Lag (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet

SFS nr
1968:131
Departement/myndighet
Finansdepartementet KL
Utfärdad
1968-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:47
Upphävd
2009-03-01

Kommun får vidtaga åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar
i den mån det är påkallat för att främja turistväsendet inom kommunen.