Förordning (1968:226) om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet m.m. för anläggning som uppföres vid rikets gräns

SFS nr
1968:226
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1968-05-28

Konungen får medge frihet från tull och skatt eller annan avgift till
tullverket på grund av införsel för material, maskiner och andra
hjälpmedel samt driv- och smörjmedel och elektrisk kraft, som användes
vid uppförande, underhåll och drift av sådan allmän anläggning vid
rikets gräns som är gemensam med annat nordiskt land, samt från skatt
för tjänster vid uppförande, underhåll och drift av sådan anläggning.