Sjöfartsstyrelsens Meddelande (1968:115) om ändrade sjöräddningssignaler

SFS nr
1968:115
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1968-03-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:896
Upphävd
1996-10-01

Sjöfartsstyrelsen har genom meddelande den 17 januari 1968 (A nr 2
1968) utfärdat nya bestämmelser om sjöräddningssignaler. De i
meddelandet föreskrivna signalerna ersätter de
”Sjöräddningssignaler” som är beskrivna i lotsstyrelsens kungörelse
den 2 juni 1954 angående sjöräddningsstationer och deras utrustning,
anvisningar för räddningsföretag med raketapparat samt
sjöräddningssignaler.