Förordning (1968:235) med särskilda bestämmelser om gratis undersökning och behandling av sjömän vid vissa smittsamma sjukdomar

SFS nr
1968:235
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1968-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:257
Upphävd
2004-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:473

1 § I denna förordning finns bestämmelser om gratis undersökning och
behandling vid gonorré, klamydiainfektion och syfilis för svenska och
utländska sjömän som tillhör handelsflottan. Bestämmelserna ansluter
till den av Sverige ratificerade internationella överenskommelsen i
Bryssel den 1 december 1924 rörande vissa lättnader för sjömän vid
behandling för könssjukdom.

Vad som sägs i förordningen om en landstingskommun gäller också en
kommun som inte ingår i någon landstingskommun. Förordning
(1989:304).

2 § Varje landstingskommun med hamn för trafik med utlandet skall inom
sitt område svara för undersökning och behandling vid en sjukdom som
avses i 1 § av sjömän som omfattas av bestämmelserna i denna förordning.

Om sjömannen inte är sjukförsäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring, svarar staten för kostnaderna för undersökning och
behandling samt läkemedel. I annat fall svarar landstingskommunen för
kostnaderna enligt bestämmelserna i smittskyddslagen (1988:1472).

Ersättning för kostnader som staten skall svara för enligt andra stycket
utbetalas av socialstyrelsen. Förordning (1989:304).

3 § När ett svenskt fartyg, som går i utrikes trafik, eller
ett utländskt fartyg kommer till svensk hamn, skall den
tulltjänsteman som först besöker fartyget lämna ett skriftligt
meddelande till befälhavaren om var och när gratis undersökning
och behandling kan fås. Meddelandet skall vara avfattat på
svenska och engelska. Det skall tillhandahållas Tullverket av
smittskyddsläkaren i landstinget.

Om en tulltjänsteman inte besöker fartyget vid ankomsten och
ett sådant meddelande inte finns ombord, skall befälhavaren
skyndsamt anskaffa ett meddelande från Tullverket.
Förordning (1999:473).

4 § Befälhavaren på ett svenskt fartyg i utrikes trafik skall se till,
att fartygspersonalen känner till meddelandet enligt 3 § då fartyget
kommer till en svensk hamn.

När ett svenskt fartyg kommer till en utländsk hamn, där det finns en
läkarmottagning vid vilken fartygspersonalen har rätt att få gratis
undersökning och behandling enligt den överenskommelse som avses i 1 §,
skall befälhavaren underrätta personalen om innehållet i det meddelande
om läkarmottagning, som enligt överenskommelsen skall finnas på
fartyget.

Om befälhavaren inte får ett meddelande om läkarmottagning, när fartyget
kommer till en utländsk hamn, och ett sådant meddelande inte finns
ombord sedan tidigare besök i hamnen, skall befälhavaren skyndsamt
inhämta upplysningar om plats och tid för mottagning och underrätta
fartygspersonalen om detta. Förordning (1989:304).

5 § Om någon, som är anställd på ett fartyg som avses i 3 §, har fått
gratis läkarbehandling här i landet enligt denna förordning, skall
läkaren överlämna en anteckningsbok (Personal Booklet) till den
behandlade. I boken skall antecknas uppgifter om sjukdomen, meddelad
behandling, vad den behandlade skall iaktta under resan och de övriga
uppgifter som socialstyrelsen bestämmer. Den behandlade skall anges
endast med ett nummer i boken.

Socialstyrelsen skall fastställa formulär till anteckningsbok och på
begäran lämna exemplar av boken gratis till de läkare som svarar för
behandlingen. Förordning (1989:304).

6 § En befälhavare som inte fullgör sin skyldighet enligt 4 § döms till
penningböter. Förordning (1991:1359).

Övergångsbestämmeler

2004:257

Regeringen föreskriver att förordningen (1968:235) med
särskilda bestämmelser om gratis undersökning och behandling av
sjömän vid vissa smittsamma sjukdomar skall upphöra att gälla
vid utgången av juni 2004. Den upphävda förordningen gäller
fortfarande för kostnader som har uppkommit före den 1 juli
2004.