Lag (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning

SFS nr
1967:94
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-04-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1575
Upphävd
1994-01-01

1 § Vid beräkning av nettointäkt av näringsverksamhet enligt lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt äger svenskt aktiebolag erhålla
avdrag för utdelning på aktie i enlighet med bestämmelserna i denna lag.
Som förutsättning för avdrag gäller att, om aktien utgivits i samband
med bolagets bildande, bolaget anmälts för registrering efter den 31
december 1978 och, om aktien utgivits i samband med ökning av
aktiekapitalet, att beslut om ökningen anmälts för registrering efter
nämnda dag. Företag som avses i 2 § 10 mom. andra stycket
(investmentföretag) och 7 § 8 mom. andra stycket (förvaltningsföretag)
nämnda lag har inte rätt till avdrag. Lag (1990:664).

2 § Avdrag medges för utdelning, som förfallit till betalning under
beskattningsåret, och får uppgå till högst tio procent av vad som
inbetalats för aktien före beskattningsårets utgång.

Omfattar beskattningsåret kortare eller längre tid än tolv månader,
jämkas avdraget i motsvarande mån.

Avdrag medges inte för sådan utdelning som avses i 3 § 7 mom. fjärde
stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Lag (1991:413).

3 § har upphävts genom Lag (1990:664).

4 § Avdrag medges inte senare än vid taxeringen för tjugonde
beskattningsåret efter det beskattningsår då inbetalning för aktierna
först skedde.

Det belopp varmed avdrag medges får sammanlagt inte överstiga vad som
inbetalats för aktierna. Har aktierna skiftats ut enligt 3 § 8 mom.
tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får avdraget
dock ej överstiga ett belopp som svarar mot insatskapitalet i den
förening som skiftat ut aktierna. Lag (1992:1349).

5 § Avdrag medges icke, om inbetalning för aktien skett genom tillskott
av aktie i annat bolag eller andel i ekonomisk förening eller om
förvärvet av den nya aktien eljest kan anses ha skett genom byte mot
sådan aktie eller andel. Detsamma gäller, om inbetalning för aktien
skett genom tillskott av andel i handelsbolag, vars verksamhet
väsentligen består i förvaltning av aktier i bolag eller andelar i
ekonomiska föreningar, eller om förvärvet eljest kan anses ha skett
genom byte mot andel i sådant handelsbolag.

Kan tillämpning av föregående stycke antagas hindra
strukturrationalisering som är önskvärd från allmän synpunkt, äger
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer medge undantag, om
bolaget gör framställning härom senast den dag utdelning beslutats på de
nya aktierna.

Avdrag medges inte om aktien delats ut enligt 3 § 7 mom. fjärde stycket
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Lag (1991:413).

6 § Avdrag medges icke, om bolaget utskiftat tillgång till delägare
efter ingången av det femte året före det då ökningen av aktiekapitalet
anmäldes för registrering.

Bestämmelsen i första stycket gäller icke, om utskiftningen föranletts
av att ägare till inbetald aktie ägt påfordra inlösen av aktien enligt
förbehåll som intagits i bolagsordningen före den 1 maj 1960.

7 § Avdrag medges inte för utdelning på aktier som vid
utdelningstillfället ägs av

a) svenskt investmentföretag eller svenskt förvaltningsföretag, om det
sammanlag da röstetalet för företagets aktier i det utdelande bolaget —
i förekommande fall tillsammans med aktier tillhöriga bolag och förening
som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska
förhållanden kan anses stå företaget nära — motsvarar mer än hä lften
av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller

b) svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening som inte avses
under a, sv ensk sparbank eller svenskt ömsesidigt
skadeförsäkringsföretag, om det sammanlagda röstetalet för företagets
aktier i det utdelande bolaget motsvarar en fjärdedel eller mer av
röstetalet för samtliga aktier i bolaget och företaget inte visas vara
skatts kyldigt för utdelning på aktierna.

Avdrag för utdelning på sådana aktier i det utdelande bolaget som inte
avses i första stycket medges under förutsättning att minst hälften av
dessa aktier ägs av ett eller flera av följande slag av aktieägare:

a) annan än svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening, svensk
sparbank, svenskt ömsesidigt skadeförsäkringsföretag eller utländsk
juridisk person,

b) investmentföretag eller förvaltningsföretag som inte omfattas av
första stycket a,

c) svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening, svensk sparbank eller
svenskt ömsesidigt skadeförsäkringsföretag som visas vara skattskyldig
för utdelning på aktierna, och

d) utländsk juridisk person som skall erlägga skatt enligt
kupongskattelagen (19 70:624) för utdelning på aktierna eller som
befriats helt eller delvis från denna skyldighet genom
dubbelbeskattningsavtal.

Vid tillämpning av denna paragraf anses aktie, som ägs av en av bolag,
förening, sparbank eller ömsesidigt skadeförsäkringsföretag, bildad
pensions- eller personalstiftelse, innehavd av företaget. Lag
(1992:687).

8 § Aktiebolag, som yrkar avdrag, skall i självdeklarationen lämna de
upplysningar angående aktieägare i bolaget som påkallas av
bestämmelserna i denna lag.

Avdrag medges endast om bolaget företer tillfredsställande utredning om
avdrag som yrkats för tidigare beskattningsår. Lag (1978:955).

Övergångsbestämmelser

1984:1066

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande
tillämpas vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras
för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985.

1990:664

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första
gången vid 1992 års taxering.

Den upphävda bestämmelsen i 3 § skall dock tillämpas i fråga
om utdelning på aktie som har utgetts i samband med bolagets
bildande, om bolaget har anmälts för registrering före utgången
av år 1990, och i fråga om utdelning på aktie som har utgetts i
samband med ökning av aktiekapital, om beslutet om ökningen
har anmälts för registrering före nämnda tidpunkt. Därvid skall
vad som utgör rörelse eller jordbruksfastighet bedömas enligt
kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse intill den 1 juli
1990.

1991:413

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången vid
1992 års taxering.

1992:687

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas på utdelning som
betalats eller blivit tillgänglig för lyftning efter den 31 december
1991.

1992:1349

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången
vid 1994 års taxering.

1993:1575

Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas på utdelning som
förfallit till betalning före denna tidpunkt.