Förordning (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken och lantbrukets företagsregister

SFS nr
1968:111
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1968-03-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:888
Upphävd
1993-01-01

1 § Den som inom landet driver jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel,
fruktodling eller trädgårdsodling eller som äger mark där annan driver
sådan verksamhet, skall lämna uppgifter enligt denna förordning för
statistiska centralbyråns lantbruksstatistik. Förordning
(1978:468).

2 § Uppgifter för lantbruksstatistiken skall även ingå i registret över
företag med verksamhet som avses i 1 §, lantbrukets företagsregister.
Förordning (1991:660).

3 § Efter samråd med statistiska centralbyrån får statens jordbruksverk
besluta att uppgifter i lantbrukets företagsregister får utnyttjas för
jordbrukets blockorganisation eller för någon annan
beredskapsplanläggning. Förordning (1991:660).

4 § Den som driver verksamhet som avses i 1 § skall utan anmaning lämna
uppgifter om

1. registerbeteckning, areal och markanvändning i fråga om fastighet
eller del av fastighet där verksamheten bedrives,

2. byggnader och andra anläggningar,

3. maskiner,

4. husdjur,

5. framställda produkter och deras användning i verksamheten,

6. anlitad arbetskraft.

Enskild person skall även lämna uppgifter om ålder, tillträdesår,
utbildning och tidigare sysselsättning samt om arten och omfattningen av
egen arbetsinsats i eller utom verksamheten.

Statistiska centralbyrån får i samråd med jordbruksverket inskränka
uppgiftsskyldighet enligt första eller andra stycket eller bestämma att
ytterligare uppgifter som behövs för dessa myndigheters verksamhet skall
lämnas av den uppgiftsskyldige. Förordning (1991:660).

5 § Den som äger mark där annan driver verksamhet som avses i 1 § skall
efter anmaning av statistiska centralbyrån lämna uppgifter om dennes
namn och adress samt om areal som användes för verksamheten.

6 § Uppgifter enligt 4 eller 5 § lämnas på blankett för vilken
statistiska centralbyrån fastställer formulär i samråd med
jordbruksverket. I samma ordning bestäms tidpunkt då blankett senast
skall lämnas och myndighet till vilken den skall inges.
Förordning (1991:660).

7 § Statistiska centralbyrån eller jordbruksverket får låta utföra
fältmätningar eller fältbesiktningar för kontroll av uppgifter om areal
eller markanvändning. Förordning (1991:660).

8 § Lantbrukets företagsregister förvaras hos statistiska centralbyrån.
Jordbruksverket och varje enhet för lantbruksfrågor eller motsvarande
funktion inom en länsstyrelse har för sin verksamhet på jordbrukets
område tillgång till uppgifter ur registret i maskinläsbar form.
Förordning (1991:660).

9 § Till böter dömes den som

1. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt denna förordning,

2. uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, om gärningen
ej är belagd med straff i brottsbalken.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast
efter anmälan av statistiska centralbyrån. Innan centralbyrån gör sådan
anmälan, skall samråd ske med jordbruksverket. Förordning
(1991:660).

10 § har upphävts genom förordning (1980:733).

11 § De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning meddelas av statistiska centralbyrån efter samråd med
jordbruksverket. Förordning (1991:660).