Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:147) om den centrala tillsynen över vissa anstalter

SFS nr
1968:147
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1968-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:231
Upphävd
2002-06-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att socialstyrelsen skall vara
huvudtillsynsmyndighet för dels de epileptikeranstalter som
avses i övergångsbestämmelserna till kungörelsen den 26 april 1967 (nr
131) om statsbidrag till viss hälso- och sjukvård, dels anstalter
för psykopatiska och nervösa barn. Skolöverstyrelsen har
tillsyn över undervisning som bedrives vid anstalterna.