Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:150) angående begränsning av tillämpningen av andra stycket övergångsbestämmelserna till lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall

SFS nr
1968:150
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1968-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1474
Upphävd
1992-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att psykiskt utvecklingsstörd ej
får intagas på sjukhus för sluten psykiatrisk vård med stöd av
bestämmelserna i andra stycket övergångsbestämmelserna till lagen den 16
juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall.
Vad nu sagts gäller icke återintagning efter utskrivning på försök.