren
Bokenäs Kyrka
Bokenäs-Backa
Bokenäs-Berg
Bokenäs-Bua
Bokenäs-Fossen
Bokenäs-Hogen
Bokenäs-Klev
Bokenäs-Kärr
Bokenäs-Röd
Bokenäs-Åker
Bäcken
Bön
Bönneröd
Cederslund
Egersten
Eskilsröd
Fagergatan
Fränneröd
Fultaga
Fället
Gasehogen
Gråbenegiljan
Gullmarsberg
Gunnarby
Hjältön
Hogstorp
Humlehed
Hålan
Häleby
Hällebäck
Häller
Hästeryr
Högstale
Jordfall
Kallsås
Kamperöd
Kavlanda
Klingeröd
Klåva
Knarrevik
Knähammar
Kolsby
Kolvik
Kråkeröd
Kålleröd
Lanehed
Lekstale
Lilla Bräcke
Lingäll
Linnebo
Lycke
Lögås
Nedre Kåröd
Nyborg
Orrevik
Prästäng
Reorseröd
Ris
Rålanda
Rörbäck
Sandbacken
Skal
Skaveröd
Skoghem
Skredsviks Kyrka
Skredsviks Prästgård
Skredsviks-Anneröd
Skredsviks-Backa
Skredsviks-Berg
Skredsviks-Bråten
Skredsviks-Bräcke
Skredsviks-Bua
Skredsviks-Gunneröd
Skredsviks-Hede
Skredsviks-Hogen
Skredsviks-Kärr
Skredsviks-Lunden
Skredsviks-Ryr
Skredsviks-Skogen
Skredsviks-Torp
Skår
Skårperöd
Skälebacken
Skötteröd
Stensbacka
Stora Bräcke
Studseröd
Svenseröds Prästgård
Svensland
Svepetorp
Sörberget
Tegane
Torpane
Torseröd
Utäng
Valås
Väjeröd
Äskebacka
Ödegården
Östertåga
Österöd
Övre Kåröd

Öckerö kommun
Hela kommunen

Örnsköldsviks kommun
Trakterna Arvidsbo
Axelsbo
Bertilsbo
Dalbo
Fredsbo
Fridsborg
Fyrplatsen
Gottfridsbo
Gustavshem
Hermansbo
Jakobsbo
Karlsbo
Kristinebo
Kristinehem
Lovisagården
Lundagård
Marviksgrunnan
Myresön
Märtabo
Norrbysänge
Nätra-Johanneslund
Nätra-Johannesro
Ottosbo
Sjöudden
Skatalandet
Sundsbacken
Trysunda
Ulvö lotsplats
Ulvöhamn
Ulvön
Vedinstorpet
Viklunda

Åre kommun
Trakterna Björnänge
Bräcke
England
Hamre
Hårbörsta
Lien
Lund
Mörviken

Totten
Vik
Åre-Prästbord
Åre-Berge
Åre-Svedje
Förordning (1999:374).