Lag (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond

SFS nr
1967:96
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-04-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:688
Upphävd
1990-07-01

1 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger, om
synnerliga skäl föreligger, medge, att skattskyldig som avyttrar rörelse
eller del av rörelse får vid beräkning av nettointäkt av rörelsen enligt
kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370) och lagen den 27 juli
1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt erhålla avdrag för belopp som
avsättes till särskild nyanskaffningsfond.

Synnerliga skäl anses föreligga, om avyttringen utgör led i
strukturrationalisering som är önskvärd från allmän synpunkt och den
skattskyldige har för avsikt att efter avyttringen göra betydande
investering för sin återstående verksamhet eller för en ny verksamhet.

2 § Avdrag får icke överstiga ett belopp motsvarande 60 procent av den
vid avyttringen erhållna ersättningen för varulager och hela
ersättningen för övriga tillgångar i den mån ersättningen ingår i den
skattepliktiga intäkten av rörelsen. Har den skattskyldige på grund av
ersättningen erhållit avdrag för avskrivning på annan tillgång än
lagertillgång med större belopp än som annars skulle ha medgivits,
jämkas dock avdraget för avsättning till nyanskaffningsfond i
motsvarande mån. Är minskningen av dold reserv i varulager under
beskattningsåret mindre än 60 procent av försäljningspriset för
varulagret i den avyttrade rörelsen, beräknas den högsta tillåtna
avsättningen till nyanskaffningsfond på grund av denna försäljning till
ett belopp som motsvarar minskningen av dold reserv. Vid beräkning av
den dolda reserven får, om prisstegring ägt rum under beskattningsåret,
lagret vid beskattningsårets ingång upptagas till återanskaffningsvärdet
vid beskattningsårets utgång.

3 § Särskild nyanskaffningsfond får tagas i anspråk under visst
beskattningsår för avskrivning på tillgång som anges i beslut enligt 1 §
och som anskaffats under beskattningsåret. Om fonden användes för
nedskrivning av lagertillgång, får dock en lägre värdesättning på lagret
i dess helhet vid beskattningsårets utgång ej godtagas än som är
medgivet enligt gällande bestämmelser.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger medge att
särskild nyanskaffningsfond får tagas i anspråk även i annan
förvärvskälla än den vari avsättningen skett.

Har svenskt aktiebolag i direkt ägo aktier motsvarande mer än nio
tiondelar av aktiekapitalet i ett eller flera svenska aktiebolag äger
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, om särskilda skäl
föreligger, medge att särskild nyanskaffningsfond hos ett av bolagen
helt eller delvis övertages av ett annat av bolagen. I beslutet anges i
vilken förvärvskälla hos det övertagande bolaget som fonden skall vara
avsatt. Har särskild nyanskaffningsfond fått övertagas, skall så anses
som om det övertagande bolaget verkställt avsättning till fonden det år,
då det överlåtande bolaget gjort avsättningen i fråga. Lag 1984:1074).

4 § För beskattningsår, då särskild nyanskaffningsfond tages i anspråk
enligt denna lag, medges vid taxeringen icke avdrag för avskrivning
eller nedskrivning enligt 3 § med belopp som svarar mot fondens
minskning. Tillgången anses dock avskriven eller nedskriven med ett
belopp som svarar mot vad som tagits i anspråk av fonden. Lag
(1984:1074).

5 § Medel som avsatts till särskild nyanskaffningsfond skall tagas i
anspråk enligt 3 § eller tagas upp som skattepliktig intäkt i
förvärvskällan senast under det beskattningsår, för vilket taxering sker
under tredje taxeringsåret eller det då avdrag för avsättningen medgavs.
Om svårigheter föreligger för den skattskyldige att taga medlen i
anspråk får regeringn eller myndighet som regeringen bestämmer förlänga
denna tid med ytterligare högst tre år.

Avsatta medel, som återföres till beskattning, ökas med ett belopp, som
motsvarar ränta efter tre procent om året för varje taxeringår som
förflutit efter det år, då avdrag för avsättningen medgavs, till och med
det taxeringsår, då de avsatta medlen återföres till beskattning.

Vid den taxering, då återföring till beskattning sker, får varken
nettoinäkten eller den till kommunal inkomstskatt uppskattade inkomsten
av den förvärvskälla, varom är fråga, upptagas lägre än den till
beskattning återförda fondavsättningen jämte ränta. Lag (1984:1074).

6 § Har skattskyldig tagit särskild nyanskaffningsfond i anspråk i annan
ordning än enligt 3 §, eller har skattskyldig trätt i likvidation eller
skattskyldigt dödsbo skiftats,återföres till fonden avsatta medel till
beskattning för det beskattningsår, varunder fonden tagits i anspråk
eller beslutet om likvidationen fattats eller skiftet ägt rum. Till
beloppet lägges därvid ränta enligt de grunder som angivits i 5 §. I
fall av likvidation eller skifte beräknas dock räntan efter endast två
procent.

Har aktiebolag eller förening genom fusion uppgått i annat företag,
återföres särskild nyanskaffningsfond hos det förra företaget, om den
icke enligt tredje stycket övertagits av det senare företaget, till
beskattning för det beskattningsår, varunder rättens tillstånd till
fusionen registrerats. Till beloppet lägges därvid ränta efter två
procent om året enligt de grunder som angivits i 5 §.

Vid fusion enligt 2 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt får moderbolaget eller den övertagande föreningen i
beskattningsavseende övertaga särskild nyanskaffningsfond. Därvid anses
som om fonden avsatts hos moderbolaget eller den övertagande föreningen
under det beskattningsår då avsättningen skett hos dotterbolaget eller
den överlåtande föreningen.

Vid återföring av medel till beskattning enligt denna paragraf äger 5 §
tredje stycket motsvarande tillämpning.

7 § Vid tillämpning av denna lag anses tidigare till särskild
nyanskaffningsfond avsatta medel ha tagits i anspråk före senare
avsättningar. Lag (1984:1074).

8 § har upphävts genom lag (1990:354).

9 § har upphävts genom lag (1967:755).

10 § Skattskyldig, som gjort avsättning till särskild nyanskaffningsfond
eller övertagit sådan fond, är pliktig att vid självdeklaration för det
beskattningsår, då avsättningen eller övertagandet ägt rum, ävensom för
varje påföljande beskattningsår, intill dess de avsatta medlen avförts
ur fonden, foga uppgift enligt fastställt formulär rörande avsättning av
medel till fonden samt fondens användning och avveckling.

Skattemyndigheten upprättar förteckning över särskilda
nyanskaffningsfonder enligt denna lag. I förteckningen antecknas de
uppgifter, som fordras för taxeringskontroll, såsom medgivna
fondavsättningar, ianspråktagna eller till beskattning återförda
fondmedel. Lag (1990:354).

11 § har upphävts genom lag (1986:1316).

Övergångsbestämmelser

1990:354

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den
1 januari 1991.

1990:688

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1967:96) om särskild
nyanskaffningsfond skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990.
Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1991 och tidigare års
taxeringar.

I fråga om avsättningar som skett enligt den upphävda lagen skall denna
tillämpas även vid senare års taxeringar.