Kungörelse (1968:128) om nya sedlar på tio kronor

SFS nr
1968:128
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har, på framställning av fullmäktige i riksbanken, funnit
gott kungöra, att med anledning av riksbankens 300-årsjubileum sedlar
på tio kronor av ny typ, godkänd av fullmäktige, kommer att i
begränsad upplaga från riksbanken utlämnas i allmänna rörelsen från
och med dag som fullmäktige bestämmer.

Den nya sedeln har följande storlek, beskaffenhet och utseende.

/k/ Storlek /-k/

Sedeln är 120 mm lång och 68 mm bred.

/k/ Tryck /-k/

På sedelns /k/ framsida /-k/ finns ytterst till vänster en talong som
omfattar ungefär en fjärdedel av sedelns yta. Framsidan är, frånsett
ytterkanterna, större delen av talongen och vissa mindre partier i
mitten av sedeln, försedd med tryck.

På högra delen av tryckytan finns mot bakgrund av en bild av bankens
första sigill “Svea” i sittande ställning med lilla riksvapnet. Hon
stöder sin vänstra armbåge mot en kvadersten med symboler för de fyra
riksstånden. På stenen ligger två korslagda ymnighetshorn och vid
dess bas ett lejon. Under detta parti står “HINC SECVRITAS ET ROBVR”.

På vänstra delen av tryckytan finns i konstgravyr en rosett omgiven av
lagerkvistar och andra ornament. I rosettens mitt står valörsiffran
10. Under denna står tvärs över ornamenten och rosettens nedre del
“KRONOR”. Därunder är tvärs över de nedre ornamenten namnen Per
Åsbrink och Erik Wärnberg tryckta i faksimil.

Upptill på sedeln finns konstgraverade ornament. Tvärs över dessa och
den övre delen av sigillet finns texten SVERIGES RIKSBANK 1668-1968.

I sedelns övre vänstra och nedre högra hörn finns valörsiffran 10.
Nedtill på talongen är sedelns tryckår och nummer angivna.

På sedelns högra sida är trycket huvudsakligen i blå färg. Ornamenten
kring rosetten är i röd och grön färg samt violett färg i två nyanser.
Rosetten och övriga ornament är i blå, grön, gul och röd färg. Tryckår
är i grön och nummer i rödviolett färg.

På sedelns /k/ baksida /-k/ finns ytterst till höger en talong med
valörsiffran 10 upptill och nedtill. Baksidan upptager i övrigt en
bild av Gamla Bankohuset vid Järntorget i Stockholm. Under bilden
finns texten “. . . skolandes thenne Sedel gälla i hwars hand then
finnes, och af Banquen wid upwisandet betald warda.”

Längs sedelns vänstra kortsida och nedre långsida finns konstgraverade
ornament. I en konstgraverad rosett i sedelns övre vänstra hörn finns
valörsiffran 10.

Torgbilden och texten därunder är i rödviolett färg. I övrigt är
baksidan i blå och orange färg.

/k/ Papper /-k/

Papperet är svagt blåtonat ock i talongen försett med ett vattenmärke
som sett från sedelns framsida återger Karl XI:s krönta namnchiffer.