Kungörelse (1967:895) om ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar

SFS nr
1967:895
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1967-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 1974:741

1 § Nämndeman äger för biträde vid syn eller besiktning i fråga om
hus
eller annan byggnad, som tillhör staten, erhålla dagarvode samt
resekostnadsersättning och traktamente.

2 § Dagarvode utgår med 100 kronor för varje förrättningsdag. Sådant
arvode utgår även för varje särskild resdag, varunder minst åtta timmar
mellan klockan 6 och klockan 24 tagits i anspråk för resa. Kungörelse
(1974:741).

3 § Resekostnadsersättning och traktamente utgår enligt allmänna
resereglementet (1952:735). Resekostnadsersättning utgår enligt
reseklass B. Kungörelse (1974:741).

4 § Beträffande räkning på dagarvode samt utbetalning och slutligt
gäldande av arvodet gäller vad i motsvarande hänseenden är föreskrivet
om resekostnadsersättning och traktamente.